Z á p i s

č. 1/2014

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 22.2.2014 ve Stříteži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“.

 

Přítomni: Zástupci Oblastních sdružení chovatelů poštovních holubů Karlovy Vary, Domažlice, Prácheň, České Budějovice, Tábor, Český západ, Louny, Lidice, Sever, Náchod, Východočeská, Pardubice, Chomutov, Polabí, Praha, Středočeské, Horácko, Jihlava, Svitavy,  Hlučín, Opava, Beskydy, Uničov, Haná-Olomouc, Valašsko, Zlín, Brno, Vysočina, Znojmo, Brno venkov, Jižní Morava, Hodonín,, Uherské Hradiště.

Nepřítomni: Zástupci Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Karviná-Ostrava, Třinec.

Členové prezídia: ing. Jaroslav Novotný, ing. Václav Blažek, RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Jan Jakubec, Jaroslav Němec, František Strachota, ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka.

Omluveni: Václav Hrudka, Václav Špilar.

Členové ústřední revizní komise: ing. Miroslav Brož, Lubomír Becha, ing. Václav Ranocha, Václav Kratochvíl.

Omluven: Jaroslav Neděla.

Předseda sportovní komise: Petr Husák

Předseda posuzovatelské komise: JUDr. Pavel Opatrný

Kandidáti do svazových funkcí: Pavel Lundák, Jan Filipi, Marek Skrbek, Oldřich Svoboda, František Zeman. MUDr. Jan Náhoda.

 

Program:        1.   Zahájení svazové konference

                        2.   Volba mandátové, volební a návrhové komise

                        3.   Zpráva prezidenta svazu

                        4.   Zpráva mandátové komise

                        5.   Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření za rok 2013

                        6.   Zpráva předsedy ústřední revizní komise

                        7.   Návrh rozpočtu svazu na rok 2014

                        8.   Termínový kalendář na rok 2014

                        9.   Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2014

                        10. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů

                        11. Volba prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise

                        12. Zhodnocení Evropské výstavy

                        13. Diskuse

                        14. Návrh na usnesení svazové konference

                        15. Závěr svazové konference

 

1. Zahájení svazové konference.

Svazovou konferenci zahájil v 11.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal přítomné a navrhl program konference. Navržený program byl po doplnění o bod navržený předsedou Českého sdružení  ing. Václavem Blažkem – Stanovení územního uspořádání Oblastních sdružení – schválen.

 

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise.

2/1 Do mandátové komise byli navrženi: ing. Václav Zikmund, Tomáš Bouška, František Strachota. Hlasováno -  pro 89 hlasů, 3 hlasy zdržení.

2/2 Do volební komise byli navrženi: ing. Oldřich Planka, Ivan Voneš, Jan Lukáš. Hlasováno -  92 hlasů pro.

2/3 Do návrhové komise byli navrženi: ing. Václav Švec, František Hradil, ing. Jiří Pastyřík. Hlasováno – 92 hlasů pro.

 

3. Zpráva prezidenta svazu.

Zprávu přednesl prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

V úvodu připomenul 10. výročí založení Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. Ocenil bezproblémový přechod našeho nového svazu do FCI. Práci našich zástupců v orgánech FCI lze hodnotit kladně. Rovněž náš zásadní podíl na ustavení Středoevropské federace je třeba považovat za úspěch. Všeobecně kladně bylo hodnoceno uspořádání Evropské výstavy v letošním roce, jejíž pořadatelem byl náš svaz. Při této příležitosti upozornil na větší zapojení našich posuzovatelů při posuzování výstav na mezinárodní úrovni.  V roce 2013 nebylo třeba řešit nějaké zásadní problémy v činnosti svazu. Problém je, že někteří chovatelé se nedokáží vyrovnat s výsledkem projednávání jejich přestupků a následně se obracejí na soud a snaží se jeho prostřednictvím dosáhnou změny uděleného disciplinárního trestu. Na podzim loňského roku proběhly volby do všech orgánů svazu. Popřál všem zvoleným funkcionářů hodně úspěchů v jejich práci.

 

4. Zpráva mandátové komise.

4/1 Zprávu předložil ing. Václav Zikmund. Na dnešní svazové konferenci jsou přítomni zástupci 33 Oblastních sdružení. Nejsou přítomni zástupci Oblastního sdružení Karviná-Ostrava a Třinec. Celkem mají k dispozici 92 hlasů. Pro volbu prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise 89 hlasů. Hlasováno – 92 hlasů pro.

 

5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2013.

5/1 Zpráva přednesl pokladník svazu ing. Jan Jakubec.

Příjmy celkem:  1.315.549,- Kč

Výdaje celkem:    877.723,- Kč

Výsledek hospodaření  + 437.826,- Kč

 

6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise.

6/1 Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož. Zpráva je přílohou zápisu.

 

7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2014.

7/1 Návrh rozpočtu svazu na rok 2014 předložil pokladník ing. Jan Jakubec.

Předpokládaný příjem:   915.000,- Kč

Předpokládané výdaje:   877.723,- Kč

Rozdíl  + 30.000,- Kč.

7/2 Jan Filipi navrhuje, aby prezídium projednalo možnost zajištění výpočetního programu v majetku svazu. K tomu vyčlenit i příslušné finanční prostředky. Hlasováno – 92 hlasů pro.

 

8. Termínový kalendář na rok 2014.

Termínový kalendář na rok 2014 předložil tajemník svazu Antonín Polívka.

8/1 Počet členů Českomoravského svazu podle zaslaných evidencí na rok 2014. České sdružení 1883 členů z toho do 18-ti roků 76. Moravskoslezské sdružení 1998 členů z toho 72 do 18-ti roků. Českomoravský svaz 3881 členů z toho 148 do 18-ti roků.

8/2 Informační zpravodaj. Objednávku zaslali všechna Oblastní sdružení. Cena  160,- Kč. Faktura na úhradu byla všem zaslána.

8/3 Členské příspěvky na rok 2014 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků členské příspěvky neplatí. Faktura na úhradu byla již Oblastním sdružením zaslána.

8/4 Rodové kroužky na rok 2015. Kroužky objednat na formuláři, který byl všem Oblastním sdružením zaslán do 31.3.2014. Cena kroužku na rok 2015 činí 4,50 Kč.

8/5 Závodní gumičky na rok 2015. Gumičky objednat na formuláři, který byl všem Oblastním sdružením zaslán do 31.3.2014. Cena gumičky na rok 2015 činí 1,40 Kč.

8/6 Závodní plány zaslat do 31.3.2014 na adresu výcvikářů Zemských sdružení.

8/7 Celostátní výstavy v roce 2015 bude organizátorem České sdružení v Lysé nad Labem

8/9 Mistrovství světa holoubat a mistrovství mladých chovatelů.Uskuteční se v Maďarsku ve městě Vác v nové testovací stanici. Kolekci České republiky bude tvořit 25 holoubat a 5 náhradníků v obou soutěžích. Holoubata musí být předána v termínu od 15. dubna do 15. května. Právo účasti na MS holoubat mají mistři Oblastních sdružení ze závodů holoubat 2013 vylosovaní na dnešní konferenci, po dvou holoubatech. Právo účasti na MS mladých chovatelů budou mít účastníci celostátního mistrovství 2013 do 18-ti roků umístněných na 1. až 15. místě po dvou holoubatech.

Vylosovaní mistři Oblastních sdružení :Pardubice, Uherské Hradiště, Uničov, Středočeské, Český západ, Karviná-Ostrava, Horácko, Jižní Morava, Karlovy Vary, Svitavy, Vysočina, Náchod, České Budějovice, Hlučín, Jihlava. Náhradník Třinec.

Dodání holoubat potvrdí vylosovaní chovatelé a chovatelé do 18-ti roku, tajemníku svazu do 15.3.2014.

Podrobná informace o Mistrovství světa holoubat v Maďarsku je zveřejněna na webových stránkách svazu.

8/10 Intermistrovství 2014, je určeno pro chovatele poštovních holubů Polska, Slovenska, Česka a Maďarska. Propozice soutěže budou včas zveřejněny. Soutěžní vklad na jednoho přihlášeného chovatele na ocenění 5 EUR. Hlasováno – 68 hlasů pro, 11 hlasů proti, 13 hlasů zdržení.

Svazová konference odsouhlasila, že  70,- Kč uhradí  přihlášený chovatel a na inter ocenění 2,50 EUR za přihlášené chovatele uhradí svaz. Hlasováno – 78 hlasů pro, 6 hlasů proti, 8 hlasů zdržení.

8/11 Čestné členství. Na návrh prezídia Českomoravského svazu bylo uděleno „Čestné členství“ za rok 2013  Ing. Zdeňku Hlačíkovi a  Josefu Touškovi. Ocenění jim předal prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

 

9. Návrhy celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2014.

9/1 Návrh předložil Petr Husák. Návrh na změnu výpočtu Generálního mistrovství a Mistrovství dlouhých tratí (změna výpočtu kategorie E), nebyl schválen.Soutěže a jejich propozice zůstávají stejné jako v roce 2013. Dochází pouze k jediné změně: 4.1.13. Soutěž mladých chovatelů písmeno a) Samostatně závodící chovatel, který dosáhl v dané sezóně věk 7 – 25 roků a byl do 31.8. nahlášen výcvikáři  zemského sdružení.

 

10. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.

10/1 V zápisech ze zemských konferencí Českého a Moravskoslezského sdružení žádné návrhy nejsou.

10/2 Ústřední revizní komise navrhuje změnu tvorby pásem v rámci Oblastních sdružení, tak aby tato kompetence by přenesena z výboru Oblastního sdružení na Oblastní konferenci. Hlasováno – 16 pro, návrh nebyl odsouhlasen.

10/3 Předseda Českého sdružení ing. Václav Blažek navrhuje po projednání a odsouhlasení v  řídícím výboru změnu Stanov § 12  odstavce 2). Nový  text: Prezídium provádí rozdělení funkcí v 10-ti členném prezídiu po svazové konferenci, nejpozději do 14 dnů po jejím konání. Ze svého středu volí viceprezidenta Svazu a pokladníka. Jmenuje tajemníka svazu.

10/4 Aleš Truhlář navrhl vzhledem k vyjasnění situace týkající se tajemníka svazu, aby svazová konference rozhodla hlasováním o revokaci prvního hlasování o tomto návrhu.  Hlasováno 76 hlasů pro, 12 hlasů proti, 4 hlasy zdržení.

10/4 Svazová konference odsouhlasila návrh předsedy Českého sdružení ing. Václava Blažka na změnu Stanov § 12 odstavec 2).v navrhovaném znění.

Hlasováno – 80 hlasů pro, 6 hlasů proti, 6 hlasů zdržení.

10/5 Předseda Českého sdružení ing. Václav Blažek navrhuje změnu Jednacího řádu Článek 13 odstavec 3. Z textu vypustit: Tajemník zastupuje spolu s prezidentem svaz navenek.Doplnit větu: Pokud není voleným členem prezídia, má při jeho jednání hlas poradní.. Hlasováno 92 hlasů pro.

 

11. Volba prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise.

11/1 Zprávu o výsledku volby prezidenta svazu a předsedy ústřední volební komise předložil ing. Oldřich Planka.

V tajné volbě byl prezidentem svazu byl zvolen ing. Jaroslav Novotný počtem hlasů 87 což je 97,7 %.

Členové prezídia zvoleni za České sdružení: ing. Václav Blažek, ing. Jan Jakubec, Václav Hrudka, Pavel Lundák, Jan Filipi.

Členové prezídia zvoleni za Moravskoslezské sdružení: RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek, Aleš Truhlář, Marek Skrbek.

V tajné volbě byl předsedou ústřední revizní komise zvolen Oldřich Svoboda počtem hlasů 80což je 89,8 %.

Členové ústřední revizní komise zvoleni za České sdružení: Václav Kratochvíl, MUDr. Jan Náhoda.

Členové ústřední revizní komise zvolení za Moravskoslezské sdružení: Lubomír Becha, František Zeman.

 

12. Zhodnocení Evropské výstavy.

12/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný zhodnotil pořádání Evropské výstavy 2014 v České republice. Výstavy se účastnilo 13 států. Výstavu navštívilo 2513 platících návštěvníků. Organizace Evropské výstavy byla hodnocena, jak ze strany zahraničních delegátů, tak ostatních návštěvníků velmi pozitivně. Poděkoval všem funkcionářům a pracovníkům, kteří se na její přípravě a organizaci podíleli. Zejména RSDr. Zdeňku Uherkovi za přípravu výstavní plochy a stavbu klecí, ing. Karlu Vašíčkovi za organizaci prodejních stánků a pořadatelskou službu, MVDr. Martinu Poláškovi a ing. Václavu Švecovi za bezchybný výpočet výsledků. V rámci Evropské výstavy proběhlo zasedání FCI a zasedání Středoevropské federace. Další Evropské výstavy budou pořádány dle brněnského modelu, tj. pořadatelem bude člen Středoevropské federace, účast otevřená pro všechny Evropské státy. Součástí Evropské výstavy bylo i mezinárodní školení posuzovatelů, za Českou republiku se ho účastnilo 5 posuzovatelů.

Ing. Jan Jakubec přednesl výsledek příjmů a výdajů Evropské výstavy. Výstava skončila přebytkem 64.420,- Kč.

Ing. Miroslav Brož přednesl zprávu ústřední revizní komise o provedení revize příjmů a výdajů Evropské výstavy. Ústřední revizní komise konstatovala, že všech je řádně doloženo a poděkovala ing. Janu Jakubcovi za vzorně vedení všech pokladních náležitostí.

 

 

 

13. Diskuse.

13/1 Ing. Václav Blažek připomínkoval přestup, Oblastního sdružení Svitavy z Českého do Moravskoslezského sdružení, navrhl upravit uspořádání Oblastních sdružení v rámci Českého a Moravskoslezského sdružení. Toto doplnit do manuálu týkajícího se přestupů Oblastních sdružení. Zpracuje prezídium. Hlasováno – 62 hlasů pro, 30 hlasů proti.

13/2  Ing. Jiří Pastyřík informoval o změně názvu Oblastního sdružení Trutnov na Oblastní sdružení Východočeská.

13/3 Ing. Jiří Pastyřík byl pověřen Petrem Markem, aby  vznesl dotaz kdo sestavoval kolekci České republiky na Evropskou výstavu. – Odpověděl mu prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

13/4 Josef Toušek navrhl zachovat zemská sdružení ve stávající podobě, ale snížit počet členů prezídia nezávislých na funkci v  zemských sdruženích – návrh pro jednání prezídia.

13/5  Ing. Jaroslav Novotný navrhuje, aby konference odsouhlasila pověření prezídia jednáním o pronájmu kancelářských prosto pro potřebu sekretariátu svazu.  Hlasováno 88 hlasů pro.

13/5 MVDr. Martin Polášek informoval o provádění dopingových kontrol v letošním.roce. Doporučuje zvýšit jejich počet. Vyzval České a Moravskoslezské sdružení o nahlášení zájemců, kteří mají zájem se zapojit do provádění dopingových kontrol. Návrhy zaslat do 30.4.2014 na jeho adresu.

13/6 MVDr.. Martin Polášek informoval o připravovaném vypracování jasných pravidel týkají se internetové aukce.

 

14. Návrh na usnesení.

14/1 Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl ing. Václav Švec.

Hlasováno – 92 hlasů pro.

Usnesení je přílohou zápisu.

 

15. Závěr svazové konference.

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 16.00 hodin svazovou konferenci ukončil.

 

Střítež 22.2.2014

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva URK ČMS CHPH

 

přednesena na svazové konferenci dne 22. 2. 2014 ve Stříteži u Jihlavy

 

 

Vážená dámo, vážení pánové,

 

mým úkolem je seznámit vás se zprávou URK na dnešní konferenci,

která se týká:

-hospodaření a revize pokladny za rok 2013

-tříletého funkčního období ÚRK

-kontrola finančního hospodaření Evropské výstavy v Brně ve dnech

31.1. -1.2.2014

 

 

Schůze URK se konala dne 1.2.2014 v Brně za účasti:

 

Ing. Miroslav Brož, Ph. D. - předseda

   p. Jaroslav Neděla           - člen (předseda RK ČS)

   p. Lubomír Becha            - člen (předseda RK MSS)

Ing. Václav Ranocha          - člen

Ing. Jan Jakubec                 - pokladník ČMS / částečně - při kontrole pokladny

 

Omluvil se:

    p. Václav Kratochvíl      - člen

 

Hlavní úkoly schůze URK:

-revize hospodaření a pokladny za rok 2013

-kontrola usnesení ze svazové konference ze dne 11.1.2013

-příprava zprávy pro svazovou konferenci

-diskuse

 

K jednotlivým bodům:

 

Byla provedena kontrola hospodaření a pokladny v roce 2013;u kontrolovaných položek nebyly shledány žádné nedostatky.Také celkové hospodaření bylo velmi dobré, neboť příjmy byly vyšší a výdaje nižší oproti odsouhlašenému rozpočtu.

Jak jsme slyšeli ve zprávě pokladníka Ing.Jana Jakubce,byly:

 

                                               plán                          skutečnost

Příjmy:                         1170 000 Kč                1315 549 Kč

Výdaje:                         1135 000 Kč                877 826                   

             Takže kladný rozdíl v hospodaření je   437 826        

 

K 31. 12. 2012 je na všech účtech ČMS včetně zálohy pro EV částka 3 420 603,39 Kč.

 

URK velice kladně hodnotí vedení pokladny a celkové hospodaření.Taktéž vysoce hodnotíme práci pokladníka Ing.Jana Jakubce a můžeme konstatovat,že je velmi dobře, když naše hospodaření vede profesionál a velice obětavý a vstřícný funcionář.

 

Dále byla provedena kontrola usnesení ze svazové konference dne 11.1.2013,kde nebyly

uloženy žádné úkoly.

Po vzájemné diskusi bylo dohodnuto,které body dáme do závěrečné zprávy URK.Zprávu připravil předseda komise a před konferenci s ní seznámil přítomné členy URK.

 

URK CHPH pracovala po celé tříleté funkční období ve stejném složení.V souladu s Jednacím řádem se každoročně jedenkrát sešla k revizi hospodaření a pokladny a pravidelně na svazové konferenci podávala zprávu.Předseda komise se zůčastňoval jednání

Prezidia, kde se aktivně vyjadřoval k řadě řešených otázek a problémů.

 

Některé záležitosti se podařilo prosadit a změnit:

-účetní uzávěrka je prováděna k 31.prosinci běžného roku, což dříve nebylo

-stav členské základny je taktéž evidován k 31.12.běžného roku proto, aby na svazové konferenci počátkem roku byly hlasy jednotlivým předsedům OS přiděleny podle aktuálního stavu členů

Na základě našeho požadavku jsou lépe dodržovány pravidla Svazu dle schválených dokumentů; např. veškeré úpravy základních dokumentů musí být nejdříve schváleny 2/3 většinou na některe zemské konferenci

 

Je ovšem také skutečnosti, že některé naše kritické připomínky k nedostatkům a naše některé návrhy nebyly některými funkcionáři přijímány zrovna s nadšením. Přesto je možno říct, že spolupráce z našeho pohledu byla dobrá a vždy směřovala k prospěchu činnosti Svazu.

S řadou funkcionářů byla radost jednat a proto bych alespoň za sebe velice kladně hodnotil spolupráci s tajemníkem Svazu panem Antonínem Polívkou, kterého si velice vážím.

 

Dneska byla provedena kontrola finančních toků při Evropské výstavě v Brně, neboť toto ještě spadá do našeho funkčního období.Výsledek +64 420,- je velice dobrý, což je především zásluha čelných funkcionářů Svazu Ing.Novotného, RSDr.Uherka, Ing.Jakubce,Ing.Vašíčka a řady dalších, za což jim také za URK velice děkujeme.

 

Naše návrhy pro konferenci:

-znovu navrhujeme upravit Závodní řád,bod 7,paragraf 17,odstavec 2 tak, že pásma v OS navrhuje výbor OS na základě podnětů ZO,ale definitivní stav musí odsouhlasit konference os

-nadále věnovat zvýšenou pozornost kontrolám u chovatelů s mimořádnými výsledky a pro zvýšení úrovně kontrol zabezpečit profesionální kontrolory jak na úrovni OS, tak zemských sdružení

-navrhujeme zvážit celkovou organizaci ČMS CHPH, neboť situace při trvalém poklesu členské základny se stane nákladově neúnosná.Je risiko, že tyto zbytečné náklady odradí další chovatele PH, neboť počet funkcionářů a schůzi na úrovni Svazu a zemských sdružení bude zbytečně finančně zatěžovat už tak nákladnou zálibu

 

Co chci říci závěrem:

 Po 50 létech funkcionaření pro chovatele PH dneškem končím a při této příležitosti bych rád poděkoval většině kolegů za vzájemnou spolupráci.

Dále budu velice rád, když většina zvolených funkcionářů bude svoji funkci chápat jako službu kolegům-chovatelům PH, nikoliv jako příležitost k prosazování svých osobních cílů a ambicí.

Také budeme velice rádi, aby nahospodařené nemalé finanční prostředky byly účelně využívány pro rozvoj naší záliby.

Všem nově zvoleným funkcionářům přeji za členy URK i za sebe co nejvíce zdraví a úspěchů v jejich práci.

 

                                                                                   

                                                                                     Ing. Miroslav Brož, Ph.D.

                                                                                     Předseda URK ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů konané 22.2.2014 ve Stříteži u Jihlavy.

 

Svazová konference schvaluje:

- mandátovou komisi, volební komisi a návrhovou komisi

- zprávu pokladníka svazu o hospodaření za rok 2013 a finanční uzávěrku 4.Evropské výstavy

- zprávu předsedy ústřední revizní komise

- finanční rozpočet Svazu na rok 2014

- členský příspěvek na rok 2014 ve výši 100,- Kč, mimo členů do 18 let

- změnu Stanov svazu §12 odst. 2 a Jednacího řádu článek 13 odst. 3 ve smyslu jmenování 

   tajemníka svazu prezidiem ČMS CHPH

- propozice výkonnostních soutěží v ČR, propozice celostátních soutěží a účast ČR

  v Intermistrovství

 

Svazová konference zvolila na funkční období 2014 – 2016:

- prezidentem svazu Ing. Jaroslava Novotného

- předsedou ústřední revizní komise Oldřicha Svobodu

 

Svazová konference bere na vědomí:

- zprávu mandátové komise

- zprávu prezidenta svazu

- zprávu volební komise

- členy prezidia a členy ústřední revizní komise zvolené na zemských konferencích

- zhodnocení 4.Evropské výstavy pořádané v Brně

 

Svazová konference ukládá prezidiu:

- vydat stanovisko k přestupům OS CHPH mezi zemskými sdruženími

- jednat o pronájmu kanceláře a sídla svazu

- vyhlásit výběrové řízení na nový výpočetní program závodů poštovních holubů

- příští volby organizovat tak, aby s kandidáty OS navrženými do vyšších orgánů svazu  

  byla včas seznámena i členská základna

- projednat diskusní příspěvky delegátů konference

 

Svazová konference dále ukládá:

- Českému sdružení CHPH uspořádat Celostátní výstavu poštovních holubů 2015

- výcvikové komisi zpracovat návrh celostátních soutěží na rok 2015

 

 

Návrhová komise: Ing. Václav Švec, Ing. Jiří Pastyřík, František Hradil