Z á p i s

č.1/2013

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 11.1.2013 ve sportovní hale v Hluku.

 

Přítomni: Zástupci Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Karlovy Vary, Domažlice, Prácheň, České Budějovice, Tábor, Český západ, Louny, Lidice, Sever, Náchod, Trutnov, Pardubice, Peruť, Polabí, Praha, Středočeské, Horácko, Svitavy, Jihlava, Třinec, Hlučín, Karviná-Ostrava, Opava, Beskydy, Uničov, Haná, Valašsko, Zlín, Brno, Vysočina, Znojmo, Brno venkov, Jižní Morava, Hodonín, Uherské Hradiště.

Členové prezídia: ing. Jaroslav Novotný, ing. Václav Vorlíček, Dr. Zdenek Uherek, Antonín Polívka, ing. Jan Jakubec, Václav Hrudka, František Strachota, Václav Hrudka, Dr. Martin Polášek, ing. Václav Blažek, ing. Václav Švec .

Členové ústřední revizní komise: ing. Miroslav Bzož, Lubomír Becha, Jaroslav Neděla, ing. Václav Rasocha.

Předseda sportovní komise: Petr Husák.

Předseda posuzovatelské komise: Dr. Pavel Opatrný.

 

Program:        1.   Zahájení svazové konference

2.      Volba mandátové a volební komise

3.      Zpráva prezidenta svazu

4.      Zpráva pokladníka svazu o hospodaření v roce 2012

5.      Zpráva předsedy ústřední revizní komise

6.      Návrh rozpočtu svazu na rok 2013

7.      Návrh celostátních soutěží pořádaných v roce 2013

8.      Návrh na doplnění a změny svazových dokumentů

9.      Termínový kalendář na rok 2013

10.  Diskuse

11.  Návrh usnesení svazové konference

12.  Závěr svazové konference

 

1. Zahájení svazové konference.

Svazovou konferenci zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 10.15 hodin. Přivítal přítomné a navrhl program. Program byl schválen.

 

2. Volba mandátové a volební komise.

2/1 Do mandátové komise byli navrženi Václav Hrudka, Josef Havlík a ing. Oldřich Planka.

Zvoleni jednohlasně.

2/2 Do návrhové komise byli navrženi Vladislav Novák, Oldřich Svoboda a Dagmar Bortlová.

Zvoleni jednohlasně.

2/3 Zprávu mandátové komise:přednesl Václav Hrudka. Na dnešní svazové konferenci je přítomno všech 35 zástupců Oblastních sdružení, kteří mají podle podané evidence členů k 5.1.2013 k dispozici 100 hlasů.

 

3. Zpráva prezidenta svazu.

Zprávu přednesl ing. Jaroslav Novotný.

Loňský rok pokud se týká naší zásadní činnosti, což je zabezpečení a bezproblémový průběh závodní sezony proběhl bez problémů. Pouze OS Jihlava nezabezpečila svým chovatelům naplnění závodního plánu až do konce, 8.7.2012 měli poslední závod, což by se v žádném případě nemělo opakovat. Výsledek je, že na letošní Celostátní výstavě nevystavují. Co mě velice tíží jsou neustále se zhoršující mezilidské vztahy. Tady je třeba z titulu vašich funkcí se  pokusit stávající stav zlepšit. Ubývá nás, stárneme a pokud se začněme mezi sebou ještě hádat, tak to je cesta do pekel. Přehlasování mírnou většinou vede k problémům OS a v neposlední řadě i k jejich rozpadu, Dále zájmy jednotlivců nesmí převážit nad zájmy ostatních chovatelů. Což se bohužel někdy děje. Je to jednoznačně v neprospěch našeho chovatelství, Chtěl bych požádat předsedy OS, aby při tvorbě závodních plánů a jejich schvalování na jarních konferencích dbali na to, aby nedocházelo k přetlačení jedné skupiny druhou. Další takovou stinnou stránkou v naší činnosti jsou různá diskusní fóra. V žádném případě nepřispívají ke zlepšení atmosféry mezi členy. Diskusní fóra jsou nezastupitelná v informování pokud se týká aktuálního dění, ale bohužel toto v současné době v žádném případě nesplňují. Minimální přínos v informovanosti mnohokrát převáží škody v chovatelské i nechovatelské veřejnosti. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů roku 2013 je příprava Středoevropské výstavy, která se bude konat počátkem roku 2014 v Brně. Prvním zásadním krokem je, že se nám podařilo zajistit základní finanční prostředky pro její realizaci. Další pokud se týká získávání finančních prostředků, dotace, sponzorské dary, reklamy bude záležet na organizačním týmu. Tento by se měl skládat převážně z chovatelů z okolí Brna. Samozřejmě máme zájem o každého kdo projeví zájem přispět k realizaci této v dosavadní činnosti svazu vrcholné akce. Při pořádání Středoevropské výstavy je našim hlavním cílem, aby výstava byla kvalitní, společensky na úrovni a finančně vyrovnaná.

Co stojí před námi, je kvalitní zorganizování letošní závodní sezony pro členy tak, aby naše členská základna byly spokojenější jako v roce 2012.

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný předal diplom „Čestného členství“ Antonínu Polívkovi a ing. Václavu Kasalovi. Oba jmenovaní prezídiu za toto ocenění poděkovali..

 

4. Zpráva pokladníka svazu o hospodaření v roce 2012.

Zprávu přednesl ing. Jan Jakubec

Celkové příjmy:                       1.599.552,64 Kč

Celkové výdaje:                          760.629,12 Kč

Výsledek hospodaření:             + 838.923,52 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet KB                           857.297,85 Kč

FIO banka                              1.230.864,23 Kč

Spořící účet KB                       1.001.575,40 Kč

 

5. Zpráva předsedy ústřední revizní komise.

5/1 Zprávu přednesl ing. Miroslav Brož. Zpráva je přílohou zápisu.

5/2 Bylo hlasováno o schválení hospodaření svazu za rok 2012 přednesené pokladníkem ing. Janem Jakubcem.

97 hlasů pro, 3 hlasy nehlasoval – delegát nepřítomen.

 

6. Návrh rozpočtu svazu na rok 2013.

6/1 Návrh rozpočtu svazu na rok 2013 přednesl ing. Jan Jakubec.

Celkové příjmy:                       1.170.000,- Kč

Celkové výdaje:                       1.135.000,- Kč

Výsledek hospodaření: +   35.000,- Kč

6/2 Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu svazu na rok 2013 přednesené pokladníkem ing. Janem Jakubce.

97 hlasů pro, 3 hlasy nehlasoval – delegát nepřítomen.

 

7. Návrh Celostátních soutěží pořádaných v roce 2013.

7/1 Celostátní soutěže v roce 2013 zůstávají stejné jako v roce 2012. Návrh na změnu nebyl odsouhlasen. Celostátní soutěže pořádané v roce 2013 byly odsouhlaseny.

 

8. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.

8/1 Návrhy přednesl předseda sportovní komise Petr Husák.

1) Určit pravidla pro zveřejňování neoficiálních výsledků. Doplnit § 17 bod 1 …. „a pouze takové výsledky lze použít pro výpočet mistrovství a soutěží OS, zemských a celostátních.“

Schváleno 100 hlasů pro.

2) Omezení počtu chovatelů závodících z jedné souřadnice. Doplnit § 5 odst. 1f  …… “Z jedné GPS souřadnice mohou soutěžit max. 3 chovatelé nebo 3. chovatelské týmy.“

Odsouhlaseno pro 86 hlasů, proti 13 hlasů, l hlas se zdržel.

3) Doplnit § 18 odst. 3b … holubi vyřazeni ze závodu (při vyřazení holuba, chovatele nebo ZS) nesnižují počet holubů na závod původně nasazených“.

Schváleno 100 hlasů pro.

4) Upřesnit ZŘ § 6 odst. 2 „Zahájení zasazování je přípustné pouze za přítomnosti nejméně 5 ti účastníků závodu jako fyzických osob, přičemž tento počet musí být zachován po celou dobu zasazování“ Povolit možnost: Pokud se současně a ve stejném čase nasazuje na dva závody, stačí přítomnost 5 ti účastníků bez ohledu na který závod nasazují.

Schváleno pro 69 hlasů, proti 13 hlasů, 7 hlasů se zdrželo.

5) Do ZŘ bude v nezměněné podobě zapracováno „Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům“ vypracované MVDr. Martinem Poláškem a schválené prezídiem svazu 20.3.2012.

Schváleno 100 hlasů pro.

 

9. Termínový kalendář na rok 2013.

9/1 Termínový kalendář na rok 2013 předložil Antonín Polívka.

9/2 Nejzásadnějším organizačním úkolem roku 2013 je zabezpečení a provedení voleb ve všech organizačních složkách svazu. Tajemník svazu vypracuje organizační zajištění voleb a do konce července ho zašle všem předsedům OS.

9/3 Členské příspěvky na rok 2013 100,- Kč za člena. Členové do 18-ti roků příspěvek neplatí. Příspěvky uhradit do 31.3.2013 na základě faktury, kterou zašle předsedům OS tajemník svazu.

9/4 Cena rodových kroužků na rok 2014 jeden kroužek 4,50 (z toho 1,50 Kč je účelový členský příspěvek). Objednat na formuláři, který zašle předsedům OS tajemník svazu do 31.3.2013. Platba za rodové kroužky bude prostřednictvím zemských sdružení.

9/5 Závodní gumičky na rok 2014 jedna gumička 0,70 Kč. Objednat zaokrouhleně na 1000 kusů na formuláři, který zašle předsedům OS tajemník svazu do 31.3.2013. Platba bude prostřednictvím zemských sdružení. Pokud by se změnila cena závodní gumičky od dodavatele, tak tuto budeme respektovat.

9/6 Objednávka Informačního zpravodaje do 31.1.2013 e-mailem na ing. Jaroslava Novotného. Seznam roku 2012, který upraví OS byl již zaslán. Cena 160,- Kč uhradit do 31.3.2013 na základě faktury, kterou zašle předsedům OS tajemník svazu.

9/7 Závodní plány OS na rok 2013 zaslat do 31.3.2013 na adresu výcvikáře zemských sdružení a ing. Jaroslava Novotného-

9/8 Celostátní výstava 2014 se bude konat společně se Středoevropskou výstavou v Brně.

9/9 Počet členů svazu k 5.1.2013 celkem 4029 členů z toho 165 členů do 18-ti roků. České sdružení celkem 2050 členů z toho 75 do 18-ti roků. Moravskoslezské sdružení celkem 1979 členů z toho 92 do 18-ti roků.

 

10. Diskuse.

10/1 ing. Jaroslav Novotný upozornil, že je třeba začít pracovat na zabezpečení naší účasti v testovací stanici MIRA v Portugalsku. Termín dodání holoubat je 20.3.2013. ing. Jaroslav Novotný žádá vylosované chovatele, aby potvrdili svoji účast co možná v nejkratším termínu.

10/2 Zdeněk Adamík upozornil na malá čísla závodních gumiček. Velice těžko se čtou a může docházet k chybám.

10/3 ing. Václav Kasal poděkoval za pomoc při realizaci expozice „Poslové dobrých zpráv“ v Národním zemědělském muzeu v Praze.

10/4 Vladislav Novák navrhuje vypracovat pravidla pro výběr holubů v kategorii Standard bez splněných podmínek na Celostátní výstavě v rámci zemských sdružení. Konference ukládá posuzovatelské komisi tyto podmínky vypracovat a předložit je prezídiu svazu.

10/5 Ing. Václav Vorlíček navrhuje omezit pravomoci prezídia svazu. Kritizoval určení startérů bez souhlasu a vědomí OS Karlovy Vary. Oznámil, že se na dnešní svazové konferenci odstupuje z  funkce víceprezidenta a člena prezídia svazu. Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný mu za jeho dosavadní práci poděkoval.

10/6 ing. Stanislav Braňka nesouhlasí s vystavováním kategorie Standard bez splněných podmínek na Celostátní výstavě.

10/7 Václav Hrudka má připomínku ke startérům v Německu, konkrétně ke startérovi v Aschafenburku. - Při opakovaných problémech zašle svaz informaci německému svazu.

10/8 Ivan Voneš vznesl dotaz, zda platí zákaz vytváření nových OS. Pro vytváření nových OS platí pravidla, které schválilo prezídium svazu. – Vysvětleno, splněny podmínky pro ukončení zákazu.

10/9 ing. Jiří Pastyřík se vyjádřil k přijetí 4 základních organizací z Plzeňska do jejich OS.

 

11. Návrh usnesení svazové konference

 

Svazová konference bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise přednesenou Václavem Hrudkou

2. Zprávu prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného

3. Zprávu předsedy posuzovatelské komise JUDr. Pavla Opatrného o posuzování CV

4. Odstoupení víceprezidenta a člena prezídia svazu ing. Václava Vorlíčka

 

Svazová konference schvaluje:

1. Výsledek hospodaření svazu za rok 2012 přednesenou ing. Janem Jakubcem

2. Zprávu předsedy ústřední revizní komise ing. Miroslava Brože

3. Návrh rozpočtu svazu na rok 2013 navržený ing. Janem Jakubcem

4. Změny Závodního řádu navržené Petrem Husákem

5. Organizační záležitosti které předložil Antonín Polívka

6. Pořádání Celostátní výstavy 2014 v Brně

7. Celostátní soutěže pořádané v roce 2013

 

Svazová konference ukládá:

1. Komisi posuzovatelů vypracovat návrh na organizaci výběrových výstav standardních holubů bez splněných podmínek pro Celostátní výstavu.

 

12. Závěr svazové konference.

Prezident svazu ve 13.45 hodin svazovou konferenci ukončil. Poděkoval delegátům za aktivní přístup při jejím  jednání a popřál všem úspěšný rok 2013.

 

V Hluku 11.1.2013

Zapsal Polívka A.

 

 

 

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                  prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

Zpráva URK ČMS CHPH

 

přednesena na Celostátní konferenci dne 11. 1. 2013 v Hluku

 

 

Vážená dámo, vážení pánové,

 

mým úkolem je seznámit vás se zprávou URK na dnešní konferenci.

 

Schůze URK se konala dnes, tj. 11. 1. 2013 v tomto složení:

Ing. Miroslav Brož, Ph. D. - předseda

p. Jaroslav Neděla           - člen (předseda RK ČS)

p. Lubomír Becha            - člen (předseda RK MSS)

Ing. Václav Ranocha          - člen

Ing. Jan Jakubec                 - pokladník ČMS / částečně - při kontrole pokladny

Omluvil se: p. Václav Kratochvíl      - člen

 

Hlavní úkoly schůze URK:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola usnesení z minulé celostátní konference

3) Projednání zprávy URK pro dnešní konferenci

4) Diskuse

 

K jednotlivým bodům:

ad 1) Členové URK provedli kontrolu některých položek výpisu z pokladní knihy, přičemž nebyly shledány žádné závady. Na základě toho se komise shodla, že pokladna je vedena přehledně a velmi kvalifikovaně, za což patří poděkování Ing. Janu Jakubcovi.

 

Jen základní čísla:

                                               plán                          skutečnost

Příjmy:                          1 160 000 Kč                 1 599 552,64 Kč

Výdaje:                            830 000 Kč                    760 629,12 Kč                   

rozdíl:                                                                +  838 923,52 Kč

 

Tři položky jsou v příloze k čerpání rozpočtu, které uvedl Ing. Jakubec ve své zprávě.

K 31. 12. 2012 je na všech účtech ČMS částka 3 087 737,48 Kč.

 

Velmi závažným nedostatkem je nevyúčtování CV v roce 2011 v Hluku ze strany MSS tak, jak bylo rozhodnuto na Prezidiu dne 12. 4. 2011 (viz Zápis č.3/2011 - bod 11).

 

Dále schází částka 18 000 Kč za ČS z celostátní výstavy v Lysé nad Labem v roce 2012 (stanovena částka 30 000 Kč).

 

ad 2) Po kontrole usnesení z celostátní konference, konané dne 11. 2. 2012 v Jihlavě URK konstatovala, že všechny body byly splněny.

 

ad 3) Projednání zprávy URK, která bude přednesena na dnešní celostátní konferenci. Už v Lysé nad Labem jsme se dohodli, že vzhledem ke složení URK budeme jednotlivé problémy řešit pomocí e-mailů a telefonů, což dobře fungovalo.

 

Co se nám podařilo změnit na úrovni Svazu:

 

a) Na minulé konferenci jsme v naší zprávě upozornili na zásadní nedodržování čl. 15 Jednacího řádu, kdy nebyla dodržována povinnost schvalovat veškeré změny zásadních Svazových dokumentů 2/3 většinou a projednání na Zemské konferenci. Konstatujeme, že od této konference byl tento bod dodržován.

 

b) Na základě podnětu Ing. Pastyříka na konferenci 7. 1. 2011 v Hluku se změnil termín evidence členů ČMS k 31. 12. běžného roku tak, aby tajemník mohl spočítat stav členů k 5. 1. následujícího roku a tím je možno i na dnešní konferenci stanovit počet mandátů dle letošního roku.

 

c) Společně s pokladníkem Ing. Jakubcem (i Ing. Švecem) jsme vyslovili požadavek, aby stav finančních prostředků byl vždy k 31. 12. kalendářního roku. Toto bylo odsouhlaseno a takto funguje.

 

Co se nepodařilo:

 

Naše některé návrhy na CK dne 11. 2. 2012 v Jihlavě nebyly odsouhlaseny 2/3 většinou hlavně proto, že velký počet zástupců jednotlivých OS se zdrželo hlasování.

 

Proto jsme se dnes dohodli, že veškeré naše náměty a návrhy ke zlepšení činnosti Svazu budeme předkládat na schůzích Prezidia buď prostřednictvím předsedy URK nebo tajemníka Svazu.

 

Za URK vám všem přejeme zdraví a dobré výsledky v roce 2013.

 

Krmelíně                                                                                    Ing. Miroslav Brož, Ph.D.                                                                    

dne 10. 1. 2013                                                                              předseda URK ČMS CHPH