Z á p i s

č. 2/2012

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 11.2.2012 ve Stříteži u Jihlavy v hotelu „Tři Věžky“.

 

Přítomni:

Předsedové nebo pověření zástupci Oblastních sdružení České Budějovice, Český západ, Tábor, Domažlice, Prácheň, Karlovy Vary, Louny, Lidice, Praha, Peruť, Pardubice, Sever, Středočeské, Trutnov, Svitavy, Jihlava, Horácko, Polabí, Beskydy, Brno, Brno-venkov, Hodonín, Jižní Morava, Uherské Hradiště, Bílé Karpaty, Valašsko, Znojmo, Vysočina, Haná-Olomouc, Zlín, Uničov, Třinec, Hlučín-Slezsko, Opava, Karviná-Ostrava.

Členové prezídia ing. Jaroslav Novotný, RSdr. Zdeněk Uherek, ing. Václav Vorlíček, ing. Jan Jakubec, ing. Václav Švec,  ing. Václav Blažek, Jaroslav Němec, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka.

Členové ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož, ing. Václav Ranocha, Václav Kratochvíl.

Omluven předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný.

 

Program:

1.   Zahájení svazové konference – předání čestného členství

2.   Volba mandátové a volební komise

3.   Zpráva prezidenta svazu

4.   Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření za rok 2011

5.   Zpráva předsedy ústřední revizní komise

6.   Návrh rozpočtu svazu na rok 2012

7.   Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů

8.   Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům

9.   Propozice celostátních soutěží na rok 2012

10. Organizační záležitosti

      - termínový kalendář na rok 2012

     - Celostátní výstava 2012

     - Celostátní výstava 2013 – Středoevropská výstava 2014

     -  vystavování kategorie Standard bez splněných podmínek

11.  Žádost o zřízení nové OS Náchod 

12.  Návrhy a připomínky předsedů OS

13.  Návrh na usnesení svazové konference

14.  Závěr svazové konference

 

1. Zahájení svazové konference.

Svazovou konferenci zahájil v 10.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal přítomné delegáty a přednesl navržený program, který byl po doplnění návrhu ing. Jiřího Pastyříka o bod kontrola usnesení z poslední svazové konference. schválen. 

Schváleno 99 hlasů pro.

 

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný předal udělení čestného členství ing. Milanu Bauerovi a ing. Václavu Blažkovi.

 

2. Volba mandátové a návrhové komise.

2/1 Do mandátové komise byli zvoleni:  ing. Václav Švec, Jaroslav Němec a Václav Kratochvíl.

Schváleno 99 hlasů pro.

2/2  Do návrhové komise byli zvoleni:  ing. Václav Blažek, Josef  Palíšek a Václav Hrudka.

Schváleno 99 hlasů pro.

2/3 Zprávu mandátové komise předložil ing. Václav Švec.  Na svazové konferenci je podle prezenční listiny přítomno všech 35 předsedů Oblastních sdružení, nebo jejich písemně pověřených zástupců. Delegáti mají k dispozici 99 hlasů. Mandátová komise ověřila počty přidělených hlasů na základě evidence členů Oblastních sdružení.podaných k 31.1.2012.

 

3. Zpráva prezidenta svazu.

3/1 Kontrola usnesení z poslední svazové konference. Kontrolu plnění usnesení z poslední svazové konference dle jednotlivých bodů provedl prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Usnesení bylo splněno.

3/2 Zpráva prezidenta svazu.ing. Jaroslava Novotného.

-  Zhodnotil práci prezídia svazu za období od voleb v roce 2011.

- Celostátní výstava 2012 v Lysé nad Labem. Na výstavě se nepodařilo dostatečně zajistit společenskou stránku odpovídající významu této vrcholné akce chovatelů poštovních holubů. Pořadatelé příští Celostátní výstavy by měli společenské stránce věnovat maximální pozornost. Velice by Celostátní výstavě prospělo kdyby byla pořádána na jednom místě, tak jako je tomu v okolních státech.

- Byla schválena zásadní změna systému pro Celostátní mistrovství, který platí od roku 2001.  Systém se  osvědčil a na základě zkušeností z roku 2011 bude mírně upraven. Návrh bude projednán na dnešní svazové konferenci.

- Rodové kroužky na rok 2011 nebyly dodány podle naší objednávky. Doposud není celá záležitost jejich platby dořešena.

- Combi kroužky, které jsou v současnosti vyráběny nejsou kompatibilní se všemi systémy ESK, které jsou u nás používány. Jejich cena by byla vyšší než stávající cena kroužků Ani cena čipů do Combi kroužků by se nesnížila. Podle rozhodnutí prezídia se nebudou Combi kroužky objednávat.

- Olympiáda 2011 v Polsku byla již dostatečně zhodnocena. Pro chovatele České republiky bylo 7. místo v pořadí států v kategorii Standard zklamáním. Dobrá byly úroveň našich holubů ve sportovních kategoriích.

- Zúčastnili jsme se s kompletní kolekcí Mistrovství světa holoubat v Portugalsku. Organizačně to byla dobře zajištěná akce.

- V rámci zviditelnění naší činnosti jsem souhlasil v září s  nabídkou firmy Seznam.cz, která rozjížděla projekt „Profesní organizace, nadace a neziskové organizace“ na svých stránkách. Předal jsem jim kontakty na naše Oblastní sdružení a Základní organizace. Cena je pro nás zdarma.

- Podařilo se uskutečnit kvalitní podzimní školení posuzovatelů. Velice se osvědčila spolupráce s posuzovateli ze Slovenska. Budeme v tom nadále pokračovat.

- Na podzim proběhlo na Ministerstvu zemědělství jednání spolu s dalšími chovatelskými organizacemi ohledně přemnožení dravců a škod, které mám způsobují. Jednání nepřineslo žádné konkrétní výsledky, ale přesto jako počátek bylo přínosem.

- Středoevropská výstava se uskutečnila v Maďarsku v Budapešti. Výstava to byla pěkná. Česká republika se umístnila v kategorii Standard na 4. místě.  Bohužel byla na ní velice malá účast chovatelů z České republiky.

- V letošním roce se bude konat Mistrovství světa holoubat na Slovensku v Nitře. Chovatelé kteří nás budou reprezentovat jsou uvedeni na našich webových stránkách.

 

4. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2011

4/1 Zprávu přednesl pokladník svazu ing- Jan Jakubec.

Příjem celkem                          1.063.472,80 Kč

Výdaje celkem                620.662,37 Kč

Výsledek hospodaření  + 442.810,43 Kč

 

4/2 Stav finančních prostředků účet u KB                    1.673.446,77 Kč

                                               účet Fio banka             1.222.461,75 Kč

V těchto částkách jsou započítány finanční prostředky za neuhrazenou část rodových kroužků 2011 a rodové kroužky a závodní gumičky 2012.

Výsledek hospodaření svazu za rok 2011 byl schválen 99 hlasy

 

5. Zpráva předsedy ústřední revizní komise

5/1 Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož.

5/2 Zpráva je přílohou zápisu.

Zpráva předsedy ústřední revizní komise byla schválena 99 hlasy.

 

6. Návrh rozpočtu svazu na rok 2012

6/1 Návrh rozpočtu svazu na rok 2012 předložil pokladník svazu ing. Jan Jakubec.

Příjem celkem                          1.160.000,- Kč

Výdaje celkem                           830.000,- Kč

Předpokládaný výsledek          + 330.000,- Kč

6/2 Příspěvky na rok 2012 100,- Kč za jednoho člena. Chovatelé do 18-ti roků příspěvek neplatí

Členský příspěvek                               100,- Kč

Cena Informačního zpravodaje na rok 2012 - 160,- Kč.

Cena rodového kroužku na rok 2013  - 4,50 Kč (z toho 1,50 Kč je účelový členský příspěvek)

Cena závodní gumičky na rok 2013 – 0,70 Kč

Cestovné se zvyšuje na  4,- Kč za 1 km

Návrh rozpočtu svazu na rok 2012 byl schválen 99 hlasy.

 

7. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.

7/1 Stanovy § 22 Základní organizace chovatelů poštovních holubů

- ZO může přestoupit z jednoho OS do druhého OS po vyrovnání závazků vůči původnímu OS, jinak přebírá závazky to OS, do kterého vstupuje. Nejpozději však do 31.12. pro následující rok. Znovu může ZO přestoupit z jednoho OS do druhého OS po uplynutí 3 roků.

Schváleno 96 hlasů pro, 3 hlasy zdržení.

 

7/2 Závodní řád

§ 3 Zasazovací střediska odstavec 4 písmeno b) a c)

b)  Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostujícího chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku hostujícího nebo nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostatních účastníků závodu vlastního OS CHPH. Hostující chovatel musí mít ve výsledkové listině i v tabulkách soutěží OS místo označení ZO nebo bydliště uvedeno „hostující“. Zahraniční chovatel příslušnost ke státu.

c) V blízkosti státních hranic lze povolit hostování chovatelů ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska. OS které povolí hostování chovatelů s holubníkem mimo území ČR, musí zaslat jejich jmenný seznam za uplynulou sezónu výcvikáři zemského sdružení do 31.8. Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní sezónu. Hostování ZO není povoleno.

Schváleno 94 hlasů pro, 3 hlasy proti, 2 hlasy zdržení

 

§ 5 Uživatel Zasazovacího střediska úvodní věta

Musí být organizován prostřednictvím ZO CHPH v Českomoravském svazu chovatelů poštovních holubů. Při ustavení chovatelského týmu (dva a více chovatelů – členů svazu) závodícího na společné výsledky (jeden zasazovací list) je tento tým dále považován za jednoho chovatele při všech úkonech závodní činnosti i při uplatnění disciplinárních opatření. V názvu týmu musí být alespoň jedno příjmení člena týmu. Seznam členů chovatelských týmů musí být každoročně do 31.3. předán výcvikářům zemských sdružení. Členové ustanoveného týmu nesmějí být členy více týmů a nesmí závodit mimo tým na jiné jméno.

Schváleno 83 hlasů pro, 3 hlasy proti, 13 hlasů zdržení

 

§ 5 článek 1 písmeno e)

Zasazovat na závod holuby opatřené jediným neporušeným rodovým kroužkem, platným v členských zemích FCI, ne starším 15 let. Od kroužků musí být schopen předložit průkazy o

vlastnictví. Vlastnický převod holuba zúčastňujícího se závodů není možný od 1. dubna do 30. září běžného roku. Základní organizace mají povinnost vést evidenci rodových kroužků.

 

§ 14 Start závodu poštovních holubů článek 5

- videozáznamem místa a času startu kamerou umožňující zaznamenání času a souřadnic, nebo jiným záznamovým zařízením jednoznačně dokumentujícím čas a místo startu. 

Schváleno 99 hlasů pro.

 

7/3 Jednací řád Článek 8 Konference odstavec 2 písmeno d) a e)

d) Počet členů OS a ZO, relevantní pro stanovení počtu mandátů a delegátů vychází z počtu členů ZO a OS k 31.12. předchozího roku. OS zašlou evidenci do 5.1. příslušného roku na adresu tajemníka svazu.

e) Členové do 18-ti roků se nezapočítávají do počtu členů při volbách na všech úrovních.

Schváleno 96 hlasů pro, 3 hlasy proti.

 

7/4 Ostatní přednesené návrhy nebyly schváleny..

 

8. Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům

8/1 Základní verze tohoto nařízení přednesl MVDr. Martin Polášek. Po posouzení právníkem bude konečná verze projednána prezídiem a zveřejněna ve svazových dokumentech a v Informačním zpravodaji. Snahou je dopingové kontroly provádět již v roce 2012. MVDr. Martin Polášek žádá předsedy Oblastních sdružení o nahlášení potencionálních zájemců pro odebírání vzorků na dopingové kontroly do 30.3.2012 na jeho adresu.

 

9. Propozice celostátních soutěží na rok 2012

9/1 Návrh Propozic celostátního mistrovství, včetně navrhovaných změn přednesl ing. Jaroslav Novotný společně s Petrem Husákem. Propozice budou zveřejněny na webových stránkách svazu a v Informačním zpravodaji číslo 1/2012.

Schváleno 97 hlasů pro, 2 hlasy zdržení.

 

10. Organizační záležitosti

10/1 Termínový kalendář na rok 2012 přednesl Antonín Polívka..

10/2 Evidenci členů na rok 2012 odevzdaly všechny Oblastní sdružení. Celkový počet členů svazu je 4107, z toho je 144 členů do 18-ti roků. České sdružení má 2064 členů, z toho 65 členů do 18-ti roků. Moravskoslezské sdružení má 2043 členů, z toho 79 členů do 18-ti roků.

10/3 Výše členského příspěvku na rok 2012 100,- Kč. Členové do 18-ti roků příspěvek neplatí. Platbu zašlou Oblastní sdružení na základě zaslané faktury do 30.3.2012.

10/3 Informační zpravodaj na rok 2012 objednaly všechny Oblastní sdružení. Cena 4 čísel 160,- Kč. Platbu zašlou Oblastní sdružení na základě zaslané faktury  do 30.3.2012.

10/4 Závodní plány zašlou Oblastní sdružení do 31.3.2012 na adresu ing. Jaroslava Novotného a na výcvikáře Českého a Moravskoslezského sdružení.

10/5 Rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2013 objednat na zaslaném formuláři do 30.4.2012. Cena rodového kroužku 4,50,- Kč, závodní gumičky 0,70,- Kč.

 

10/6 Zpráva o Celostátní výstavě 2012 v Lysé nad Labem.

Zprávu podal ing. Václav Vorlíček. Celostátní výstava se uskutečnila v Lysé nad Labem již po třetí a měla stoupající úroveň. Výstava byla ukončena po dohodě s účastníky tak, aby se všichni dostali bez problémů vzhledem k počasí domů. Dále ve svém vystoupení doporučil velmi zvážit další dělení Oblastních sdružení.

 

10/7  Celostátní výstavy 2013.

Organizátorem bude Moravskoslezské sdružení. Informaci o termínu a místu konání podal RSDr. Zdeněk Uherek. Výstava se bude konat  ve dnech 10.11.12 ledna 2013 ve Sportovní hale v Hluku. Organizátor Celostátní výstavy se zaměří především na vysokou společenskou úroveň. Velice důležité je zajistit kvalitní pořádání večírku, především zatraktivněním jeho programu. Přítomné delegáty pozval k její návštěvě a propagaci v široké chovatelské veřejnosti.

Odsouhlaseno 99 hlasů pro.

 

10/8 Středoevropská výstava 2014.

Prezident svazu podal obšírnou informaci o možnosti pořádání Středoevropské výstavy v roce 2014 Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů na brněnském výstavišti, včetně finanční stránky.  Navrhl, aby konference  hlasovala o jeho předloženém návrhu na pořádání Středoevropské výstavy v roce 2014 v Brně.

Odsouhlaseno  85 hlasů pro, 2 hlasy proti, 12 hlasů zdržení.

 

10/9 Kategorie Standard bez splněných podmínek.

Podmínky pro vystavování této kategorie na Celostátní výstavě stanoví prezídium na své nejbližší schůzi.

 

10/10 Účast Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů na výstavě v Praze, která se bude konat v měsíci září, říjnu a listopadu 2012 v prostorách Národního zemědělského muzea. Ing. Václav Kasal předložil svůj návrh na vystavení kolekce týkající se 90 let založení svazu chovatelů poštovních holubů a historie chovatelství poštovních holubů v Čechách a na Moravě. Podrobněji to projedná prezídium.

 

10/11 Žádost o založení nového Oblastního sdružení Náchod.

Ing. Jaroslav Novotný přečetl žádost 81 chovatelů z Oblastního sdružení Trutnov o založení nového Oblastního sdružení pod názvem Oblastní sdružení Náchod. Zástupce z navrhovaného nového Oblastního sdružení Náchod Jiří Vetecha, odůvodnil proč se 81 chovatelů rozhodlo založit nové Oblastní sdružení. K žádosti se rovněž vyjádřil i předseda Oblastního sdružení Trutnov ing. Jiří Pastyřík. Po proběhlé diskuzi bylo hlasováno o založení nového Oblastního sdružení Náchod.

Hlasováním byla žádost zamítnuta. Z 99 hlasů bylo pro 40 hlasů.

 

11. Diskuze

11/1 Ing. Václav Blažek navrhuje, aby se do budoucna uvažovalo o sloučení Českého a Moravskoslezského sdružení v jeden celek, který by řídil jeden orgán. V minulosti tomu tak bylo a fungovalo to. Doporučil, aby svazová konference uložila Českému a Moravskoslezskému sdružení o tomto jeho návrhu jednat.

Hlasováním nebyl návrh odsouhlasen

 

11/2 Ondřej Bukovický informoval o zrušení startovacího místa Stará Role. Navrhuje, aby se svazová konference konala při Celostátní výstavě.

Hlasováním byl návrh odsouhlasen

 

12. Návrh  usnesení svazové konference

Návrh přenesl ing. Václav Blažek.

 

Svazová konference bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise přednesenou ing. Václavem Švecem

2. Zprávu prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného

3. Zprávu ing. Václava Kasala o připravovaných akcích v Praze

 

Svazová konference schvaluje:

1.      Zprávu o hospodaření svazu v roce 2011 přednesenou pokladníkem svazu ing. Janem Jakubcem.

2.      Zprávu ústřední revizní komise přednesenou předsedou ing. Miroslavem Brožem.

3.      Návrh rozpočtu svazu na rok 2012 přednesený pokladníkem svazu ing. Janem Jakubcem.

4.      Termínový kalendář svazu na rok 2012 přednesený tajemníkem svazu Antonínem Polívkou.

5.      Doplnění Stanov   § 22 Základní organizace chovatelů poštovních

6.      Doplnění Jednacího řádu § 8  Konference

7.      Doplnění Závodního řádu § 3 Zasazovací středisko, § 5 Uživatel ZS, § 14 Start závodu poštovních holubů

8.      Propozice celostátních soutěží na rok 2012 předložené Petrem Husákem.

9.      Pořádání Celostátní výstavy v roce 2013 Moravskoslezským sdružením v Hluku

10.  Pořádání Středoevropské výstavy v roce 2014 v Brně.

11.  Konání svazové konference v roce 2013 při Celostátní výstavě v Hluku

 

Konference doporučuje:

Řídícím výborům Českého a Moravskoslezského sdružení projednat povinnost důsledných a systematických kontrol u chovatelů s mimořádnými výsledky pořadatelem závodu, operativně v probíhající sezóně.

 

Pro schválení usnesení hlasovalo 99 hlasů pro.

 

 

Střítež 11.2.2012

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                   prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

 

Zpráva

 

Ústřední revizní komise na Celostátní konferenci ČMS CHPH dne 11. února 2012

 

 

URK se sešla dne 20. ledna 2012 v Lysé nad Labem v úplném složení:

 

Ing. Miroslav Brož, Ph.D., Jaroslav Neděla, Václav Kratochvil, Lubomír Becha

Ing. Václav Ranocha

     Hlavními úkoly schůze byla revize pokladny, kontrola usnesení poslední celostátní konference, řešení problémů týkajících se URK a příprava zprávy pro celostátní konferenci ČMS CHPH 11. února 2012.

 

1.) Revize pokladny ČMS

   Pokladník Ing. Jan Jakubec předložil URK písemnou zprávu o čerpání rozpočtu ČMS v roce 2011 včetně přílohy s komentářem a vysvětlením některých uzávěrkových operací. Veškerá čísla byla uvedena ve zprávě pokladníka na dnešní konferenci, proto pouze základní čísla:

 

                                                   plán                                 skutečnost

Příjmy  za r. 2011:                  795 000,- Kč                    1 063 472,80 Kč

Výdaje za r. 2011:                  795 000,- Kč                       620 662,37 Kč

 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, výsledkem je přebytek ve výši 442 810,43 Kč.

Veškeré peníze jsou uloženy na účtech takto:

 

na běžném účtu u KB:          1 673 446,77 Kč   k 31.12.2011

konto na účtu FIO:               1 222 461,75 Kč   k 31.12.2011

 

  URK provedla kontrolu některých položek jak v oblasti příjmů, tak především výdajů za rok 2011 (např. IZ, reklamy, rod. kroužky, schůze FCI, odměny tajemníka a pokladníka, konference a schůze prezidia a pod.).

  Bylo konstatováno, že veškeré kontrolované doklady jsou v pořádku a při této příležitosti komise velice kladně hodnotila profesionální přístup pokladníka p. Ing. Jakubce jak při vedení pokladny, tak v jeho přípravě a přístupu při revizi, za což mu určitě patří poděkování u příležitosti dnešní celostátní konference.

  V letošním roce je nutno dořešit především příslušný převod finančního výsledku CV v Hluku tak, jak bylo rozhodnuto na Prezidiu dne 12.4.2011 (viz Zápis č.3/2011 - bod 11).

 

2.)  Usnesení celostátní konference ze dne 7.1.2011 byla splněna. Požadavek Ing. Pastyříka na prošetření počtu delegátů jsem řešil ihned po CK s tím, že jsem si vše vyjasnil s p. A. Polívkou, který předkládal jako tajemník dne 6.1.2011 jak Prezidiu, tak konferenci 7.1.2011 stanovení počtu delegátů na CK. Dne 13.4.2011 jsem p. Ing. Pastyříkovi napsal, že počet delegátů byl stanoven správně, ale že bude vhodné doplnit Jednací řád, aby nebyly jakékoliv pochybnosti o počtu delegátů na příštích celostátních konferencích. Nebudu komentovat reakci p. Ing. Pastyříka k mé osobě a abych předešel další diskusi, otevřel jsem tento problém na schůzi Prezidia dne 12.4.2011, kde v bodě 3 Zápise č.3/2011 je tato otázka vyřešena. Doporučujeme dnešní konferenci tuto otázku potvrdit a doplnit do čl. č.8 Jednacího řádu ČMS CHPH.

 

3.) Jednotlivé body k řešení na URK

a)  Zásadní dodržování čl. č.15 Jednacího řádu

 

     Přesné znění čl. č.15 - Změny a doplňky zásadních svazových předpisů.

 

    „Změny a doplňky stanov, závodního řádu, jednacího řádu a disciplinárního řádu musí být vždy schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů svazové konference. Návrhy změn a doplňků těchto zásadních svazových předpisů musí být vždy předem projednány a schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů zemské konference, toho zemského sdružení, které změnu či doplněk předkládá.“

  Z toho je zřejmé, že na celostátní konferenci nelze operativně projednávat jakékoliv změny a doplňky zásadních svazových dokumentů, které nebyly schváleny na některé zemské konferenci.

 

b)  Schvalování pásem v OS

     URK navrhuje změnu § 17 Závodního řádu, kde je nyní stanoveno, že o rozdělení OS na pásma rozhoduje výbor OS. K tomu máme zásadní výhrady a navrhujeme změnu v tomto znění: „Cílem tvorby pásem v OS je dosažení maximální kompaktnosti doletových podmínek. Rozdělení OS na pásma může navrhnout výbor OS nebo skupiny ZO, které splňují výše uvedenou podmínku, přičemž nelze vnucovat pásmo jiné skupině ZO ze spekulativních důvodů. Konečné stanovení pásem musí projednat a odsouhlasit konference OS“, což je v souladu s demokratickým principem našeho Svazu. Toto bylo projednáno na konferenci MSS dne 27.10.2011 - viz bod 7.

 

c)  Zamezení volby potrestaných členů Svazu 

     URK jednoznačně podporuje usnesení Českého sdružení ohledně zamezení možnosti vykonávání funkcí na všech stupních Svazu pro chovatele potrestané za podvod nebo jiné vážné porušení základních dokumentů Svazu i po vypršení trestu - viz konference ČS ze dne 3.12.2011 - konference ukládá - bod b). Toto ustanovení doplnit do disciplinárního řádu.

 

d)  Systematické kontroly u chovatelů s mimořádnými výsledky

     Dále doporučujeme zakotvit do ZŘ povinnost pořadatele závodů provádět důsledné a systematické kontroly u chovatelů s mimořádnými výsledky operativně v průběhu sezony. Tento návrh byl projednán na jarní konferenci MSS a realizován v sezoně 2011 a lze konstatovat, že se podstatně zvýšila důvěra chovatelské veřejnosti k docíleným výsledkům. Nejde o žádnou diskriminaci špičkových chovatelů, ale naopak o oficiální potvrzení jejich docílených výsledků a ochrana před zpochybněním těchto úspěchů.

 

e)      Informace ke stížnosti p. Tomáše Leikepa

     Chovatel OS Znojmo p. T. Leikep požádal mimo jiné orgány Svazu také URK o prošetření jeho sporu s OS Znojmo. Nechci na dnešní konferenci dále tuto otázku rozebírat, neboť na schůzce ŘV MSS dne 9.8.2011, kde byli přítomni zástupci OS Znojmo i p. Leikep byla celá kauza uzavřena. Základní informace je v Zápise č.5/2011 v bodě 2.

 

f)  Požadavek p. Mgr. Jiřího Albrechta

     Pan Mgr. J. Albrecht se na URK obrátil s žádosti o řešení jeho záležitosti v oblasti práce posuzovatele poštovních holubů. Jeho požadavek jsem projednal s p. JUDr. Opatrným na schůzi Prezidia v Humpolci s tím, že p. Mgr. Albrecht bude pozván na školení posuzovatelů a tam se celá záležitost uzavře. Takto jsem také odpověděl p. Mgr. Albrechtovi.

 

g)  Stížnost p. Marie Meislové

     Paní M. Meislová si mimo jiné i URK stěžuje na rozhodnutí konference OS Znojmo, že nebyla přijata za člena OS. Důvodem zamítnutí její žádosti je nedodání dokladu o hospodaření v dopravě v roce 2007 výboru OS Znojmo p. Meislem.

   URK se shodla na stanovisku, že pokud požadované doklady nepředloží a neuvedou tyto záležitosti do pořádku, platí rozhodnutí konference OS Znojmo. V tomto smyslu jsem p. Meislové odpověděl.

 

4.)  Změna názvu URK včetně změny pravomoci

      URK podporuje návrh na změnu názvu na Ústřední kontrolní a revizní komisi (UKRK) - viz usnesení z konference ČS dne 3.12.2011 - „konference ukládá“ - bod c, neboť máme zato, že URK (příp. UKRK) musí jako nezávislý kontrolní orgán aktivně a rozhodně postupovat při řešení problémů v naší odbornosti a skládat účty pouze celostátní konferenci. Pro kontrolní činnost vybavit členy URK (UKRK) průkazy, potvrzené prezidentem ČMS CHPH.

 

5.)  Návrhy bodů do usnesení konference

 

-         doplnit JŘ čl. č. 8 - viz Prezidium 12. 4. 2011 - bod 2

 

-         změnit rozhodovací pravomoc v otázce vytváření pásem v OS z výboru OS na souhlas Konference OS (viz Zemská konference MSS ze dne 27. 11. 2011 - bod 7 - § 17 - odst. 2)

-         doplnit disciplinární řád ustanovením o zamezení výkonu funkce členům Svazu, kteří byli potrestáni za podvod nebo jiné vážné porušení základních dokumentů Svazu, ve vedení OS a vyšších složkách Svazu - viz ZK ČS - „konference 3. 12. 2011 - usnesení konference ukládá“- bod b)

-         doplnit ZŘ o povinnost důsledných a systematických kontrol u chovatelů s mimořádnými výsledky pořadatelem závodu operativně v probíhající sezoně - viz ZK MSS 1. 4. 2011- zpráva RK MSS - bod 4

 

-         realizovat změnu názvu z URK na UKRK včetně změny pravomoci viz ZK ČS - „konference ukládá“  bod c)

 

    V závěru naší zprávy bych rád vyjádřil naše společné rozhodnutí udělat vše pro dodržování základních svazových dokumentů a usnesení celostátních konferencí ke spokojenosti většiny našich členů. Členové URK zároveň pracují v RK zemských sdružení, kde se předsedové zúčastňují schůzí řídících výborů a mají přehled o činnosti těchto řídících stupňů. V potřebné míře mohou ovlivňovat rozhodnutí řídících výborů a zemských konferencí a pak společně v URK vytvářet podmínky pro koordinovanou činnost v rámci ČMS CHPH České republiky. 

V Krmelíně                                                                            

5.2.2012

Ing. Miroslav Brož Ph.D.

                                                                                                          předseda

                                                                                                   ÚRK ČMS CHPH