Z á p i s

č 2/2011

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 7.1.2011 v Hluku, restaurace na Tvrzi.

 

Přítomni: OS Karlovy Vary, OS České Budějovice, OS Domažlice, OS Tábor, OS Klatovy, OS Plzeň, OS Louny, OS Lidice, OS Trutnov, OS Pardubice, OS Prácheň, OS Peruť, OS Polabí, OS Praha, OS Středočeské, OS Horácko, OS Jihlava, OS Sever, OS Třinec, OS Karviná-Ostrava, OS Hlučín, OS Opava, OS Beskydy, OS Uničov, OS Haná-Olomouc, OS Zlín, OS Valašsko, OS Bílé Karpaty, OS Uherské Hradiště, OS Hodonín, OS Brno, OS Vysočina, OS Znojmo OS Jižní Morava.

Nepřítomni: OS Svitavy, OS Brno-venkov.

Členové prezídia: ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, Josef Toušek, Václav Špilar, MVDr. Martin Polášek, Petr Husák, ing. Jan Jakubec, ing. Václav Vorlíček. František Strachota.

Nepřítomni: Jan Baláž

 

Program:        1.   Zahájení svazové konference

                        2.   Volba volební a návrhové komise

                        3.   Zpráva prezidenta svazu

                        4.   Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2010

                        5.   Zpráva ústřední volební komise

                        6.   Návrh rozpočtu svazu na rok 2011

                        7.   Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů

                        8.   Propozice celostátních soutěží v roce 2011

                        9.   Olympiáda Polsko – složení kolekce ČR

                        10. Termínový kalendář na rok 2011

                        11. Volba orgánů svazu na volební období 2011 – 2013

                        12. Ceník poštovních holubů

                        13. Diskuse k pojednávaným bodům – návrhy OS

                        14. Usnesení svazové konference

                        15. Závěr svazové konference

 

1. Zahájení svazové konference.

1/1 Svazovou konferenci zahájil v 10.30 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal přítomné delegáty  a navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

1/2 Zprávu o počtu delegátů a počtu hlasů, které mají delegáti konference k dispozici předložil tajemník svazu Antonín Polívka. Na konferenci je přítomno 34 delegátů, kteří mají k dispozici 80 hlasů. Delegátům byly předány hlasovací lístky podle počtu hlasů Oblastního sdružené, které zastupují.

 

2. Volba volební a návrhové komise.

1/1 Do voleb komise byli navrženi: Marek Skrbek, ing. Karel Vašíček, Lubomír Becha.

Volební komise byla zvolena - hlasování 80 hlasů pro.

1/2 Do návrhové komise byli navrženi: ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Oldřich Svoboda.

Volební komise byla zvolena – hlasování 80 hlasů pro.

 

3. Zpráva prezidenta svazu.

3/1 Zprávu přednesl prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Shrnul v ní činnost svazu v roce 2010, a především úkoly, které čekají svaz v roce 2011.

 

4. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2010.

4/1 Zprávu o hospodaření svazu  za rok 2010 předložil pokladník svazu ing. Jan Jakubec.

Příjem roku 2010 celkem:                               825.996,96,- Kč

Výdaje roku 2010 celkem                               698.213,85,- Kč

Výsledek hospodaření za rok 2010             +  127.783,11,- Kč

4/2 Hospodaření svazu za rok 2010 bylo schváleno – hlasování 80 hlasů pro.

 

5. Zpráva ústřední revizní komise.

5/1 Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise svazu ing. Václav Vorlíček. Zpráva je přílohou zápisu

 

6.Návrh rozpočtu svazu na rok 2011.

6/1 Návrh rozpočtu svazu na rok 2011 předložil pokladník svazu ing. Jan Jakubec.

Příjem roku 2011 celkem                                795.000,- Kč

Výdaje roku 2011 celkem                               795.000,- Kč

Rozpočet na rok 2011 je navrhován jako vyrovnaný.

6/2 Návrh rozpočtu svazu na rok 2011 byl schválen – hlasování 80 hlasů pro.

 

7. Návrh na změny a doplnění svazových dokumentů.

7/1 Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů přednesl ing. Jaroslav Novotný.

7/2 Navržené změny a doplnění Jednacího řádu. Článek 8, odst. 2. písmeno a), b), c). Článek 12 odst. 5. Navržené změny a doplnění Jednacího řádu byly odsouhlaseny – hlasování 80 hlasů pro.

7/3 Navržené změny a doplnění Disciplinárního řádu § 4 odst. 2., § 5 odst. 1. písmeno a), b), odst. 2., § 6 odst. 2.,odst. 3., § 7 odst. .1. Navržené změny a doplnění Disciplinárního řádu byly odsouhlaseny – hlasováno 80 hlasů pro.

7/4 Navržené změny a doplnění Závodního řádu:

§ 2 odst. 5 Archivace závodní dokumentace po dobu 5-ti let odsouhlaseno, hlasováno 50 hlasů pro, 24 hlasů proti, 6 hlasů zdržení.

§ 2 odst. 3 vydávání kompletních výsledků – odsouhlaseno.

§ 9 bod 2 přeprava 2. kopií v autě – odsouhlaseno,

§ 10 bod 8 oprava návaznosti na § 21 – odsouhlaseno,

§ 10 bod 18 doplnění navrženého znění – odsouhlaseno

§ 13 bod 4e doplnění znění o povinnostech pořadatele - odsouhlaseno

§ 17 bod 2 tvorba pásem v OS - odsouhlaseno

Ostatní návrhy na změnu ZŘ nebyly konferencí odsouhlaseny.

 

7/5 Konference ukládá OS do 30.3.2011 přeměřit všechny doletové souřadnice chovatelů podle GPS systému na webu www.mapy.cz Tyto nové souřadnice budou zveřejněny na webových stránkách svazu, odsouhlaseno – hlasováno 80 hlasů pro.

 

8. Propozice celostátních soutěží 2011.

8/1 Prezídium předložilo konferenci  návrh Propozic celostátních soutěží na rok 2011. Tisk propozic obdrželi předsedové Oblastních sdružení před konferencí k prostudování. V generálním mistrovství byla odsouhlasena varianta A – hlasování 72 hlasů pro, 5 hlasů proti, 3 hlasy zdržení.

8/2 Propozice celostátních soutěží na rok 2011 byly odsouhlaseny – hlasování 77 hlasů pro, 3 hlasy zdržení.

 

9. Olympiáda Polsko – složení kolekce ČR.

9/1 Delegáti Českomoravského svazu na Olympiádu 2011 Polsko-Poznaň: ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Josef Kondrys, schváleno – hlasování 80 hlasů pro.

9/2 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný seznámil delegáty svazové konference se složením reprezentační kolekce České republiky na Olympiádu 2011 v Polsku-Poznaň. Současně informoval o způsobu dopravy holubů na Olympiádu.

 

10. Termínový kalendář na rok 2011.

10/1 Termínový kalendář předložil tajemník svazu Antonín Polívka.

10/2 Evidence členů Českomoravského svazu na rok 2011. Termín pro zaslání evidence byl 15.12.2010. Tento termín nebyl některými OS dodržen. Tajemník žádá OS, která tak doposud neučinila o zaslání evidenčních listů obratem.

10/3 Příspěvky svazu na rok 2011 budou činit 100,- Kč za člena. Členové do 18-ti roků příspěvek neplatí. Příspěvky uhradí OS do 28.2.2011 na základě zaslané faktury tajemníkem svazu.

10/4 Informační zpravodaj na rok 2011. V roce 2011 budou vydány 4 čísla v celkové částce 160,- Kč. OS již dostaly seznamy odběratelů z roku 2010. Tyto seznamy upraví podle aktuálního stavu odběratelů na rok 2011 a zašlou opravený seznam do 15.2.2011 na dresu: ing. Jaroslav Novotný, EL. Krásnohorské 39, 618 00 Brno, mail: jaroslav.novotny@ukzuz.cz .

10/5 Rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2012. Cena rodového kroužku 4,50 Kč. Cena závodní gumičky 0,70 Kč. Objednávku zaslat do 30.4.2011. OS obdrží formulář na objednávku rodových kroužků a závodních gumiček na rok 2012.

10/6 Závodní plány OS zaslat do 30.3.2011 n adresu výcvikáře Českého a Moravskoslezského sdružení a na adresu ing. Jaroslava Novotného.

10/7 Celostátní výstava se bude konat v lednu 2012 v Lysé nad Labem a jejím organizátorem bude České sdružení.

10/8 Navrhovaný termínový kalendář včetně výše příspěvku na rok 2011 ve výší 100,- Kč, ceny Informačního zpravodaj ve výši 160,- Kč, ceny rodového kroužku na rok 2012 ve výši 4,50 Kč (z toho 1,50 účelový příspěvek) a ceny závodní gumičky ve výši 0,70 Kč  byl schválen – hlasování 80 hlasů pro.

 

11 Volba orgánů svazu na volební období 2011 – 2013.

11/1 Zprávu volební komise pro volbu prezidenta svazu přednesl Marek Skrbek. Pro volbu prezidenta svazu na volební období 2011 – 2013 bylo rozdáno 34 volebních lístků. Pro kandidáta na prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného bylo odevzdáno 34 hlasovacích lístků s počtem hlasů 71 pro navrženého kandidáta z celkového počtu 80 hlasů. Prezidentem svazu na volební období 2011 – 2013 byl zvolen Ing. Jaroslav Novotný.

11/2 Prezídium svazu bude pro volební období 2011 – 2013 tvořit 5 zástupců Českého sdružení: ing. Václav Vorlíček, ing. Jan Jakubec, Václav Hrudka, ing. Václav Blažek, Jaroslav Němec. 5 zástupců Moravskoslezského sdružení: RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek, František Strachota, ing. Václav Švec.

11/3 Zprávu volební komise pro volbu předsedy ústřední revizní komise svazu přednesl Marek Skrbek. Navrženi byli ing. Miroslav Brož a Jaroslav Neděla. Pro kandidáty na předsedu ústřední volební komise svazu na volební období 2011 – 2013 bylo rozdáno 34 hlasovacích lístků. Pro kandidáty na předsedu ústřední volební komise bylo odevzdáno 34 volebních lístků z toho 1 byl neplatný, 4 hlasy. Kandidáti na předsedu ústřední revizní komise obdrželi následující počet hlasů: ing. Miroslav Brož 44 hlasů, Jaroslav Neděla 32 hlasů, z celkového počtu 80 hlasů. Předsedou ústřední revizní komise svazu na volební období 2011 – 2013 byl zvolen ing. Miroslav Brož.

11/4 Ústřední revizní komisi svazu budou tvořit 2 zástupci Českého sdružení: Jaroslav Neděla a Václav Kratochvíl. 2 zástupci Moravskoslezského sdružení: ing. Václav Ranocha a Lubomír Becha.

 

12. Ceník poštovních holubů.

12/1 Prezídium předložilo svazové konferenci návrh nového ceníku poštovních holubů.

12/2 Svazová konference odsouhlasila nový ceník poštovních holubů – hlasování 77 hlasů pro, 1 hlas proti, 2 hlasy zdržení.

 

13. Diskuse k projednávaným bodům – návrhy OS.

13/1 Předseda OS Zlín podal návrh na možnost nasazovat při závodech holoubat, samostatně v boxech holoubata bez závodního označení, neschváleno – 37 hlasů pro, 43 hlasů proti.

Dále přednesl usnesení zemské konference Moravskoslezského sdružení, které bude předneseno na svazové konferenci o navržení kauce 50.000,- Kč organizátorům Celostátní výstavy do pokladny svazu. tento návrh bude projednán na příští schůzi prezídia.

13/2 Předseda OS Trutnov ing. Jiří Pastyřík požádal předsedu ústřední revizní komise o prošetření počtu hlasů jednotlivých OS. Ústřední revizní komise toto prošetří.

Dále se dotázal, jak pokračuje řešení kolem usmrcení sokola chovatelem poštovních holubů. Ing. Jaroslav Novotný podal k této věci vysvětlení, vše se v současné době šetří.

Dále navrhuje zřízení diskusního fóra na webových stránkách svazu. Podle ing. Jaroslava Novotného svaz o této věci neuvažuje.

Dále se ptá jestli se vedou nějaká jednání s Českým svazem chovatelů. Ing. Jaroslav Novotný odpověděl, že žádná jedná se nevedou. Současné vztahy mezi Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů a Českým svazem chovatelů jsou korektní.

13/3 Ing. Miroslav Brož podal návrh na doplnění Závodního řádu o povinnost OS vydávat výsledky v rámci OS. Bude zapracováno do Závodního řádu.

13/4  RSDr. Zdeněk Uherek přednesl zásadní stanoviska a náměty k naší činnosti. Apeloval na výraznější a užší spolupráci mezi Českým a Moravskoslezským sdružením. Přístup k jednání by neměl být konfrontační, ale konstruktivní. Problémy je třeba řešit tam kde vznikly, to je v ZO, v OS, v Českém nebo Moravskoslezském sdružení. Zabezpečit 2 na sobě nezávislé výpočtáře pro výpočet celostátních soutěží, k tomu zabezpečit program v majetku svazu. Prezídium by mělo vypracovat pravidla pro vystavování holubů bez splněných výstavních podmínek v kategorii Standard.

13/5 Josef Toušek navrhuje pořádání Celostátní výstavy jeden rok v Čechách a jeden rok na Moravě, odsouhlaseno – hlasováno 64 hlasů pro, 14 hlasů proti, 2 hlasy zdržení. Celostátní výstava 2012 bude v Čechách.

13/6 ing. Vorlíček navrhuje pro výpočet celostátních soutěží 2 výpočtáře. Program pro výpočet uhradit z prostředků prezídia. Dále by velice uvítal zlepšení komunikace mezi Českým a Moravskoslezským sdružením.

13/7 Ondřej Bukovický má dotaz, zda je možno v příhraničních oblastech závodit společně s zahraničními chovateli. Ing. Jaroslav Novotný odpověděl, že ano.

Dále se ptá, zda by nebylo možné potvrzení o vakcinaci nevystavené veterinářem. MVDr. Martin Polášek odpověděl, že to možné není

 

14.Usnesení svazové konference.

13/1 Usnesení svazové konference předložil za návrhovou komisi ing. Václav Blažek.

Svazová konference bere na vědomí:

1. Zprávu prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného.

2. Složení prezídia Českomoravského svazu: České sdružení, ing. Václav Vorlíček, Ing. Jan Jakubec, Jaroslav Němec, ing. Václav Blažek, Václav Hrudka. Moravskoslezské sdružení, RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek, František Strachota, ing. Václav Švec. Členové prezídia byli zvoleni na zemských konferencích.

3. Složení ústřední revizní komise Českomoravského svazu: České sdružení, Václav Kratochvíl, Jaroslav Neděla. Moravskoslezské sdružení, ing. Václav Rasocha, Lubomír Becha. Členové ústřední revizní komise byli zvoleni na zemských konferencích.

Svazová konference schvaluje:

1. Zprávu pokladníka svazu ing. Jana Jakubce o výsledku hospodaření svazu v roce 2010.

2. Zprávu předsedy ústřední revizní komise svazu ing. Václava Vorlíčka.

3. Návrh rozpočtu svazu na rok 2011 přednesený pokladníkem svazu ing. Janem Jakubcem.

4. Termínový kalendář na rok 2011 navržený tajemníkem svazu Antonínem Polívkou.

5. Výši členského příspěvku svazu na rok 2011 ve výši 100,- Kč za jednoho člena. Členové do 18-ti roků příspěvek neplatí. Cenu Informačního zpravodaje na rok 2011 ve výši 160,- Kč. Cenu rodového kroužku na rok 2012 ve výši 4,50 Kč. Cenu závodní gumičky na rok 2012 ve výši 0,70 Kč.

6. Doplnění Jednacího řádu § 8 a § 12.

7  Změny a doplnění Disciplinárního řádu  § 4, § 5, § 6, § 7.

8. Změny a doplnění Závodního řádu – změny budou zveřejněny na webových stránkách svazu po konzultaci z právníkem.  

9. Propozice celostátních soutěží na rok 2011.

10. Ceník poštovních holubů.

11. Pořádání Celostátní výstavy v roce 2012 v Lysé nad Labem. Organizátor České sdružení.

12. Volbu prezidenta Českomoravského svazu ing.¨Jaroslava Novotného na volební období 2011 – 2013.

13. Volbu předsedy ústřední revizní komise svazu ing. Miroslava Brože na volební období 2011 – 2013.   

Svazová konference ukládá:

1. Předsedům Oblastních sdružení přeměření všech doletových souřadnic chovatelů dle systému Mapy cz. Nové souřadnice zaslat do 30.3.2011 Stanislavu Škovranovi. a ing. Jaroslavu Novotnému do 30.3.2011.

2. Prezídiu svazu, zpracovat podklady konkrétního řešení neutěšené situace v dělení a utváření nových Oblastních sdružení. Do vyřešení této situace zastavit povolování vzniku nových Oblastních sdružení.

Hlasování o návrhu usnesení svazové konference, usnesení schváleno  – 77 hlasů pro, 3 hlasy proti.

 

15. Závěr svazové konference.

Svazovou konferenci ukončil v 15.00 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Poděkoval delegátům za konstruktivní a kultivované jednání, a popřál všem úspěšný rok 2011.

 

Hluk 7.1.2011

Zapsal: Polívka A

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH

 

 

Zpráva  ÚRK za rok 2010.

Vážení přítomní,

Volební období ,které máme za sebou, bylo z pohledu ÚRK a vyhodnocení její práce pěkný guláš.Za uplynulé tři roky se vystřídali dva předsedové v prvním a třetím roce volebního obdob , prostředek fungoval bez zvolené ÚRK .Proto ucelený pohled na odvedenou práci za tři roky je všelijaký .Sám za sebe mohu říci , že největším úspěchem bylo zavedení zaměřených vypouštěcích míst a vydání jejich seznamu. Vydání seznamu předcházela řada jednání ,někdy velmi opatrných, ale vše se nakonec povedlo.

I.

Kontrola pokladny :

Nelze nic vytknout a proto doporučuji přednesenou zprávu o hospodaření schválit , ale pozor na některé položky, čerpané a uvedené v rozpočtu , je třeba připomenout

a)      razítka startérů  , zaplatili jsme za ně téměř 15.000,-Kč , takže je nutná řádná evidence v případě vratky a změny . Součástí pokladny – příjmů – jsou dary při pořádání celostátní výstavy , letos 18.000,-Kč , dárcům je třeba velmi a velmi poděkovat , kdo vám co dá.

b)     Rodové kroužky – již bylo zmíněno  , doufejme , že vše dobře dopadne. Poměrně dost velké peníze v pokladně jsou dílem nedoplatku za rodové kroužky. Máme složenu pouze zálohu.

II.

Kontrola usnesení z minulé konference

Z usnesení vyplývající úkoly – vlastně provozní záležitosti – byly průběžně plněny a žádná zásadní nesplnění nebyla.

III.

Za ten rok , co jsem vykonával roli předsedy ÚRK se toho moc udělat nedá .Jediné , co se povedlo, jak jsem se zmínil, byla startovací místa a startéři , vše zaměřené a evidované .Roční působení ve funkci mně utvrdilo , že hodný revizor je špatný revizor .Proto bych přál svému nástupci větší tvrdost v jednání , než jsem dokázal já .Vytvořil jsem si názor na potřebu změn v řízení celé kostry našeho svazu , jsem ochoten o těchto změnách diskutovat.

a)      Zlepšit znalost dokumentů – každý dům se staví od základů a dovolím si říci, že většina funkcionářů OS svoji funkci jenom dělá a to je málo, odtud pramení většina problémů .Jsou zde kamarádské, ale bohužel neupřímné vztahy z pohledu mezi OS .To ,co se hodí ,to se vyřeší ,co se nehodí a spadá do pravomoci OS se přehodí směrem nahoru a tady je tomu někdy více ,někdy méně nasloucháno .Je třeba se postavit k řešení všech problémů bez respektu a vše řešit tak ,jak se má a ne jak se někomu hodí.

b)     Je bezpodmínečně nutné zlepšit komunikaci mezi ČS a MSS .Vidím zde mnoho neochoty slyšet a konat vzájemně prospěšné, v neposlední řadě jsem přesvědčen , že některé funkce prezidia nejsou vykonávané tak , jak by měly být , ale vše se dá vylepšit , tak musíme jenom chtít.

c)      Zvážit činnost a pravomoci ÚRK , poradní hlas to je věc, která když se nechce , tak se neslyší a nic se proti tomu nezmůže.

Co na závěr: omlouvám se za to , že jsem některé členy zklamal , asi ode mne čekali víc ,ale za jeden rok ze tří se díra do světa nedá .Přeji svému nástupci více času ,klidu a pochopení k výkonu této funkce.

 

 

                                                  Ing.Václav Vorlíček

                                                     Předseda ÚRK