Zápis schůze řídícího výboru ČS CHPH konané dne 24.2.2006

Místo konání Slivenec

Účast : Toušek Josef, Baláž Jan, Husák Petr, ing. Jáchym Stanislav, Novotný Václav, Kasal Václav, Poláček Milan – KRK

Omluven Ladislav Král

 

Schůzi zahájil předseda Josef Toušek v 17,30 hod s programem :

1.                  Zahájení

2.                  Evidence členské základny

3.                  Zpráva vycvikáře

4.                  Kontrola úkolů z celostátní konference a schůze předsedů při CV

5.                  Zpráva KRK

6.                  Příprava jarní konference

7.                  Různé

8.                  Závěr

 

K jednotlivým bodům programu :

 

Ad. 2  

Dle evidence má ČS CHPH k 1.1.2006  2075 řádně evidovaných členů z toho je 34 členů ve věku do 18 let. Jsou organizováni v 145 ZO. Pro porovnání v roce 2005 to bylo 2122 členů a v roce 2001 2088 .

Pět ZO ČSCHPH má počet svých členů pod minimální limit. Jedná se o ZO Nýrsko v OS Klatovy, ZO Plaňany v OS Peruť, ZO N. Bor v OS Louny, ZO Komárov a ZO Všemory v OS Středočeské.

ŘV ukládá předsedům výše uvedených OS projednat vzniklou situaci v souladu s platnými předpisy a na schůzi delegátů konané dne 15.dubna 06 podat informaci o řešení.

ŘV ukládá OS, aby doplnili adresy funkcionářů – předsedů ZO za účelem hlášení zalétlých holubů. Změny zaslat na ing. Jar. Novotného.

Ad. 3  

 Výcvikář Petr Husák informoval o jednání výcvikové komise ČMSCHPH a přijatých závěrech.

-   V roce 2006 bude zachována skladba mistrovských soutěží v ČS CHPH jako v roce 2005, pouze změny jsou připraveny pro soutěž ročních holubů kde se snižuje počet závodů na 10, z toho se vybere 5 nejúspěšnějších (návrh výcvikové komise), ČSCHPH navrhovalo pouze ze sedmi předem určených závodů. V kategorii Eso holoubě se snižuje minimální počet celkových kilometrů na 400 km.

-   Doporučuje se k dalšímu jednání prosazovat v případě pásmových výsledků v jednotlivých OS minimální počet závodících členů 50.

-   Mistrovství ČS CHPH pro rok 2006 bude počítáno z výsledků OS ! Jako v roce 2005.

-   Zemské závody budou uskutečněny v roce 2006 z vypouštěcích míst Oostende a Nadlac. Startéry pro ZZ  jsou př. Husák, Jiří Novotný a Horáček. Nedodržení nařízení ze stran OS bude mít za následek jejich vyřazení z celkových výsledků.

-   Tiskopisy „Dohody o startu“  pro rok 2006 platí a jsou odsouhlaseny.

-   Změna ve složení výcvikové komise. Rezignaci zaslal p. L. Potůček. Na jeho místo se navrhuje Petr Selinger.

-   ŘV doporučuje k projednání na konferenci předsedů zvýšení regulérnosti závodů. Doporučuje přepravcům holubů na závody a OS aby zajistili plombování přepravních boxů a startovacího zařízení až do vypouštěcího místa, doby startu. V případě schválení konferencí má nedodržení tohoto nařízení za následek vyřazení ze soutěží pořádaných ČS CHPH.

 

 Ad. 4 

-         Byl vypracován seznam posuzovatelů v jednotlivých OS ČSCHPH

-         Navrhuje se složení propagační a posuzovatelské komise ve složení : V. Kasal, P.Opatrný, Vl. Novák, P. Husák, Fr. Borž. Případné návrhy na změny a doplnění mohou zástupci jednotlivých OS přednést k projednání ještě na konferenci  15.4.06

-         Objednat 460 ks brožur svazových dokumentů pro členy ČSCHPH

-         Ukládá se zodpovědným funkcionářům, aby zaslali do 30.dubna 2006  objednávky na rodové kroužky a gumové kroužky.

 

Ad. 5

-         Předseda KRK informoval přítomné o činnosti KRK. Zpráva o činnosti KRK bude  

      přednesena na konferenci 15.4.06

 

Ad. 6

-         Jarní konference předsedů jednotlivých OS se uskuteční v sobotu dne 15. dubna 2006 od 10,00 hod. ve Slivenci.  Souběžně s ní se uskuteční i schůze výcvikářů OS. Účast zástupců OS je nutná.

Pozvánky na jednotlivá OS nebudou již rozesílány !!

 

Ad. 7

-         ŘV projednal a doporučuje ke schválení návrh OS Plzeň týkající se proplácení

      cestovních nákladů na všechny akce pořádané ČS CHPH.

-         Doporučuje k dodatečnému schválení proplacení faktury za rozbor a úpravu svazových dokumentů advokátní kanceláři JUDr. Jiří Šmrha.

-         Změna ve výboru OS Hradec Králové, předseda Jiří Valenta, Mžany 12, Nechanice tel. 495447598, výcvikář – Ladislav Stejskal, Dělnická 411, Cvikov tel. 487751858.

-         Projednána žádost předsedy RK Hr. Králové ohledně možnosti závodění syna ing. Sadila. OS musí dodržovat všechny svazové dokumenty včetně ZŘ.

-         ČMS CHPH zahájil jednání prostřednictvím advokátní kanceláře Brno řízení ohledně majetkového vyrovnání s Českým svazem chovatelů Praha.

-         Ukládá se předsedovi KRK př. Milanu Poláčkovi a Ladislavovi Královi aby vypracovali a předložili na konferenci 15.4. 06 revizní zprávu o hospodaření ČS CHPH.

-         Ukládá se zástupcům ČSCHPH aby ve vyšších orgánech prosazovali princip paritního zastoupení ve všech organizačních složkách ČMS CHPH.

-         Nové číslo účtu je 260 0000 273 /  2010

-         ŘV doporučuje ČMSCHPH vzhledem k provedení případných změn ve svazových dokumentech k pozastavení vydání svazové brožury.

-         Vzhledem k nedobré veterinární situaci v celé Evropě v důsledku ptačí chřipky ukládá ŘV výcvikové komisy zajistit možné alternativní návrhy závodních soutěží.

-         ŘV vyslovil nesouhlas s obsahem článku Fr. Moravce z Nechanic uveřejněném

      v časopise Dolet. Autor článku je funkcionářem (výcvikářem) ZO ČMS CHPH.

 

Ad. 8   Předseda Josef Toušek ukončil schůzi ve 20,30 hod.

                                                                                                             Zapsal V. Kasal