Zápis ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané dne 5. února 2005 ve Slivenci.

 

Účast : Novotný Václav, Toušek Josef, Baláž Jan, Husák Petr, Kasal Václav, členové KRK Poláček Milan, Štípek Jiří, Reiterman Jar. ml.

Omluveni : Král Ladislav, ing. Jáchym Stanislav

 

Schůzi zahájil předseda Josef Toušek, seznámil přítomné s programem.

 

1) Výcvikář ČS CHPH Petr Husák předložil návrh Soutěží Českého sdružení CHPH pro rok 2005. (viz příloha)

Trvalé termíny konání dlouhých tratí mistrovství jsou stanoveny na termíny 3.-5.6., 17.-19.6., 1.-3.7., 15.-17.7., 29.7-1.8.

Pro mistrovské soutěže se započítávají pouze výsledky ze soutěží OS !

Kategorie dlouhé tratě – nad 500 km.

Zemský závod Oostende, startér výcvikář Husák Petr, do 15.6. bude stanoveno místo srazu kamionů před samotným odjezdem na místo vypuštění, start se bude provádět společně pro všechny kamiony. Nedodržení má za následek nezařazení do celkových výsledků.

Schválen druhý zemský závod a to pro oblasti mající letový plám směrovaný na východ.

ZZ určen Bělehrad, přepravce OS Louny, startér závodu Josef Toušek.

Vyhodnocení bude provedeno ve třech pásmech – dvě Oostende, jedno Bělehrad.

Výbor určuje povinné hlášení prvního dolétlého holuba chovateli ze zemského závodu. Do 30 min. musí chovatel nahlásit určené osobě OS přílet svého prvního holuba ze závodu. Z OS budou nahlášeni první tři holubi výcvikáři ČS CHPH. Nenahlášení má za následek vyřazení holuba z výherní listiny ZZ.

Zaslání výsledků výcvikáři P. Husákovi ze zemského závodu z jednotlivých OS bude provedeno do 14 dnů po ukončení závodu a to na disketě.

 

Termín zaslání přihlášky do všech soutěží pořádaných ČS CHPH prostřednictvím OS do 10. 10. 2005. Nedodržení termínu bude mít za následek nezařazení chovatelů do celkových výsledků.

OS předloží ke kontrole veškeré doklady svých nejlepších tří chovatelů.

 

Závodní řád a regulérnost výsledků – namátková kontrola pouze několika předložených dokumentů z dvou oblastních sdružení ukázala vícenásobné porušení závodního řádu a v rozporu se zprávou bývalého  výcvikáře ing. Jáchyma se jedná o hrubé porušení závodního řádu a ne jak bylo uvedeno – drobné prohřešky. Výsledky však konference delegátů OS ve Slaném již schválila.

Řídicí výbor vzhledem k zjištěným nedostatkům a sjednání náprav přijal následující opatření: - jednoznačné dodržování Závodního řádu od jednotlivých členů, ZO, OS  je nezbytné a při opakovaném porušení a neřešení vzniklých nedostatků na úrovních ZO a OS bude mít za následek neuznání výsledků  v soutěžích ČS CHPH a následná kárná opatření.

- projednat  možnost ustanovení stálých startérů s možností finanční obměny a uzavření smlouvy mezi OS a startérem, zajistit jednotné protokoly, razítka, podpisy. Jednoznačně dodržovat ZŘ § 13, odst.6. Nepředvídané události, výjimky se nesmí stát pravidlem !!

- zpracovat vzor smlouvy mezi OS a startérem.

 - vypracovat jednotné vypouštěcí protokoly (mutace v němčině, angličtině).

 

Vypouštěcí protokoly z jednotlivých závodů dle ZŘ budou zasílány na výcvikáře Petra Husáka, vypouštěcí protokoly OS Lidice budou zasílány na adr. Jiří Štípek, ul. Malostranská 53, 262 01 Stará Huť u Dobříše.

 

Zrušení výcvikové subkomise se  ukázalo jako nepromyšlené a unáhlené. Jeden člen výboru nemůže zodpovědně zkontrolovat regulérnost závodů. Řídící výbor proto doporučuje opětovné zavedení výcvikové komise skládající se z výcvikáře ČS, člena KRK a třech chovatelů, odborníků z jednotlivých OS ČS. Návrhy si připraví a přednesou jednotlivá OS ČS CHPH na schůze předsedů a výcvikářů OS která se uskuteční 26. března 2005.

 

Provádět pravidelné kontroly prvních chovatelů ve všech soutěžích ČS CHPH a též kontroly třech nejlepších chovatelů oblastí.

Kontrola musí zajistit regulérní průběh závodní sezóny a zároveň kontrolou musíme hájit naše přední chovatele před pomluvami a pochybnostmi o dosažených výsledcích.

 

2) Předseda KRK Milan Poláček a Jiří Štípek informovali přítomné o podnětech, stížnostech které KRK v poslední, krátké době řešila a následných závěrech a návrhu na přijatá opatření.

 

a)

Stížnost, odvolání  Jiřího Jarkovského, ul. Obvodní 141, 503 32 Hr. Králové – Březhrad proti jeho potrestání ZO H.Králové.  Dva dopisy stížnosti pana Jarkovského obdržela KRK, ale dle Stanov, Organizačního řádu, Jednacího řádu a ZŘ tento jeho podnět k řešení mělo nejprve projednat Oblastní sdružení Hradec Králové, proto tento spis bude zaslán předsedovi OS k prošetření s tím, že se závěry bude informovat ČS CHPH a KRK.

Termín od schůze předsedů OS, tj. 26. 3. 05

b)

Stížnost OS Tábor ohledně nezařazení jejich členů do mistrovských soutěží ČS CHPH a to již tři roky zpětně.

Již při samotném vyhodnocení byl dohodnut postup pro nápravu chyb a omluva, postiženým chovatelům byly ceny předána na CV v Kladně. KRK toto následně prošetřila s tím, že chybu udělal výcvikář ČS ing. Stanislav Jáchym. Veškeré připomínky, opravy vyřizovat písemnou formou !

Jelikož tato chyba se opakuje již několik let a je též částečně zapříčiněna používáním jiného programu na zpracování výsledků než všechna OS ČS, doporučuje se OS Tábor používat program jiný, shodný s ostatními OS a tím vyloučit při zpracování selhání lidského faktoru. Jinak OS Tábor si musí ve vlastním zájmu provádět následnou kontrolu ještě před vydáním oficielních výsledků.

c)

KRK prošetřila stížnost na průběh regulérnosti doletu holuba ze závodu Bělehrad.

Řídící výbor bere zprávu KRK na vědomí i s doporučenými návrhy na odstranění chyb.

( viz. Zápis o šetření).

d)

KRK provedla kontrolu předložených protokolů o vypuštění holubů v sezóně 2004 Oblastního sdružení Hradec Králové.

KRK přednesla obšírnou zprávu o provedené kontrole a předložila členům výboru originál doklady k nahlédnutí. (viz zápis Kontrola protokolů OS Hr. Králové …) i s návrhem na opatření. KRK při kontrole protokolů zjistila v několika případech hrubé porušení   Závodního řádu, podle § 12 odst.3, písm. g, dále §13, odst. 6 a §15, odst. č.1.

Tyto závody měl výcvikář ing. St. Jáchym nekompromisně vyřadit.

KRK ČSCHPH na základě zjištěných nedostatků při prováděných kontrolách pověřeným zástupcem ČS CHPH ing. Stanislavem Jáchymem dospěla k závěru, aby ing. Stanislav Jáchym byl na konferencí zástupců OS ČS CHPH konané dne 26.března 2005  odvolán z funkce člena řídícího výboru ČS CHPH. Řídící výbor ČS CHPH doporučuje konferenci návrh KRK k projednání a zahájení kárného řízení. Ing. Jáchym nedůslednou kontrolou zapříčinil zpochybnění regulérnosti výsledků soutěží ČS CHPH pro rok 2004.

 

3)  Řídící výbor projednal možnost uspořádání Zemské výstavy ČS CHPH a to v měsíci listopadu. Vystaveno by bylo cca 150 holubů a to kolekce mistrů oblastí, vítězové mistrovských soutěží ČS CHPH, vítězové zemského závodu.. U příležitosti konání výstavy bude provedeno slavnostní vyhodnocení soutěží pořádaných ČS CHPH v roce 2005. Spolupořadatelem výstavy bude ČS CHPH a příslušné OS. OS které má zájem o uspořádání výstavy musí zajistit základní předpoklady pro úspěšný průběh výstavy a to, přístupnost místa, dostatečný výstavní prostor, zázemí, občerstvení, parkovací prostory, prostory pro komerční využití apod. Přidělení pořadatelství provede po předchozím vyhodnocení výcvikové komise  řídící výbor. Termín přihlášky OS na uspořádání výstavy do 30.6.05

 

4) Řídící výbor se též zabýval zpracováním Plánu a strategie činnosti ČS CHPH na celé volební období.

Plán a strategie bude přednesena na konferenci OS dne 26. března 05. Oblastní sdružení i samotní chovatelé se vyzývají k aktivnímu zapojení při zpracování podkladů. Své připomínky, návrhy a opatření mohou zaslat na adresu tajemníka ČS CHPH a to: ing. Václav Kasal, zámek Ohrada, 373 41 Hluboká n.Vlt. fax 387965791 , e-mail : ohrada@raz-dva.cz

 

5) Pokladní zpráva vzhledem k nepřítomnosti pokladníka Ladislava Krále nebyla přednesena. Předseda KRK Milan Poláček podal neúplnou informaci z jemu předložených dokladů a výpisu hotovosti k 31.12.04. Pokladník ČS CHPH Ladislav Král přednese na konferenci celkovou zprávu za rok 2004. KRK provede celkovou revizi pokladny ČS CHPH, pokladník Lad. Král předloží veškeré doklady KRK ke kontrole. Způsob provedení kontroly dohodnou mezi sebou Milan Poláček a Ladislav Král.

 

6) Řídící výbor navrhuje konferenci ke schválení nákup digitální kamery za účelem kontroly a regulérnosti startů zemských závodů, dále provádět dokumentaci dalších významných akcí za účelem nejen dokumentace, ale i propagace chovu poštovních holubů ve sdělovacích prostředcích.

 

7) KRK zastoupena předsedou Milanem Poláčkem převezme osobně od bývalého výcvikáře ČS ing. St. Jáchyma veškerou dokumentaci týkající se činnosti výcvikáře. Termín předání – do konference ČS 26.3.05

 

8) Ukládá se OS ČS CHPH urychleně zaslat předepsané tiskopisy týkající se evidence a adresáře OS a ZO. Polovina OS tak prozatím neučinila a to Č.Budějovice, K.Vary, Hr.Králové, Klatovy, Lidice, Louny, Plzeň, Praha, Jihlava, Svitavy. Vyplněné tiskopisy zašlete na adresu pokladníka Lad. Krále.

 

9) Informace o mimořádném zasedání Prezidia ČMS CHPH a diskvalifikaci reprezentační kolekce na 29. Olympiádě poštovních holubů v Portu.

 

Vyjádření řídícího výboru Českého svazu chovatelů poštovních holubů.

Řídící výbor ČS CHPH projednal na svém zasedání ze dne 5. února 2005 informaci o situaci vzniklé diskvalifikací České kolekce na 29. Olympiádě poštovních holubů v Portu.

Řídící výbor projevuje lítost nad ztrátou prestiže a dobrého jména našeho chovatelství. Omlouvá se svým členům reprezentační kolekce.

Zodpovědnost za vzniklou situaci má staré prezidium ČMS CHPH a ne jak je někdy prezentováno na našich internetových stránkách. Za zpracování podkladů pro účast na olympiádě zodpovídali pověření zástupci prezidia a to pracovalo až do konference delegátů, která se konala u příležitosti CV v Kladně dne 14. ledna 2005.

Řídící výbor předpokládá, že zodpovědní členové prezidia ze vzniklé situace vyvodí osobní zodpovědnost.

Řídící výbor ČS CHPH požaduje objektivní vyřešení celé události týkající se naší účasti na 29. Olympiádě poštovních holubů v Portu a následně poskytnout celé členské základně chovatelů poštovních holubů ucelenou a pravdivou informaci.

Řídící výbor ČS CHPH vyzývá všechny své členy k aktivnímu zapojení do renesance našeho chovatelství. Stoleté výročí organizovaného chovu poštovních holubů nás všechny k tomu zavazuje.

 

                                                                       Předseda ŘV ČS CHPH Josef Toušek

 

Zápis provedl : ing. Václav Kasal