Z á  p  i  s

č. 1/2010

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané 15.1.2010 v Lysé nad Labem.

 

Přítomni: dle prezenční listiny 35 zástupců Oblastních sdružení. Členové prezídia ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, RSDr. Zdeněk Uherek, Josef Toušek, ing. Jan Jakubec, MVDr. Martin Polášek, Vladimír Bátěk, František Strachota. Členové ústřední revizní komise ing. Václav Vorlíček, ing Ludvík Bukva

 

Omluveni: Oblastní sdružení Jižní Morava, Členové prezídia Petr Husák, Václav Špilar, Jan Baláž. Člen ústřední revizní komise Jaroslav Strnad.

 

Program:        1.  Zahájení svazové konference

2.      Návrh programu svazové konference

3.      Volba volební a návrhové komise

4.      Zpráva prezidenta svazu o činnosti v roce 2009

5.      Informace pokladníka o hospodaření svazu v roce 2009

6.      Návrh rozpočtu svazu na rok 2010

7.      Startovací místa a komisař vypouštění

8.      Změny a doplnění Závodního řádu

9.      Propozice celostátních soutěží v roce 2010

10.  Termínový kalendář na rok 2010

11.  Evropská výstava Polsko – MS holoubat – Dortmund

12.  Informace o probíhajícím soudním jednání – Milan Poláček

13.  Výsledky volba předsedy ústřední revizní komise

14.  Přijetí usnesení svazové konference

15.  Závěr svazové konference

 

1, Zahájení svazové konference.

Konferenci zahájil v 10.30 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal všechny přítomné a popřál jim úspěšný a smysluplný průběh jednání.

 

2. Návrh programu svazové konference.

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný přednesl návrh programu svazové konference, který připravilo prezídium svazu. Program svazové konference byl schválen. Pro 80 hlasů.

 

3. Volba volební a návrhové komise.

3/1 Do volební komise byli navrženi: Jiří Šafranko, Stanislav Sunkovský, František Strachota, ing. Milan Bauer. Odsouhlaseno, pro 80 hlasů.

3/2 Do návrhové komise byli navrženi: ing. Václav Blažek, Jan Lukáš, ing. Jiří Hošek. Schváleno, pro 80 hlasů.

 

4. Zpráva prezidenta svazu o činnosti v roce 2009.

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný označil rok 2009 z hlediska svazu jako rok poměrně úspěšný. V lednu jsme se úspěšně účastnili XXXI Olympiády v Dortmundu. Na kongresu FCI konaném při Olympiádě se nám podařilo spolu s dalšími státy Středoevropské federace prosadit navržené změny a doplnění olympijských kategorií A a B překryv 100 km, u kategorie E snížení dolní hranice na 700 km, rozšíření olympijských kategorií o F, G, H odpovídající našim tradičním Eso, Eso ročních a Eso holoubě, snížení limitu nalétaných km u kategorie Standard H a He o 500 km. K mezinárodním úspěchům lze také zařadit výborné výsledky našich chovatelů v mistrovství světa holoubat konané ve Francii. V březnu 2009 byla na mimořádné svazové konferenci dokončena a schválena rekonstrukce Stanov, Jednacího řádu a Disciplinárního řádu. Rovněž za začalo pracovat na dokumentech týkající se dopingu. V roce 2009 byla velká pozornost věnována přípravě vypouštěcích míst na území České republiky a s tím související práva a povinnosti komisaře vypouštění. Velice kladně je hodnocena změna dodavatele rodových kroužků, jsou čitelnější a především tříděny podle čísel. Nad očekávání úspěšně se rozběhla internetová dražba. Co se nám nedaří vyřešit je drolení stávajících fungujících Oblastních sdružení na menší celky, kde hlavní motivací je jen prospěch jednotlivců. Oblast kde nejsme spokojeni je i pokračující pokles členské základny. Za posledních 5 let se počet členů snížil o 197. Zde je potřeba aktivního zapojení všech členů, žádné opatření „shora“ to nikde v Evropě nevyřešilo.

 

5. Informace pokladníka o hospodaření svazu v roce 2009.

Zprávu předložil pokladník svazu ing. Jan Jakubec. Zpráva byla přednesena před revizí hospodaření, která bude provedena do konce měsíce března. Celkově lze hospodaření svazu v roce 2009 hodnotit jako úspěšné.

Příjmy celkem:                         845.243,02  

Výdaje celkem:                        659.027,60 Kč

Rozdíl:                             +      186.215,42 Kč

1. Zůstatek k 31.12.2009 na běžném účtu KB:                                   437.854,88 Kč

2. Zůstatek k 31.12.2009 na účtu konta FIO:                                     843.767.-  

Za rok 2009 zbývá uhradit DPH:                                                        147.977,27 Kč

Schválení hospodaření svazu bude předloženo příští svazové konferenci po provedené revizi. Detailní rozbor, včetně všech dokladů a peněžního deníku je připraven k revizi v termínu, který určí ústřední revizní komise.

 

6. Návrh rozpočtu svazu na rok 2010.

Návrh přednesl pokladník svazu ing. Jan Jakubec. Návrh přednesl svazové konferenci v jednotlivých příjmových a výdajových položkách.

Příjmy celkem:                         760.000,- Kč

Výdaje celkem:                        760.000,- Kč

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

RSDr. Zdeněk Uherek navrhl navýšit ve výdajích položku náklady posuzovatelské komise o 10.000,- Kč na celkových 20.000,- Kč. Schváleno pro 80 hlasů.

Návrh rozpočtu svazu na rok 2010 byl schválen pro 77 hlasů, proti 3 hlasy.

 

7. Startovací místa a komisař vypouštění.

7/1  Ing. Jaroslav Novotný informoval o dosavadním seznamu vypouštěcích míst na území České republiky, tak jak je navrhují jednotlivá Oblastní sdružení. Delegáti svazové konference mají tento seznam k dispozici.

7/2 Oblastní sdružení mohou tento seznam ještě na základě svých návrhů doplnit. Konečný termín pro doplnění startovacích míst byl stanoven na 15.2.2010. Doplnění startovacích míst zašlou Oblastní sdružení do uvedeného termínu na adresu tajemníka svazu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno. Po tomto termínu bude vydán seznam startovacích míst na území České republiky, který musí respektovat všichni pořadatelé závodů.

7/3 Ing. Jaroslav Novotný přednesl návrh práv a povinností „Komisaře vypouštění“, který zabezpečuje vypouštění poštovních holubů na území České republiky v daném vypouštěcím místě, návrh připravila sportovní komise svazu. Návrh mají delegáti svazové konference k dispozici. Návrh byl schválen, pro 75 hlasů, proti 5 hlasů.

7/4 Práva a povinnosti komisaře vypouštění budou zapracovány do Závodního řádu, § 14.

 

8. Změny a doplnění Závodního řádu.

8/1 V souvislosti s odsouhlasenými právy a povinnostmi komisaře vypouštění doplnit v Závodním řádu § 14 odst. 4 větu: Ve výsledkové listině za názvem závodu bude uvedena zkratka NMS /náhradní místo startu/ v případě startu na takovém místě. Schváleno, pro 80 hlasů.

8/2 V § 1 Pořádání oficiálních závodů doplnit větu: Pořadatel může uspořádat oficiální závod pouze za podmínek, kdy umožní účast všem členům pořadatelské organizace. Schváleno, pro 80 hlasů.

8/3 Do § 14 odst. 6 zapracovat schválený návrh práv a povinností komisaře startu.

8/4 Svazová konference ukládá prezídiu vypracovat podmínky účasti zahraničních chovatelů a naopak v závodech poštovních holubů v příhraničních oblastech a jejich zařazení do soutěží.

 

9. Změny v propozicích celostátních soutěží.

9/1 Článek 2. Technické ustanovení. Oficiální pořadatelé závodů se rozšiřují o schválené kluby.

9/2 V bodu 4.1.2. Celostátní mistrovství ve druhé odrážce změnit text: Výsledky z třídy otevřené v konkurenci nejméně 50 chovatelů účastníků závodu.

9/3 V bodu 4.1.3. Mistrovství ročních holubů zrušit text pod písmenem b) a změnit text pod písmenem c) v konkurenci nejméně 50 chovatelů účastníků závodu.

9/4 V bodu 4.1.4. Mistrovství holoubat zrušit text pod písmenem b) a změnit text pod písmenem c) výsledky z třídy holoubat v konkurenci nejméně 40 chovatelů účastníků závodu.

9/5 Změny v kategoriích:

-         ESO holub bude odpovídat propozicím kategorie H, koeficient bude olympijský Kf.

-         ESO roční  bude odpovídat propozicím kategorie G, koeficient bude olympijský Kf.

-         ESO holoubat bude odpovídat propozicím kategorie F, koeficient bude olympijský Kf.

-         ESO holubice a Super ESO, výpočet dle olymp. koeficientu Kf., započten bude nejlepší se všech platných výsledků.

Schváleno, pro 56 hlasů, proti 8 hlasů, zdrželo se 16 hlasů.

9/6 Ing. Milan Bauer navrhuje, aby kategorie E byla zařazena do soutěžních kategorii Oblastních sdružení na Celostátní výstavě. Schváleno, pro 80 hlasů.

 

10. Organizační záležitosti – termínový kalendář.

Termínový kalendář předložil tajemník svazu Antonín Polívka.

10/1 Evidenci členů na rok 2010 zaslat na obdržených formulářích do 31.1.2010 na adresu tajemníka svazu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno.

10/2 Příspěvky na rok 2010 za 1 člena 100,- Kč, chovatelé do 18-ti roků příspěvky neplatí. Příspěvky na rok 2010 zaplatit  na základě faktury, která bude Oblastním sdružením zaslána do 31.3.2010.

10/3  Informační zpravodaj na rok 2010. Objednávku zaslat do 15.2.2010 na adresu: ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. Obdržený seznam odběratelů v roce 2009 upravit tak, že vyškrtnete chovatele, kteří nebudou Informační zpravodaj v roce 2010 odebírat a doplníte o nové odběratele včetně jejich adres.

10/4 Závodní plány na rok 2010 zaslat do 31.3.2010 na adresu: ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno.

10/5 Počty kroužků a závodních gumiček objednají Oblastní sdružení na zaslaném formuláři a zašlou do 30.4.2010 na adresu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno. Cena kroužku 3,- Kč, cena gumičky 0,70 Kč.

10/6 Rok 2010 je rokem volebním ve všech organizačních složkách svazu, Prezídium vypracuje na jarním zasedání organizační zabezpečení voleb, které bude zasláno Zemským sdružením a Oblastním  sdružením.

10/7 Celostátní výstavu poštovních holubů v roce 2011 bude organizačně zajišťovat Moravskoslezské sdružení.

10/8 Statistické údaje členské základny a závodících chovatelů.

-         Českomoravský svaz měl v roce 2009 celkem 36 Oblastních sdružení

-         České sdružení mělo 19 Oblastních sdružení

-         Moravskoslezské sdružení mělo 17 Oblastních sdružení

-         V roce 2009 bylo v Českomoravském svazu evidováno celkem 4218 členů, z toho bylo 123 členů do 18-ti roků.

-         V Českém sdružení bylo v roce 2009 evidováno celkem 2089 členů, z toho 48 členů do 18-ti roků.

-         V Moravskoslezském sdružení bylo v roce 2009 evidováno celkem 2129 členů, z toho bylo 75 členů do 18-ti roků.

-         Počet závodících chovatelů v Českomoravském svazu v roce 2009 celkem 3459.  Počet evidovaných členů 4218 – 3459 závodících = 759 nezávodících chovatelů.

-         Počet závodících chovatelů v Českém sdružení v roce 2009 celkem 1653. Počet evidovaných chovatelů 2089 – 1653 závodících = 436 nezávodících chovatelů.

-         Počet závodících chovatelů v Moravskoslezském sdružení v roce 2009 celkem 1806. Počet evidovaných chovatelů 2129 – 1806  závodících = 323 nezávodících chovatelů.

-         Za 10 roků klesl počet chovatelů v České republice o 539, což je v průměru 54 chovatelů ročně.

10/9 Předseda organizačního výboru Celostátní výstavy Josef Toušek, informoval svazovou konferenci o zajištění a programu letošní Celostátní výstavy. Popřál všem účastníkům příjemný a spokojený pobyt na letošní Celostátní výstavě. Poté náměstek Středočeského hejtmana pozdravil delegáty svazové konference a popřál všem příjemný pobyt v Lysé nad Labem.

 

11. Středoevropská výstava v Polsku, mistrovství světa holoubat 2010, výstava v Dortmundu.

Informace o těchto akcích v roce 2010 podal prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

11/1 Středoevropská výstava poštovních holubů se bude konat 29. – 31.1.2010 v Sosnowieci. Pořadatelem bude Polský svaz. Česká republika se účastní výstavy ve všech vystavovaných kategoriích. Delegáty České republiky budou prezident svazu ing. Jaroslav Novotný a předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeněk Uherek, kteří zajistí přepravu holubů.

11/2 Mistrovství světa holoubat 2010. Doposud nemáme žádné informace o jejím pořádání. Pořadatelem by mělo být Polsko. Pokud se bude mistrovství světa holoubat konat, svazová konference souhlasí, aby výběr účastníků z České republiky byl proveden stejným způsobem jako v roce 2009, to je losováním vítězů mistrovství holoubat Oblastních sdružení.

11/3 Česká republika se neúčastní výstavy poštovních holubů, která se bude konat 12. – 14.2.2010 v Dortmundu. Pořadatelem výstavy bude Německý svaz.

 

Dodatečně (po konání konference) zjištěno:

FCI MS holoubat se uskuteční 4.9.2010 v polské testační stanici Wilcza, souřadnice 50.11.18 a 18.35.48. Kolekce 25 kusů holoubat členských států FCI musí být předány v době od 15.4. do 1.5.2010. Finálový závod bude startován v Pyrzyce na vzdálenosti 415 km. Výběr kolekce bude uskutečněn losováním na prvním zasedání prezidia svazu.

 

 

12. Soudní jednání – Milan Poláček.

12/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný seznámil delegáty svazové konference s probíhajícím soudním sporem Milan Poláček versus Českomoravský svaz. Na doporučení právního zástupce svazu, prezídium navrhuje uzavřít dohodu s panem Milanem Poláčkem smírně.

1. ČMS CHPH se zavazuje nejpozději do 31.1.2010 zcela zrušit Rozhodnutí svazové konference. ČMS CHPH se zavazuje, že proti Milanu Poláčkovi nebude zahájeno žádné další disciplinární řízení, které by se vztahovalo k porušení Závodního řádu při závodě Aachen konaném v termínu dne 5.6.2006.

2. ČMS CHPH se zavazuje nejpozději do 31.1.2010 uhradit Milanu Poláčkovi na náhradě účelně vynaložených nákladů právního zastoupení v souvislosti se shora uvedeným soudním řízením a jednáním s ČMS CHPH o této dohodě ve výši celkem 16.800,- Kč.

3. ČMS CHPH se zavazuje nejpozději do 31.1.2010 zrušit rozhodnutí orgánu ČMS CHPH o vyřazení Milana Poláčka ze všech závodů v roce 2006, a rozhodnutí o vyřazení Milana Poláčka z výsledků závodu Aachen konaného dne 5.6.2006.

4. ČMS CHPH se zavazuje bezodkladně zveřejnit informaci o zrušení všech těchto shora uvedených rozhodnutí v IZ „Poštovní holub“ č 1/2010 a na internetových stránkách ČMS CHPH.

12/2 Svazová konference s uzavřením dohody mezi ČMS CHPH a Milanem Poláčkem souhlasí. Pro 67 hlasů, proti 13 hlasů.

 

13. Výsledky volby předsedy ústřední revizní komise.

13/1 Celkem bylo rozdáno 35 volebních lístků pro volbu předsedy ústřední revizní komise. Navrženi kandidáti: ing. Ludvík Bukva, Jiří Fikar, Václav Kratochvíl, ing. Václav Ranocha, Jaroslav Strnad, ing. Václav Vorlíček.

13/2 Člen volební komise Jiří Šafranko vyhlásil s pověřením volební komise výsledky volby. Odevzdáno bylo 35 volebních lístků z nichž byl jeden neplatný. Předsedou ústřední revizní komise byl zvolen ing. Václav Vorlíček, který získal 57 hlasů.

13/3 Ústřední revizní komise bude pracovat v tomto složení: ing. Václav Vorlíček, ing. Ludvík Bukva, Jaroslav Strnad, Jiří Fikar a Václav Kratochvíl..

 

14. Diskusní příspěvky.

14/1 Oldřich Svoboda žádá prezídium o zveřejněné veterinárních podmínek při přepravě holubů v Informačním zpravodaji.

14(2 Oldřich Svoboda žádá prezidenta svazu o zaslání propozic inter závodů Ostende a Brusel, které budou pořádány společně s Polskem a Slovenskem.

14/3  RSDr. Zdeněk Uherek žádá prezídium o vypracování řešení ke stabilizaci stávajících Oblastních sdružení. Dále kladně hodnotil práci prezídia v roce 2009 a tuto považuje za úspěšnou. Nastínil jeho představu o dalším organizačním fungování svazu

 

15. Usnesení svazové konference.

Návrh usnesení přednesl s pověřením návrhové komise ing. Václav Blažek.

 

Svazová konference bere na vědomí:

1.      Zprávu prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného o činnosti v roce 2009.

2.      Zprávu o hospodaření svazu za rok 2009 přednesenou pokladníkem ing. Janem Jakubcem.

 

Svazová konference ukládá:

1.      Oblastním sdružením uplatnit svoje připomínky k navrženým startovacím místům na území České republiky do 15.2.2010.

2.      Prezídiu svazu zařadit kategorii E do soutěže kolekcí Oblastních sdružení dle Propozic Celostátní výstavy.

3.      Prezídiu svazu vypracovat podklady konkrétního řešení neutěšené situace v oblasti dělení a utváření Oblastních sdružení. Do vyřešení této situace zastavit povolování vzniku dalších Oblastních sdružení.

4.      Prezídiu svazu rozpracovat přednesené diskusní příspěvky.

5.      Oblastním sdružením zaslat evidenci členů do 31.1.2010.

6.      Oblastním sdružením zaslat objednávku Informačního zpravodaje do 15.2.2010.

7.      Oblastním sdružením zaslat závodní plány na rok 2010 do 31.3.2010

8.     Oblastním sdružením zaslat objednávku rodových kroužku a závodních gumiček na rok 2011 do 30.4.2010.

9.      Ústřední revizní komisi provést revizi hospodaření svazu za rok 2009 do 15.3.2010.

 

Svazová konference schvaluje:

1.      Rozpočet svazu na rok 2010 přednesený pokladníkem svazu ing. Janem Jakubce v položkách příjmy 760.000,- Kč a výdaje 760.000,- Kč.

2.      Změny a doplňky Závodního řádu, jak uvedeno v zápise  svazové konference.

3.     Propozice celostátních soutěží včetně odsouhlasených změn na rok 2010, je uvedeno v zápise svazové konference.

4.      Výši členského příspěvku svazu na rok 100,- Kč za jednoho člena. Členové do 18-ti roků příspěvek neplatí.

5.      Cenu Informačního zpravodaje na rok 2010, 4 čísla 160,- Kč.

6.      Cenu rodového kroužku na rok 2011 ve výši 3,- Kč.

7.      Cenu závodní gumičky na rok 2011 ve výši 0,70 Kč.

8.      Práva a povinnosti komisaře vypouštění.

9.      Organizátora  Celostátní výstavy v roce 2011 Moravskoslezské sdružení.

10.  Uzavření dohody s Milanem Poláčkem ve věci soudního jednání.

 

Svazová konference volí:

1. Ing. Václava Vorlíčka předsedou ústřední revizní komise.

 

16. Ukončení svazové konference.

Svazovou konferenci ukončil ve 14.30 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

 

Lysá nad Labem 15.1.2010

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                   prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s č. 2/2010

 

Ze zasedání konference delegátů ČMS CHPH, jako disciplinárního orgánu svazu

 

Členové disciplinárního orgánu: Dle prezenční listiny 34 předsedů Oblastních sdružení chovatelů poštovních holubů. Jednání řídil prezident Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslav Novotný.

 

Program jednání: projednání návrhu dohody uzavřené mezi Milanem Poláčkem, nar. 23.6.1953, bytem Stožická 1214, 389 01 Vodňany  na straně jedné

a

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, se sídlem Vančurova 54, 615 00 Brno, IČO 26660041, jednající ing. Jaroslavem Novotným, prezidentem ČMS CHPH na straně druhé /dále též jen“ČMS CHPH“/

 

Prezident ČMS CHPH ing. Jaroslav Novotný přečet návrh o smírném uzavřeni dohody na jejímž podstatném obsahu se domluvil Milan Poláček s prezidentem ČMS CHPH, ing. Jaroslavem Novotným.

 

Zdůvodnění návrhu:

Dohoda se týká soudního jednání, které je vedeno u Městského soudu v Brně, kde se Milan Poláček soudní cestou brání proti disciplinárnímu trestu o kterém rozhodla konference delegátů ČMS CHPH 12.1.2007. Na základě sumarizace dostupných dokladů o přípravě disciplinárního jednání jsme byli právním poradcem svazu informování, že jeden chybějící doklad je natolik závažný, že navrhuje přistoupit na dohodu.

Po diskusi bylo konferencí znění dohody schváleno.

 

Rozhodnutí:

1.      Konference delegátů ČMS CHPH v plné rozsahu ruší rozhodnutí konference z 12.1.2007, ČMS CHPH se současně zavazuje, že proti Milanu Poláčkovi nebude zahájeno žádné další disciplinární řízení, které by se vztahovalo k porušení Závodního řádu svazu při závodě Aachen konaného dne 5.6.2006.

 

2.      ČMS CHPH ruší rozhodnutí nižších orgánů ČMS CHPH o vyřazení Milana Poláčka ze všech závodů v roce 2006, a rozhodnutí o vyřazení Milana Poláčka z výsledků závodu Aachen konaného dne 5.6.2006.

 

3.      ČMS CHPH se zavazuje nejpozději do 31. ledna 2010 uhradit Milanu Poláčkovi na náhradě účelně vynaložených nákladů právního zastoupení v souvislosti se shora soudním řízením a jednáním s ČMS CHPH o této dohodě ve výši celkem 16.800,- Kč.

 

4.      ČMS CHPH se zavazuje bezodkladně zveřejnit informaci o zrušení všech shora uvedených rozhodnutí v IZ „Poštovní holub“ č. 1/2010 a na internetových stránkách ČMS CHPH – www.postovniholub.cz.

 

Lysá nad Labem 15.1.2010

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                  prezident ČMS CHPH