Zápis ze schůze výboru ČS CHPH rozšířené o členy výcvikové komise

Konané dne 4.10. 2005 ve Slivenci.

 

Přítomni : Toušek Josef, Kasal Václav, Novotný Václav, Husák Petr, Král Ladislav,

za výcvikovou komisi Novotný Jiří, Reiterman Jar. ml., Horáček Jar.,

za KRK  Poláček Milan, Štípek Jiří

Omluveni : Baláž Jan, ing. Jáchym Stanislav

 

Schůzi zahájil v 17,00 hod. předseda Josef Toušek  přivítáním přítomných a seznámením s programem schůze.

 

1.)    Předseda ve stručnosti shrnul průběh činnosti letošního roku a plnění stanovených cílů vyplývajících ze strategie rozvoje CHPH pro volební období. V letošní roce proběhlo několik propagačních akcí pro širokou veřejnost o chovu poštovních holubů a to televizní reportáž (Nova) o chovu PH u př. V. Slavíka, dvě reportáže v rozhlase (ČR 1. a Eldoradio). Při Ohradských slavnostech v červnu bylo provedeno propagační vypuštění 2100 holubů OS Beskyd za přítomnosti sdělovacích prostředků a třech tisíc návštěvníků, dále byli vypuštěni holubi v rámci oslav výročí ukončení II. svět. války. Předseda dále přednesl několik námětů pro výcvikovou komisi, jedná se o připomínky chovatelů k ujednocení závodních plánů, určení poštu jednotlivých závodů, hlavně pro jednotlivé soutěže. Koordinace vypouštěcích míst, zajištění objektivnosti výsledků aj. Projednal a navrhl zlepšení propagační činnost jak pro samotné chovatele, tak i na veřejnosti. Pro zlepšení na tomto úseku bylo rozhodnuto zřídit novou komisi která bude mít za úkol odborné vzdělávání chovatelů, monitoring zdravotní situace v chovech holubů a její případné řešení, posuzovatelskou činnost v rámci ČS, dokumentaci současnosti aj. Předsedou této komise a oficielním mluvčím ČS CHPH byl určen ing. V. Kasal. Jednotlivým oblastem se ukládá projednat a navrhnout vhodné chovatele do této komise. Navrhovat však pouze ty, kteří se aktivně zapojí do činnosti této komise.

ŘV ČS CHPH zakoupil kameru pro zajištění fotodokumentace činnosti, kameru má na starost výcvikář ČS Petr Husák. Kamerou bylo mimo jiné natočeno vypuštění holubů z NZ Ostende, dolet holubů ze závodu. Kamera bude použita k natočení i jiných propagačních záběrů, zpracovány budou patřičné scénáře. Zajistí výcviková a propagační komise. Pro výcvikáře jednotlivých OS se uspořádá samostatné školení kde budou projednány stávající řády a směrnice, jejich doplňky a změny. Dále bude řešen jednotný postup při organizací závodů, starty, vypouštěcí protokoly, startéři aj. Projednají se návrhy z OS pro uspořádání jednotlivých soutěží v rámci ČS i ČMS CHPH. ZO a OS musí hlásit případné změny v jejich organizaci, aby byla možná aktualizace seznamů funkcionářů a to v termínech 30.6. a 31.12 každý rok.

 

2.) Pokladník Ladislav Král informoval přítomné o stavu pokladny, podrobná zpráva  bude přednesena na konferenci delegátů OS dne 15. října 2005.

Změna účtu pokladny : nové číslo účtu 107399314/0300 variabilní symbol 111001404

 

3.)    Výcvikář ČS Petr Husák seznámil členy výboru s předběžnými výsledky výkonnostních soutěží pořádaných jak ČS, tak i ČMS CHPH. Konečné výsledky budou přesně známy až po řádné kontrole a uveřejněny na konferenci 15.10.05.

Výcviková komise zpracovala došlé připomínky z OS týkajících se ZŘ a projednala další postup při zajištění regulérnosti jednotlivých závodů a zpracování výsledků. Zprávu o jednání výcvikové komise s přednesenými návrhy změn v ZŘ přednese pověřený zástupce komise. Zprávu o celkové činnosti za letošní rok přednese výcvikář na konferenci delegátů. Dále zpracuje návrh na datum a program připravovaného školení výcvikářů OS a plán další činnosti.

 

4.)    Zemská výstava 2005. Pořadatelem výstavy byla pověřena oblast Prácheň, zastoupená předsedou Milanem Poláčkem, který předložil výboru propozice této výstava. Po menších připomínkách týkající se programu, byly propozice schváleny. Propozice pro jednotlivá OS společně s výstavními kartami předá př. Milan Poláček na konferenci delegátů 15. 10. 2005. Ocenění výstavy zajistí pořadatel OS Prácheň, patřičné podklady a finanční výši ocenění dodá L.Král a P.Husák. Zemská výstava ČS CHPH se uskuteční dne 26.11.05 ve Vodňanech.

 

5.)    Zprávu za KRK přednesl její předseda Milan Poláček. Upozornil na to, že v zápise ze schůze ŘV se neobjevila zmínka o tom, že KRK navrhovala výboru nezařazovat do výsledků závody u nichž byly porušeny schválené propozice ČS, jednalo se hlavně o potvrzení vypouštěcích protokolů od startérů z jednotlivých závodů. KRK však respektuje rozhodnutí ŘV. KRK obdržela k řešení pět podnětů na porušení předpisů. 

 

a)      Stížnost proti vyřazení holubů Vl. Nováka, Ejpovice ze závodu OS Plzeň se zamítá. Předložený dokument nemá předepsané náležitosti, tj. závěrečný srovnávací časový údaj. Doporučuje však projednat náměty přednesené př. Novákem k případnému doplnění směrnic platných pro konstatování elektr. systémy.

b)      Stížnosti na činnost OS Klatovy, OS Lidice a OS České Budějovice jsou ve stádiu šetření a KRK bude průběžně informovat ŘV a předsedu s výsledky jednání. Jednotlivé oblasti se požádaly o vyjádření a zaslání patřičných dokladů, aj.

c)      Odvolání proti disciplinárnímu trestu ZO Hr. Králové a ing. Stanislava Sadila částečně projednala KRK na minulé schůzi ŘV. Bod odvolání č.1 zamítla – zrušení ZO do konce sezóny trvá. Bod odvolání č.2 – vyjádření KRK je samostatnou součástí tohoto zápisu – příloha č.1. Předseda KRK Milan Poláček upozornil na to, že ZO Hradec Králové pravděpodobně opakovaně  porušila disciplinární trest. Prošetřuje se.

 

6.)    Různé.

 

a)      ŘV ČS CHPH projednal žádost OS Prácheň o finanční půjčku ve výši 36.000,- Kč na zakoupení výstavních klecí pro Zemskou výstavu. Půjčka bude splacena do tří let. ŘV ČSCHPH odsouhlasil půjčku pro OS Prácheň ve výši 36.000,- Kč na dobu tří let. Př. Ladislav Král je pověřen zpracováním smlouvy.

b)      ŘV žádá jednotlivé OS o zaslání technického návrhu na výstavní klece. Podmínkou je jejich jednoduchost, samostatnost klecí, skladnost a též cena.

c)       Pouze jedno OS zaslalo návrh na prezidenta ČMS CHPH a to OS Prácheň, která navrhuje př. Milana Poláčka.

d)      Ing. Kasal oznámil rezignaci na funkci zástupce ČMS CHPH v FCI. Důvodem je jeho nezvolení do posuzovatelské komis, tedy nevyslovení důvěry z řad posuzovatelů na jedné straně a na straně druhé nechce prosazovat názory některých členů komise s jejichž názory zásadně nesouhlasí. Dalším důvodem rezignace je usnesení prezidia ČMS CHPH z poslední  jeho schůze v Klatovech v měsíci dubnu.schůze.

 

 

                                                                                  Zapsal Václav Kasal