Z á p i s

č. 4/2009

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů konané 21.3.2009 u Jihlavy- Střítež, hotel „Tři Věžičky“.

 

Přítomni: Dle prezenční listiny předsedové nebo jejich pověření zástupci 30 OS CHPH, členové prezídia ing. Jaroslav Novotný, Josef Toušek, RSDr. Zdeněk Uherek, František Strachota, MVDr. Martin Polášek, Vladimír Bátěk, Václav Špilar, ing. Jan Jakubec, Ladislav Potůček, Antonín Polívka, člen ÚRK ing. Václav Vorlíček.

Nepřítomni: Předseda OS Karlovy Vary, OS Vysočina, OS Haná-Olomouc.

Omluveni: Předseda OS Hlučín, OS Trutnov

 

Program:        1. Zahájení

                        2. Volba návrhové komise

                        3. Rezignace předsedy ÚRK

                        4. Zpráva ÚRK o provedené revizi hospodaření svazu za rok 2008

                        5. Zpráva o hospodaření svazu za rok 2008

                        6. Projednání návrhů na doplnění a změny svazových dokumentů

                        7. Přijetí usnesení

                        8. Závěr

 

1. Zahájení

Svazovou konferenci zahájil v 10.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný, přivítal přítomné účastníky a navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

2. Volba návrhové komise.

Do návrhové komise byli zvoleni Václav Špilar, ing. Karel Vašíček a František Boušek – zvoleni jednohlasně.

 

3. Rezignace předsedy ÚRK.

3/1 Předseda ústřední revizní komise Zdeněk Meisl podal písemně demisi na funkci předsedy ústřední revizní komise z důvodů zdravotních problémů. Dopis přečetl ing. Jaroslav Novotný.

3/2 Svazová konference přijala demisi Zdeňka Meisla na funkci předsedy ústřední revizní komise. 

3/3 Členem ústřední revizní komise byl zvolen Jaroslav Strnad – zvolen jednohlasně.

3/4  Svazová konference pověřila ing. Václava Vorlíčka svoláním schůze ústřední revizní komise, na které bude provedena volba jejího předsedy. Termín a místo konání oznámí tajemníku svazu.

 

4. Zpráva ÚRK o provedené revizi hospodaření svazu v roce 2008.

4/1 Tajemník svazu přečetl zaslaný zápis:

Zápis ústřední revizní komise dne 26.2.2009 v Humpolci.

Přítomni: Meisl Zdeněk, ing. Ludvík Bukva, ing. Jakubec Jan pokladník ČMS.

Kontrola účetních dokladů od 18.1.2008 do 31.12.2008.

PS – Tv Fio k 30.12.2008     899.252,01 Kč

PS – Tv KB k 31.12.2008       86.965,57 Kč

Ústřední revizní komise provedla kontrolu všech příjmových a výdajových dokladů a neshledala žádných závad nebo pochybení.

Ústřední revizní komise provedla rozbor a vyhodnocení zprávy ing. Jana Jakubce pokladníka ČMS a potvrzuje správnost všech údajů v této zprávě, kterou vyhotovil pokladník dne 21.ledna 2009.

Tuto zprávu ústřední revizní komise přikládá jako přílohu revize za rok 2008.

V Humpolci 26.2.2009 

Předseda ústřední revizní komise Zdeněk Meisl

Člen ústřední revizní komise ing. Ludvík Bukva

Pokladník ČMS ing. Jan Jakubec

4/2  Svazová konference odsouhlasila zprávu ústřední revizní komise o provedení kontroly všech příjmových a výdajových dokladů, předložené pokladníkem ČMS k 31.12.2008.

Schváleno jednohlasně.

 

5. Zpráva o hospodaření svazu za rok 2008.

5/1 Zprávu předložil pokladník svazu ing. Jan Jakubec.

Příjmy roku 2008:        členské příspěvky                    417.100,-  

                                   informační zpravodaj                249.750,-  

                                   příjem z reklam                          18.500,-  

                                   příjem z CV 2008                      51.200,-  

                                   rodové kroužky a gumičky         72.286,-  

                                   úroky bank                                20.718,50 Kč

Příjmy celkem:                                                             829.554,50 Kč

 

Výdaje roku 2008:       FCI                                           36.872,50 Kč

                                   Olympiáda 2009                        31.970,07 Kč

                                   Evropská výstava                       9.943,-   

                                   odměny tajemník, pokladník    113.623,-  

                                   ocenění soutěží                           97.618,-  

                                   náklady CV                               27.622,-  

                                   schůze                                       36.835,-  

                                   poplatky za telefon                     30.549,-  

                                   administrativní činnost                 23.914,-  

                                   poplatky u bank                           6.061,-  

                                   advokáti                                    30.000,-  

                                   rezerva prezídia                         18.778,-  

                                   informační zpravodaj                204.737,-  

Výdaje celkem:                                                           668.522,57 Kč

 

5/2 Ing. Josef Ondrušek vznesl dotaz, jak dopadla finančně CV. Josef Toušek odpověděl, že ještě není ukončeno vyúčtování CV. Jakmile toto bude ukončeno, bude prezídiu předložena kompletní zpráva o organizaci CV 2009 včetně finančního vyúčtování. 

5/3 Svazová konference odsouhlasila zprávu pokladníka svazu o hospodaření svazu v roce 2008. Schváleno jednohlasně.

 

6. Projednání návrhů na doplnění a změny svazových dokumentů.

6/1 Komise zvolená na svazové konferenci konané 2.1.2009 ve složení ing. Jaroslav Novotný, Václav Špilar, Petr Husák, Zdeněk Adamík a Antonín Polívka připravila návrh doplnění a změn svazových dokumentů. Stanov, Jednacího řádu, Disciplinárního řádu a Závodního řádu. Tento návrh projednalo a schválilo prezídium svazu na své schůzi 26.2.2009. Tento návrh včetně zaslaných připomínek je předkládán svazové konferenci k projednání a schválení. Návrh předložil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. 

6/2 Stanovy Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. Navržené připomínky, které byly schváleny, byly zapracovány do jednotlivých § Stanov. Konečné znění Stanov bylo schváleno jednohlasně.

6/3 Jednací řád Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. Navržené připomínky, které byly schváleny, byly zapracovány do jednotlivých článků Jednacího řádu. Konečné znění Jednacího řádu bylo schváleno jednohlasně.

6/4 Disciplinární řád Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. Navržené připomínky, které byly schváleny, byly zapracovány do jednotlivých § Disciplinárního řádu. Konečné znění bylo Disciplinárního řádu bylo schváleno jednohlasně.

6/5 Závodní řád chovatelů poštovních holubů. Navržené připomínky, které byly schváleny, byly zapracovány do jednotlivých § Závodního řádu. Konečné znění Závodního řádu bylo schváleno jednohlasně.

 

7. Přijetí usnesení svazové konference.

1. Svazová konference přijala rezignaci předsedy ÚRK Zdeňka Meisla a zvolila Jaroslava Strnada novým členem ÚRK. Svazová konference pověřila ing. Václava Vorlíčka svoláním ÚRK, na které bude zvolen nový předseda ÚRK. Termín konání oznámí tajemníku ČMS Antonínu Polívkovi.

2. Svazová konference schválila zprávu ÚRK o provedení kontroly hospodaření ČMS, která proběhla 26.2.2009 za účasti členů ÚRK Zdeňka Meisla, ing. Ludvíka Bukvy a pokladníka ČMS ing. Jana Jakubce.

3. Svazová konference odsouhlasila hospodaření ČMS za rok 2008.

4. Svazová konference projednala připomínky k předloženým svazovým dokumentům a schválila je v předloženém znění.

5. Svazová konference ukládá prezidentu svazu ing. Jaroslavu Novotnému uzavření smlouvy mezi ZO Židenice a ČMS CHPH o užívání adresy ZO Židenice jako adresy ČMS CHPH.

 

8. Závěr svazové konference.

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 16.00 hodin ukončil jednání svazové konference.

 

 

Jihlava 21.3.2009

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH