Zápis

ze schůze řídícího výboru Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konaného dne 28.8.2005 od 14.00 hod. ve Slivenci

v restauraci ,, U rozcestí“

 

Přítomni: Toušek, Baláž, Král, Husák, Ing. Jáchym, Novotný,

KRK - Poláček, Štípek

Omluveni: Ing. Kasal,

 

 

Program:

1) Zahájení, seznámení s programem                          

2) Projednání průběhu soutěží ČS CHPH v roce 2005

3) Regulérnost výsledků a vyvození důsledků z nedodržení ZŘ

4) Informace KRK

5) Informace ze zasedání prezídia v Klatovech

6) Návrhy doplňků svazových předpisů

7) Komise posuzovatelů - informace

8) Národní výstava – informace, propozice

9) Různé – informace z OS

           

1) Zahájení provedl předseda př. Toušek, přivítal přítomné a přednesl program  jednání, který byl schválen. Doplňky k programu budou přednášeny průběžně, jak vyplynou z jednání.

 

2,3) S průběhem soutěží v roce 2005 seznámil výcvikář př. Husák, který sdělil, že podklady předal KRK, se kterou před zahájením jednání provedl kontrolu dokumentace. Dále uvedl, že úroveň protokolů výrazně stoupla oproti minulým sezónám. Zároveň předal slovo předsedovi KRK př. Poláčkovi.

 

Předseda KRK přednesl seznam závad, nedostatků, které se vyskytly v protokolech v roce 2005. Jedná se o:

 

-         při společném vypouštění nebyla uvedena všechna OS, přítomná na startu (Č. Budějovice,   Louny )

-         závody kratší než 100 km (H. Králové, Trutnov). ŘV zde doporučuje vyřadit ty chovatele, kteří tuto vzdálenost nesplňují a OS pro příště nemají takové tratě do plánu zařazovat.

-         protokol byl předán na místě vypuštění, ale nedošel výcvikáři  ČS CHPH (Prácheň, Polabí, Praha, Lidice ze závodu Achafenburg). Zde bylo konstatováno neplnění poslání ze strany chovatele v SRN a doporučuje OS volit jiné místo startu, nebo najít jinou osobu pro potvrzení. Zároveň se zde jednalo o chybu výcvikáře, který včas neupozornil na tuto skutečnost.

-         jiný čas vypuštění, než je uveden ve výsledcích (Klatovy, Č. Budějovice)

-         protokol došel poštou, ale známka nebyla poštovním úřadem orazítkována (Plzeň, Klatovy)

-         dopravce přivezl protokol zpět do ČR ( K. Vary)

-         vícenásobné potvrzování u čerpací stanice (Č. Budějovice)

-         protokol neúplný, např. chybějící podpisy, razítka (Lidice)

 

ŘV doporučil nevyřazovat žádný závod OS CHPH a navrhl schválení závodní sezóny starých holubů.

 

Projednání regulérnosti národního závodu Oostende. Př. Král informoval, že nebyl  dodržen bod propozic o společném vypuštění a poukázal na zbytečné oddalovaní startu i přes optimální počasí, které  vedlo k nadměrným ztrátám v uskupení kooperace východních Čech. Jejich rozhodnutí je, se pro příště nezúčastňovat národního závodu a společných vypouštění. Př. Král předložil družicové snímky Evropy v den vypuštění. Svůj názor podal i hlavní startér př. Husák, který sdělil, že přepravující OS sama rozhodla o vypuštění a tak se vyřadila z vyhodnocení.

 

Př. Husák upozornil OS CHPH, kteří mají jako chovatele teamy, že ve výsledcích musí být v souladu se ZŘ uvedeno alespoň jméno jednoho z chovatelů nebo majitele chovné stanice.

 

 

4)  Informace KRK – předseda KRK sdělil, že v současné době se komise zabývá podněty z OS Hradec Králové, Klatovy, Plzeň, České Budějovice, Lidice a ve stručnosti seznámil přítomné s jednotlivými případy:

 

-         př. Jarkovský – uveřejnění v IZ. Bylo konstatováno, že případ není uzavřen a o stavu věci bude chovatel informován

-         odvolání Vladislava Nováka z Plzně – věc převzala k vyřízení KRK

-         odvolání proti zrušení ZS Hradec Králové - trest udělen 8.4.2005, odvolání bylo zasláno po termínu, odvolával se vedoucí ZS, přestože zde právo odvolání má pouze zřizovatel, což je v daném případě OS HK

-         stížnost ing. Sadila o odstranění nezákonného stavu - věc převzala k vyřízení KRK

-         ing. Sadil – žádost o upuštění od zbytku trestu  spočívající v uzavření ZS Hradec Králové-žádost zamítnuta  ŘV ČS

-         stížnost na postup výboru OS Lidice - věc převzala k vyřízení KRK

-         stížnost na OS Klatovy. Tuto předseda KRK odmítl konkretizovat na žádost př. Ing. Jáchyma s tím, že sbírá potřebné informace a jedná se o více podnětů. Jeden z nich se týká zasílání KL.

 

5, 6,7) Informace z prezídia, komise posuzovatelů, různé:

           

-         předseda ČS CHPH př. Toušek informoval o posledním zasedání prezídia v Klatovech. Uvedl, že Závodní řád je stále ve stádiu připomínkování a bude předložen ke schválení svazové konferenci 3.12.2005

-         OS zašlou do 30.9.2005 své připomínky a návrhy na doplnění Stanov svazu, Jednacího řádu svazu, Disciplinárního řádu svazu a Závodního řádu svazu na  ŘV ČS

-         OS nahlásí případné kandidáty na post prezidenta svazu do 30.9.2005 na ŘV ČS k projednání na zemské konferenci

-         svazová konference s doplňujícími volbami se bude konat 3.12.2005 v Jihlavě.  

-         záležitosti okolo vzniklé komise posuzovatelů budou dořešeny na dalším jednání ŘV ČS a konferenci delegátů ČS CHPH 

-         ŘV ČS navrhuje nepoužívat od roku 2006 pro soutěže CM pásmové výsledky

-         OS obdržela propozice CV 2006 v Klatovech

 

 

8) Národní výstava:

Národní výstava se uskuteční 26.11.2005 ve Vodňanech. Uspořádáním bylo pověřeno OS Prácheň. Propozice, výstavní podmínky, výstavní karta budou uveřejněny na internetu pořádajícím  OS.

9) Různé

- Dne 15.10.2005 od 10.00 hod. se uskuteční ve Slivenci v restauraci „U rozcestí“ konference ČS CHPH. Účastní se jí výhradně předsedové jednotlivých OS, popř. jimi  pověření zástupci.

 

 

 

Zapsal: Ing. Stanislav Jáchym                                      Schválil. Předseda ČS CHPH

                                                                                                                      Josef Toušek

 

 

 

Usnesení ze schůze ŘV ČS CHPH na svém jednání ve Slivenci dne 28.8.2005

 

1)     Bere na vědomí:

 

-         zprávu předsedy ČS CHPH

-         zprávu výcvikáře ČS CHPH

-         zprávu  předsedy KRK ČS CHPH

-         konání Národní výstavy dne 26.11.2005 ve Vodňanech

-         konání konference ČS CHPH ve Slivenci dne 15.10.2005 od 10,00 hod.

-         informaci př. Krále o NZ Oostende

 

 

2)     Ukládá:

 

-         odstranění nedostatků ve vypouštěcích protokolech pro zbytek sezóny pro všechna OS CHPH

-         zpracování propozic a výstavní karty pořadateli Národní výstavy OS CHPH Prácheň

-         KRK urychlené zpracování všech stížností

-         všem OS dodržení termínu pro zaslání připomínek ke svazovým dokumentům a kandidátů na post prezidenta do 30.9.2005

-         všem OS účast na konferenci 15.10.2005

 

3)    Schvaluje

 

- závodní sezónu starých holubů 2005