Zápis

ze zemské konference ČS CHPH konané dne 26. března 2005.

 

Účast : 16 předsedů, popř. zástupců OS, neúčast OS Tábor

            výcvikáři OS – 14 přítomno, 2 omluveni ( Trutnov, Peruť ), neomluven OS Tábor

            ŘV ČS CHPH – 7 členů, nepřítomen 0

            Revizní komise ČS – 3 členové

            ČMK ing. Jan Konopčík

 

Program schůze

 1. Seznámení s programem jarní konference ČS CHPH
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva předsedy ČS CHPH
 4. Projednání závěrů schůze ŘV ČSCH ze dne 5.2.05
 5. Zpráva pokladníka – seznámení s výsledky hospodaření
 6. Závodní sezóna 2005, zajištění řádného a regulérního průběhu, kontrolní činnost v závodní sezóně
 7. Zpráva předsedy KRK o provedených kontrolách – plán činnosti KRK pro nadcházející období
 8. Návrh změn a doplňků všech svazových dokumentů
 9. Informace předsedů a výcvikářů OS
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr  

 

K jednotlivým bodům programu, který schválili delegáti konference.

 

Ad 1. Schůzi zahájil předseda Josef Toušek a seznámil přítomné delegáty s programem konference.

Ad 2. Volba mandátové komise ve složení Jiří Štípek, Ladislav Král , Novotný Jiří

          Volba návrhové komise ve složení ing. J. Pastyřík, Neděla, Ot. Bureš

Schváleno všemi hlasy, tj.49

Ad 3. Hlavní zprávu přednesl předseda ČS CHPH Josef Toušek o celkové činnosti a situaci v našem chovatelství. Ve své zprávě se zaobíral všemi organizačními složkami našeho svazu, zaměřil se na hlavní a sporné body a navrhl možnosti řešení vzniklých nedostatků. Zapojit se aktivně na zpracování návrhů k doplnění všech svazových směrnic, které po roce své platnosti mají jisté nedostatky a ty je nutné napravit. Celá členská základna by se měla seznámit podrobně se zněním všech předpisů, případně vznést své připomínky a hlavně tyto předpisy dodržovat. Bezpodmínečné dodržování všech předpisů musí být prvořadou povinností všech členů ČS CHPH, jen tak můžeme zajistit řádný a regulérní chod našeho svazu ve svých všech činnostech. ČS CHPH se ve své práci musí zaměřit na zprůhlednění svých všech soutěžích, zajistit jejich sjednocení s cílem zvýšení jejich objektivity. Zamezit neorganizovanému dělení stávajících oblastí, zajistit větší stabilitu základních organizací a tím i zvýšení regulérnosti jejich činnosti. Hledat nové, objektivnější formy soutěží závodů, sjednocení počtu jednotlivých závodů i soutěží. Výrazně zlepšit propagační a výstavní činnost, zajistit v rámci ČS CHPH uspořádání kvalitní zemské výstavy.

 

Ad 4. Projednány závěry schůze ŘV ČSCHPH ze dne 5. února 2005 bez zásadních připomínek. K některým bodům schůze ve vyjadřovali ve svých zprávách výcvikář, předseda KRK a pokladník ČS.

 

Ad 5. Ladislav Král přednesl finanční zprávu za rok 2004 a  návrh rozpočtu na rok 2005. Revizi za rok 2004 provedla KRK a seznámila přítomné s výsledkem. Kontrolou všech dokladů nebyly zjištěny nedostatky, stav konta je 712.152,- Kč.

 

Rozpočet na rok 2005

Příjmy  celkem           178.200,- Kč              Vydání celkem                      156.400,- Kč

z toho :

rod.kroužky                   80.000,-                    ocenění záv.sezóny                    55.000,-

gumičky                         54.000,-                    ocenění NZ                               10.000,-

splátka půjč.Trutnov      16.200,-                    výpočty soutěží Škovran            17.000,-

splátka půjč. Lidice        28.000,-                    schůze ŘV                                 20.000,-

                                                                       kontroly dle ZŘ                         10.000,-

                                                                       konference,nájem,                       5.000,-

                                                                       kancelářské potřeby                    3.000,-

                                                                       poštovné                                     2.000,-

                                                                       telefony (funkcionáři)                 12.000,-

                                                                       pokladník výdaje                         2.400,-

                                                                       kamera                                      20.000,-                                                                                                     

Ad 6. Výcvikář ČS Petr Husák informoval přítomné o pořádaných soutěžích v rámci ČS a jejich soutěžních podmínkách.

Upozornil na to, že závody  a soutěže ročních holubů platí v plném rozsahu !

Zemské závody budou dva a to Oostende a Bělehrad, uvažovat též o zavedení samostatných soutěží pro holubice za předpokladu dodržení podmínek FCI. Apeloval na všechny předsedy a vycvikáte OS, aby se pro tuto závodní sezónu zaměřili v rámci své působnosti na zajištění regulérnosti všech jimi pořádaných závodů, důsledně dodržovat plnění všech ustanovení Závodního řádu všemi jejich členy OS. Případné nedostatky a nedodržování ZŘ ihned řešit a nenechávat projednání až po závodní sezóně. Zajistit řádné vypouštění holubů z jednotlivých závodů včetně řádně vyplněných protokolů.

Urychli zaslání výsledků ke konečnému zpracování do měsíce po ukončení  závodní sezóny na zpracovatele př. Škovrana.

Výcvikář zpracuje vzor smlouvy a protokol o vypouštění holubů do 5.4.05 a tento vzor bude uveřejněn na internetových stránkách ČMS CHPH 

 

Ad 7. Předseda KRK Milan Poláček přednesl zprávu o činnosti KRK za  uplynulé období, tj. od jejich zvolení. Členové na svých jednáních projednali některé zjištěné nedostatky v činnosti ČS CHPH.  Kontrolou dokumentace ze závodů pořádaných OS Hradec Králové dospěli k závěru, že OS Hradec Králové u některých závodů porušilo usnesení ZŘ a tím i regulérnost soutěží pro rok 2004. Z podnětu stížnosti př. Jiřího Jarkovského byla provedena též kontrola dokladů k jednotlivým závodům v ZO Hradec Králové a i zde byly zjištěny značné nedostatky v plnění ZŘ a tím byly dosažené výsledky holubů některých chovatelů neregulérní. Nedostatečnou kontrolou ze strany OS tak došlo ke zkreslení jejich výsledků. Při řádné práci výboru OS a jeho KRK, dodržování ZŘ a kontrol by k těmto nedostatků nemohlo dojít.

KRK po provedených kontrolách dospěla k závěru aby zodpovědní členové výboru OS Hradec Králové i ZO Hradec Králové byli disciplinárně potrestáni. Předseda KRK přednesl konferenci návrh na udělení disciplinárních trestů pro jednotlivé členy OS Hradec Králové. K jednotlivým návrhům se zástupci konference vyjádřili a hlasovali takto:

OS Hradec Králové zastoupena  Ing Jiří Pastyříkem -  předseda,  Ludvík Lekeš – člen výboru, Miroslav Severa – člen výboru, písemné napomenutí dle DŘ par.3.čl.1.a .

Uzavření ZS Hradec Králové do konce sezóny 2005 dle ZŘ par.20. čl.2.d. a za porušování ZŘ par. 5 čl.1.e., par.6. čl.4., par.6. čl. 6c., par.8. čl.3. a 4.b.

Pozastavení všech funkcí v ČS CHPH  ing. Stanislavu Sadilovi a Zdeňkovi Řeháčkovi na dobu pěti let. Dle ZŘ par. 3. čl.1.h.- dočasné pozastavení závodní činnosti na dobu pěti let (snížené v rozsahu tvrdosti vůči chovatelům hlasováním konference na výrok) - dočasné pozastavení výkonu všech funkcí po dobu pěti let.

KRK dále navrhla konferenci delegátů zrušení disciplinárního trestu uděleného ZO Hradec Králové jejich členu Jiřímu Jarkovskému dne 14.7.2004 dle DŘ par.2 odst.1.c za disciplinární přestupek.

Předseda KRK na závěr své zprávy vyzval všechny zástupce OS k důslednému dodržování ZŘ.

 

Ad 8. Delegáti konference se dohodli na tom, že v průběhu roku, tj. do podzimní konference projednají v rámci své posobnosti s jednotlivými členy návrhy změn a doplňků ve všech svazových předpisech a ty předají ŘV ČSCH ke zpracování. Na podzimní konferenci bude přednesen zpracovaný návrh změn a doplňků k vyjádření a případnému schválení. Závěry pak budou všichni zástupci ČS prosazovat na celostátní konferenci ČMS CHPH.

 

Ad 9. Na základě návrhu předsedů OS bylo přistoupeno k hlasování o složení nově vzniklé výcvikové komisi působící v rámci českého sdružení . Členy komise se stali kandidáti kteří získali nejvíce platných hlasů. Pro nové volební období bude výcviková komise pracovat v tomto složení : Petr Husák, Jar. Horáček, Jiří Novotný, Jar. Reiterman ml., Lad. Potůček.

Předseda OS Prácheň a OS Pardubice požádali konferenci o přidělení uspořádání I. Zemské výstavy, která se bude konat poslední sobotu v listopadu.

 

Ad 10. Diskuze se zaměřila na připomínky a dotazy týkající se činnosti OS a ŘV, dále se diskutovalo ke zprávě předsedy KRK  Milana Poláčka a z této diskuze byly přijaty závěry které obsahuje též Usnesení.

 -Vznesena připomínka zda by nebylo možné zajistit zvětšení rodových kroužků – vzato v patrnost a tento návrh projedná výcviková komise.

- Ladislav Král požádal předsedy OS aby zaslali ihned (do konce března) požadavky na kroužky a gumičky.

- Jáchym St.st. upozornil na to, kde jsou měřící přístroje na měření zeměpisných souřadnic.

  Dále přednesl požadavek aby součástí zápisu z konference byl zaznamenán výrok předsedy  

  KRK Milana Poláčka k činnosti bývalého vycvikáte ČS CHPH ing. Stanislava Jáchyma a to:

 „ kdyby výcvikář ČS prováděl důsledně a řádně kontroly jemu zaslaných dokladů, konkrétně

    OS Hradec Králové, nebylo by Porta“.

- Jiří Novotný přednesl návrh OS Č.Budějovice o finanční půjčku od ŘV ČS CHPH. Je to možné, ale musí se zajistit stanovení výpůjčních podmínek. OS zašle písemnou žádost na ŘV a ten stanoví podmínky.

- přítomný člen RK OS Hradec Králové př. Machek požaduje aby mohl nahlédnout do originálních dokladů  které měla k dispozici KRK. Po ukončení konference mu toto bylo umožněno. Dále předal písemné vyjádření př. Řebíčka Zdeňka, člena ZO Hr.Králové a kopie dokladů o projednané stížnosti Jiřího Jarkovského.

 

Ad 11. Usnesení z konference ČS CHPH konané dne 26. března 2005 – viz. Samostatná příloha zápisu.

 

Ad 12. Konferenci ukončil předseda Josef Toušek s přáním mnoha úspěchů v nastávající sezóně.

 

 

                                        Zapsal  tajemník ČS CHPH  Ing. Václav Kasal

 

 Příloha k zápisu z konference ČS CHPH

 U s n e s e n í

ze  zemské konference ČS CHPH, konané dne 26.3.2005 ve Slivenci.

 

Na konferenci bylo přítomno 16 OS  se sílou hlasů 49 z celkového počtu 17 OS, jež

disponují  počtem hlasů 52. Tato účast představuje 94,2 %  tj. konference je usnášeníschopná.

 

Konferenci zahájil předseda př.Toušek,seznámil delegáty s programem a navrhl pracovní komise : mandátovou ve složení – př.Král, Štípek a Novotný.

               Návrhovou ve složení – př.Pastyřík,Neděla a Bureš.

Toto delegáti konference schválili.

Konference :

1/ Vyslechla a schválila zprávu předsedy ČS o činnosti práce ŘV ČS.

2/ Vyslechla a schválila zprávu pokladníka a rozpočet na r.2005.

3/ Vyslechla a schválila informace výcvikáře o propozicích soutěží a mistrovství ČS.

    Zároveň ukládá ŘV doplnit vypadlé kategorie ročních holubů v soutěžích do následné

    publikace IZ.

4/ Schvaluje zemské závody  Oostende  a Bělehrad  jako národní včetně vyhodnocení dle

    již vydaných propozic.

5/ Schvaluje výcvikovou komisi při ČS ve složení : př. Petr Husák, Jiří Novotný, Ladislav

    Potůček,  Jar.Horáček a  Jar. Raiteman ml. na  tříleté volební období.

6/ Schvaluje pořádání zemské výstavy ČS  v termínu poslední soboty v listopadu včetně

    vyhodnocení soutěží . Místo určí ŘV dle přihlášek.

7/ Ukládá předsedů  OS předložit po řádném projednání v ZO kandidáty na funkce prezident

     a členy  prezidia. Termín : 30.9.2005 – písemně.

8/ Ukládá ŘV ČS řádně  připravit a projednat v Prezidiu návrhy změn  Stanov, JŘ, DŘ, pro

     odsouhlasení na podzimní konferenci . Současné návrhy a připomínky písemně postoupit

      OS k diskusi a doplnění.

9/ Ukládá předsedům OS projednat a nahlásit Ing.Kasalovi posuzovatele,kteří mají zájem

     aktivně pracovat  a popřípadě  nové zájemce o práci posuzovatelů.

     T: 31.8.05 – písemně.

10/ Ukládá Ing.Kasalovi připravit návrh na 5ti člennou komisi posuzovatelů pro práci

      při ČS CHPH a zpracovat plán činnosti na – školení – přezkušování- příprava adeptů.

      T: 30.9.05

11/ Ukládá OS uzavřít smlouvu dle vzoru ŘV na vypouštění  holubů pro tuzemské

      závody pro sezónu 2005. U zahraničních toto je pro r. 2005 jen v poloze doporučení.

      Vzor smlouvy zadá výcvikář ČS do 5.4.05 na Internet.

12/ Ukládá výcvikáři ČS IHNED  informovat příslušnou OS i o drobných nedostatcích při

       organizaci závodů, včetně vyřazení pro porušení ZŘ.

13/ Ukládá předsedům OS zmapovat dle ZO majetek získaný a užívaný po dobu fungování      

       pod ČSCHDZ a tento přehled zaslat na adresu tajemníka př. Polívky- ČMS CHPH

        Vančurova 54, 615 00 Brno.

         T: co nejdříve.

14/ Vyslechla zprávu KRK a její návrh na disciplinární  postihy  v souvislosti s nedostatky

       v práci bývalého výcvikáře ČS, výboru OS H.K. a ZS H.K. v sezóně 2004.

Na základě návrhu KRK, výpovědi přizvaných aktérů / Ing.Jáchym,Ing.Pastyřík,př.Machek-

člen RK OS H.K. př.Štěrba nový výcvikář OS H.K. a př. Jarkovský –člen ZS H.K./ dopisu

př.Řebíčka,vypouštěcích protokolů a výsledků OS H.K. a Kontrolních listů ZS H.K. z r.2004,

 

Konference  ČS CHPH schválila a ŘV ČS jako kárný orgán svazu ukládá disciplinární postihy takto:           

a-      dle DŘ § 3.čl.1.a/ písemné napomenutí  př.Ing.Jáchymovi, za nedostatečnou kontrolní činnost ve funkci výcvikáře ČS CHPH.

            Hlasování : pro 27, proti 9, zdrželo 13

 

b-      dle DŘ § 3.čl.1.a/ písemné napomenutí př.Ing.Pastyříkovi- předsedovi OS H.K.

                                                                         př. Severovi –členu výboru OS H.K

                                                                         př. Lekešovi- členu výboru OS H.K

      za nedostatečnou kontrolní činnost výboru při organizaci závodů a vydávání

      výsledků OS, včetně zanedbání vyšetřování přestupků proti ZŘ.

      Hlasování : pro 38, proti 0, zdrželo 11

 

c-      dle ZŘ  § 20.čl.2.d. –Uzavření ZS Hradec Králové do konce sezóny 05

z důvodů   trvalého porušování ZŘ v § 5.čl.1.e. –vlastnický převod během sezóny

§ 6.čl.6.c/-chybějící podpisy u oprav , § 6.čl.4/ - nedodržení 3členné nezávislé komise na chovateli při nasazování a  § 8.čl.3 .a4.b/-chovatel nesmí být členem tříčlenné komise pověřené otevíráním hodin a vyhodnocováním.

            Hlasování : pro 44, proti 0, zdrželo 5

     

 d/  dle DŘ  § 3.čl.1.h/ dočasné pozastavení závodní činnosti na dobu 5 ti let

            / snížené v rozsahu tvrdosti vůči chovatelům hlasováním konference na výrok/

             DOČASNÉ POZASTAVENÍ VÝKONU VŠECH FUNKCÍ PO DOBU 5 TI LET

              Př.Ing.Sadilovi – členu výboru OS H.K. a předsedovi ZO H.K

              Př. Řebíčkovi – vedoucímu ZS H.K.  za hrubé porušování ZŘ v paragrafech

              citovaných ve vztahu k uzavření ZS . bod.c/  a dále pro neobjektivní  prošetření

              a kárné řešení př. Jarkovského, který na nedostatky poukazoval.

              Hlasování :

               Ing. Stanislav Sadil pro 42, proti 0, zdrželo 7

               Zdeněk Řebíček  pro 38, proti 0, zdrželo 11

 

 

e/  zrušení disciplinárního trestu udělenému př. Jiřímu Jarkovskému ZO Hradec

               Králové ze dne 14.7. 2004 za disciplinární přestupek  par. 2.odst.1. c.

               Hlasování : pro 36, proti 0, zdrželo 13

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno hlasováním delegátů, 47pro, 0 proti a  2 zdrželo.