Zápis z konference delegátů OS Českého sdružení CHPH a výcvikářů OS

konané dne 15. dubna 2006.

 

Účast –   členové řídícího výboru, ing. Jáchym omluven

   17 delegátů všech OS ČS CHPH

               17 výcvikářů OS ČS CHPH a zástupce ČMK ing. Jan Konopčík

               členové KRK 

 

Před samotnou konferencí proběhla schůzka výcvikářů pod vedením vycvikáře Petra Husáka, ti se pak zúčastnili též konference.

Schůzi zahájil předseda př. Josef Toušek, seznámil přítomné s programem schůze :

1. zahájení

2. schválení programu konference

3. volba mandátové a návrhové komise

4. zpráva předsedy a jednotlivých funkcionářů ČS CHPH

5. kontrola usnesení z minulé konference a ostatních schůzí

6. informace o mimořádné situaci ohledne ptačí chřipky H5N1

7. návrh rozpočtu na rok 2006 a jeho schválení

8. zpráva předsedy KRK

9. různé

10.diskuze

11.usnesení z konference

12.závěr

 

K jednotlivým bodům programu :

1. Zahájení provedl Jos. Toušek

2. Program konference schválen jednohlasně

3. Na návrh z pléna byla schválena mandátová a návrhová komise

4. Zprávu o činnosti za poslední období přednesl předseda, informoval přítomné o  

    uskutečněných jednáních jak ČS CHPH, tak prezidia ČMS CHPH.

    Zprávu výcvikáře přednesl Petr Husák, informoval o právě proběhlé schůze výcvikářů, dále

    o všech soutěžích ČS CHPH pro rok 2006, organizace závodů aj.

    Pokladník Ladislav Král informoval konferenci o stavu financí, čerpání a plnění plánu

    rozpočtu za rok 2005, plnění platby jednotlivých OS atd.

    Zprávu o stavu členské základny posuzovatelů v jednotlivých OS přednesl V. Kasal,

    oznámil složení propagační komise a místa konání školení posuzovatelů (Tábor).

5. Kontrolu usnesení z minulých konferencí provedl předseda Jos. Toušek.

6. Informace o mimořádné situaci vzhledem k ptačí chřipce přednesl předseda a výcvikář ČS.

    Navrhli řešení k zajištění celkové organizace chovu PH. Diskuzí jednotlivých delegátů byly

    projednány  různé alternativy k zajištění co nejobjektivnějšího zajištění závodní sezóny.

7. Návrh rozpočtu pro rok 2006 navrhl Ladislav Král, po diskuzi a několika doplnění byl

     návrh upřesněn a následně schválen.

8. Obsáhlou zprávu o činnosti KRK  přednesl předseda KRK Milan Poláček. Delegáti

     konference se vyjadřovali k jednotlivým projednávaným případům. Některé stížnosti by

     napřed měli projednávat nižší řídící složky, později až KRK.

     KRK provedla revizi celkového hospodaření ČS CHPH za rok 2005, předložená zpráva

     byla odsouhlasena a schválena.

9. a 10.  Diskuze přítomných zástupců se převážně zaměřila na závodní sezónu 2006 a situaci

     v jednotlivých OS. Zajištění objektivity soutěží pořádaných ČS a OS.

 

11. Návrh na usnesení z konference přednesl za návrhovou komisi V. Kasal, po doplnění

      bylo usnesení konference delegátů jednohlasně schváleno.

12. Závěr konference provedl předseda ČS CHPH Josef Toušek s přáním úspěšného   

      vyřešením současné situace a mnoha úspěchů a zdraví našich chovatelů.

 

Součástí zápisu je Usnesení z konference, které bylo již  zasláno ke zveřejnění na našich internetových stránkách 18. dubna 2006.

 

 

  Usnesení z konference ČS CHPH konané dne 15.4.06

 ve Slivenci, rozšířené o výcvikáře jednotlivých OS

 

Konference bere na vědomí :

 

1a. Zprávy jednotlivých funkcionářů za uplynulé období

1b. Informace z jednání prezidia ČMSCHPH

1c. Informace o způsobu převodu majetku ČSCH

1d. Informaci o stavu členské základny a vyřešení situace v počtu členů v ZO Nýrsko,

      Plaňany, N. Bor, Komárov a Všenory.

 

Konference schvaluje :

 

2a. Soutěže ČS jsou platné za účasti minimálně 12 oblastí Českého sdružení (z 17 OS)

2b. Výcviková komise se pověřuje zpracováním návrhů a úpravy soutěží  v případě změny 

      aktuelní veterinární a hygienické situace v ČR v důsledku ptačí chřipky a tím se

      postiženým OS znemožnění dodržet plán a propozice soutěží. 

2c. Doplnění výcvikové komise o př. ing. Václava Švece

2d. Propagační a posuzovatelskou komisi ve složení ing. V. Kasal, Vl. Novák, JUDr.

      P. Opatrný,  Fr. Brož a P. Husák.

2e. Proplácení cestovních výloh pro účastníky jednání ŘV, konferencí, KRK a komisí.

2f. Konání Zemské výstavy v roce 2006 v OS Prácheň

2g. Jednorázovou odměnu pro Lad. Krále za vykonávání funkce pokladníka ČSCHPH

      v hodnotě 10.000,- Kč

2h. Komisi startérů NZ Ostende ve složení P. Husák (hlavní startér), Jiří Novotný a Jar.

      Horáček. Doba startu je omezena na časové rozhraní 6,30  -  10,00 hod., jinak se start

      přesunuje na další den (6,30 – 10,00 hod.), popř. vrácení kamionů zpět ( jiné vypouštěcí

      místo ).

2i.  Zadáváním výsledků závodů a soutěží OS ČSCHPH  na internetové stránky se pověřuje

      Petr Husák ml.

2j.  Finanční půjčku pro OS Prácheň ve výši 80.000,- Kč na výstavbu vleku na přepravu

      holubů.

2k. Rozpočet ČS CHPH na rok 2006 v celkové hodnotě – příjmy 192. 870,- Kč, vydání

      297.000,- Kč.  Schodek rozpočtu 113.790,- Kč

2l. Proplacení faktury advokátní kanceláři JUDr. Jiřímu Šmrhovi.

2n. Protokoly o vypouštění holubů v zahraničí  jsou též platné, když startér potvrdí doklad

      pouze jeho podpisem, čitelným jménem a kontaktní adresou s telef. číslem. (nemá razítko)

2o. Předání případu stížnosti pana M. Mazance na porušování ZŘ v ZS Č. Krumlov

      k dořešení OS České Budějovice. ( mimo disciplinárního trestu uděleného pro vedoucího

      nasazovacího střediska)

2p. Zprávu KRK přednesenou Milanem Poláčkem o hospodaření ČS CHPH za rok 2005.

 

 

Konference ukládá :

 

3a. OS ČS CHPH dodržet termín objednávky rodových kroužků a závodních gumiček.

3b. OS Středočeské projednání případu porušování ZŘ v ZS Dobříš a sjednání nápravy do

      zahájení závodní sezóny 2006. OS podá písemnou zprávu ŘV jak tento případ ve smyslu

      platných směrnic vyřešila.

3c. OS ČSCHPH a jejich ZO projednávat nejasné případy vlastnictví majetku ve vztahu k

     ČSCH prostřednictvím Prezidia ČMS CHPH – prezidenta a tajemníka svazu.

3d. OS Lidice uspořádání mimořádné volební konference do zahájení závodní sezóny 2006.

      Za ŘV ČSCHPH se mimořádné konference zúčastní předseda Josef Toušek.

 

Konference žádá Prezidium ČMS CHPH o řešení případu disciplinárního trestu uloženého ing. Františku Šebestovi. Konference žádá zrušení trestu v celém rozsahu.

 

Usnesení konference jednohlasně odsouhlaseno všemi zástupci OS ČS CHPH ve Slivenci

 dne 15. dubna 2006

 

 

   

 Zapsal Václav Kasal 

 

 

Josef Toušek v.r.

předseda ČS CHPH