Z á p i s

č. 2/2009

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 2.1.2009 v Lysé nad Labem.

 

Přítomni: dle prezenční listiny 35 předsedů OS CHPH nebo jejich pověření zástupci, členové prezídia ČMS CHPH a členové ústřední revizní komise.

 

Program:        1.   Zahájení

                        2.   Volba návrhové komise

                        3.   Zpráva prezidenta ČMS CHPH

                        4.   Zpráva předsedy ČS CHPH

                        5.   Zpráva předsedy MSS CHPH

                        6.   Hospodaření svazu k 1.12.2008

                        7.   Zpráva předsedy ústřední revizní komise

                        8.   Diskuse k předneseným zprávám

                        9.   Návrh rozpočtu svazu na rok 2009

                        10. Návrhy na změny a doplnění ZŘ

                        11. Soutěže a Propozice soutěží pořádané v roce 2009

                        12. Organizační záležitosti

                        13. Odvolání OS Svitavy

                        14. Návrhy a připomínky předsedů OS CHPH

                        15. Přijetí usnesení

                        16. Ukončení svazové konference

 

1. Zahájení.

Svazovou konferenci zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 15.30 hodin. Přivítal přítomné delegáty a popřál všem klidné a konstruktivní jednání. Navrhl program konference, který byl bez připomínek schválen.

 

2. Volba návrhové komise.

Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni: Vladimír Bátěk, ing. Václav Blažek a Jaroslav Fuka.

 

3. Zpráva prezidenta ČMS CHPH.

Ve své zprávě o činnosti svazu a plnění usnesení vyplývajících ze zasedání orgánů svazu, včetně mezinárodních aktivit svazu v roce 2008 informoval konferenci prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Česká republika se účastnila první Středoevropské výstavy, kterou pořádal Slovenský svaz. Naši zástupci se 2 x ročně zúčastňují jednání FCI. Aktivně jsme spolupracovali při tvorbě Evropského závodního řádu. Česká republika je spoluautorem návrhů na některé změny v propozicích Olympijských kategorií. Tyto návrhy se budou projednávat na kongresu FCI, který se bude konat při Olympiádě v Dortmundu. Velice dobrou práci odvádí Evropská komise chovatelů poštovních holubů, zejména při jednání s orgány Evropské unie. Velice kladně zhodnotil naši účast na mistrovství světa holoubat ve Fritzlaru. Jako jeden z hlavních úkolů prezídia je úprava svazových dokumentů. Jako další velmi významný úkol je vytvořit takové podmínky v našich soutěžích, aby se jich mohla účastnit převážná většina s průměrným stavem holubů, kterých je v ČR většina.

 

 

4. Zpráva předsedy ČS CHPH.

Zprávu přednesl předseda ČS CHPH Josef Toušek. Informoval o práci řídícího výboru ČS a o výsledcích práce, kterých bylo v roce 2008 dosaženo. Z tohoto pohledu lze hodnotit dosažené výsledky jako dobré. Navrhl možnost využití moderní techniky při deklarování startu holubů. Velký význam byl věnován přípravě a organizaci CV. Poukázal především na problémy, které je třeba urychleně řešit. Největším problémem je přecházení ZO z jednoho do druhého OS. Zakládání nových OS ze spekulativním počtem členů, kdy uvádějí jako závodící chovatele členy, kteří nasadí na 1 závod, nebo dokonce ani nezávodí. Tyto spekulativní přechody způsobují stávajícím OS problémy ekonomické, organizační a v neposlední řadě i narušení mezilidských vztahů. Hlavní úkolem nás všech musí být stabilizace stávajících OS. Již delší dobu hovoříme o doplnění našich svazových dokumentů, je třeba toto udělat, podklady pro to máme. Rovněž soutěže, které pořádáme je třeba přizpůsobit naší členské základně, aby to byly soutěže pro převážnou část našich chovatelů. Není toho málo co musíme udělat, ale nikdo jiný to za nás neudělá.

 

5. Zpráva předsedy MSS CHPH.

Zprávu přednesl předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek. Moravskoslezské sdružení má za sebou z hlediska splnění úkolů, které si stanovilo jako priority ve své činnosti úspěšný rok 2008. Velice pěkná, organizačně zvládnutá a z hlediska ekonomiky úspěšná CV v Hluku. Přes počáteční problémy s organizací a vyhodnocením dlouhých tratí na Moravě se i toto podařilo vyřešit ke spokojenosti moravských chovatelů. Páteřním závodem dlouhých tatí na Moravě je závod Ostende /tak zvaná moravská Barcelona/. Bez tohoto závodu by závody dlouhých tratí nebyly to co jsou dnes. Zásadně je třeba zlepšit kontroly v závodní sezóně. Formálnost s jakou jsou dnes prováděny je špatná. Špičkové výsledky chovatelů je třeba potvrdit na základě kvalifikované a důsledné kontroly. Je třeba urychleně vyřešit stabilizaci stávajících OS. Je třeba zamezit vzniku OS s malým počtem členů, které jsou zakládány v zájmu několika jednotlivců. Prezídium musí k tomuto navrhnou příslušná ustanovení v našich Stanovách. Organy našeho svazu, prezídium, ČS a MSS musí mít pro své rozhodování zcela jasnou oporu ve svazových dokumentech. Není možné, aby si každý vykládal jejich znění tak, jak mu to momentálně vyhovuje. V tomto směru nás čeká ještě hodně práce.

 

6. Hospodaření svazu k 1.12.2008.

Zprávu přeložil pokladník svazu ing. Jan Jakubec.

Příjem k 1.12.2008 celkem                 824.736,- Kč

Výdaje k 1.12. 2008 celkem               533.950,- Kč

                                                       ---------------------------

Zůstatek                                              290.786,- Kč

Z toho bude ještě placeno: IZ č. 4/2008, ocenění CV, náklady CV, běžné výdaje svazu, náklady posuzovatelů spojené s posuzováním CV.

Stav na účtech:

Termínovaný vklad FIO                       898.341,- Kč

Běžný účet Spořitelna                       1.051.018,- Kč  

Na běžném účtu je záloha 950.000,-  Kč od ČS a MSS  na zaplacení kroužků 2009.

Hospodaření svazu v roce 2008 by mělo skončit mírným přebytkem.

 

7. Zpráva předsedy ústřední revizní komise.

Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Zdeněk Meisl. Zpráva je přílohou písemné formy zápisu rozeslané předsedům OS.

 

8. Diskuse k předneseným zprávám.

RSDr. Zdeněk Uherek vznesl dotaz, zda přebytek roku 2008 bude započítán jako aktiva v rozpočtu  svazu 2009. Ing. Jan Jakubec odpověděl, že ne, zisk z roku 2008 není součástí rozpočtu na rok 2009.

 

9. Návrh rozpočtu svazu na rok 2009.

Návrh předložil pokladník svazu ing. Jan Jakubec

Příjmy:

Členské příspěvky – 4100 členů x 100,- Kč                           410.000,- Kč

IZ Poštovní holub – 1800 kusů x 160,- Kč                             288.000,- Kč

Příjem z reklam                                                                         15.000,- Kč

Příjem z rodových kroužků a gumiček                                       75.000,- Kč

Úroky bank                                                                              10.000,- Kč

                                                                                              -----------------

Celkem příjmy:                                                                       798.000,- Kč

 

Výdaje:

FCI příspěvky                                                                           5.000,- Kč

FCI zasedání                                                                          40.000,- Kč

Olympiáda 2009                                                                      45.000,- Kč

Evropská výstava                                                                    20.000,- Kč

Mistrovství světa holoubat                                                       20.000,- Kč

Odměna tajemníka včetně daně                                              102.000,- Kč

Odměna pokladníka včetně daně                                            17.000,- Kč

Ocenění CV                                                                           50.000,- Kč

Náklady CV                                                                           20.000,- Kč

Schůze a konference                                                               35.000,- Kč

Schůze komise posuzovatelů                                                   10.000,- Kč

Schůze výcvikové komise                                                       10.000,- Kč

Poplatky za telefon                                                                 40.000,- Kč

Administrativní činnost                                                             35.000,- Kč

IZ Poštovní holub                                                                   288.000,- Kč

Poplatky u bank                                                                     10.000,- Kč

Advokáti                                                                                30.000,- Kč

Rezerva na mimořádné výdaje                                                 21.000,- Kč

                                                                                              --------------------------

Celkem výdaje                                                                        798.000,- Kč

Rozpočet svazu na rok 2009 je navrhován jako vyrovnaný.

 

10. Návrhy na změny a doplnění Závodního řádu.

Návrhy prezídia předložil MVDr. Martin Polášek.

1. Potvrzení startovacích protokolů. „Protokol o vypuštění holubů“ bude potvrzen startérem. Startér neurčuje čas startu, pouze dohlíží na správnost a regulérnost vypuštění holubů. Ve výjimečných případech /nedostavení se startéra/ je povoleno potvrzení nejbližší organizace.

Odsouhlaseno – 76 hlasů pro, 11 hlasů proti, 1 hlas se zdržel hlasování.

2. Povinnost vést evidenci rodových kroužků. Základní organizace mají povinnost vést evidenci rodových kroužků.

Odsouhlaseno – 88 hlasů pro

3. Evidence průkazů původu rodových kroužků z jiných, než mateřských organizací. Každý chovatel závodící s holuby s rodovými kroužky jiných spolků, než je jeho mateřská organizace, doloží v Základní organizaci před závodní sezónou kopie průkazů původu od těchto holubů. V Základní organizaci budou tyto kopie uloženy po celý průběh závodní sezóny.

Neodsouhlaseno – 23 hlasů pro, 65 hlasů proti

4. Rozšíření § 10 bod 8 Závodního řádu. Časová prodleva mezi připojením ESK a začátkem nasazování nesmí být větší než 5 minut.

Odsouhlaseno – 86 hlasů pro, 2 hlasy proti

5. Povinnost vakcinace proti Paramyxoviróze.

Projednávání tohoto ustanovení bylo odloženo.

6. Úprava § 17 v bodě 3a - Pro vytyčování doletových míst /holubníků/ se mohou používat přístroje GPS pro určování zeměpisných souřadnic a souřadnice vytyčené z webové stránky www.mapy.cz při rozlišení 1:2000.

Odsouhlaseno – 88 hlasů pro

 

11. Soutěže a propozice soutěží pořádaných v roce 2009.

Návrh celostátních soutěží předložil Antonín Polívka.

11/1 Soutěže družstev: Generální mistrovství, Mistrovství krátkých tratí, Mistrovství středních tratí, Mistrovství dlouhých tratí, Mistrovství ročních holubů, Mistrovství holoubat, Mistrovství mladých chovatelů.

11/2 Soutěže jednotlivců: Olympijské kategorie Sport A, B, C, D, E, ESO holub, ESO holubice, ESO roční, ESO holoubě, Super ESO.

11/3 Odsouhlasené změny v propozicích soutěží:

- 2.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. Pořadatel závodů smí stanovit maximálně 30 mistrů na jeden závod, na jeden víkend /sobota, neděle/ 40 mistrů.

- 4.1.3. písmeno d) Započítává se součet koeficientů 5-ti nejlepších ročních holubů dle propozic  ESO roční holub.   

- 4.1.4. písmeno d) Z 5 předem označených závodů v plánu OS jsou započítány 3 dle nejlepšího umístění.

- 4.1.9. písmeno a) Samostatně závodící chovatel, věk 7 – 18 let v dané sezóně.

Ostatní ustanovení propozic soutěží zůstává ve stejném znění jako v roce 2008. Je zveřejněno na webových stránkách svazu a v Informačním zpravodaji 1/2008.

Soutěže a propozice soutěží pořádaných v roce 2009 včetně navržených změn byly schváleny.

 

12. Organizační záležitosti.

12/1 Evidence členů. Oblastní sdružení zašlou na obdržených formulářích evidenci členů na rok 2009 do 31.1.2009  na adresu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno.

12/2. Příspěvky svazu na rok 2009 budou činit 100,- Kč za jednoho člena. Členové do 18-ti roků příspěvky neplatí.

12/3 Kroužky a gumičky na rok 2010. Cena kroužku 3,- Kč za 1 kus. Cena gumičky 0,70 Kč za 1 kus. OS bude zaslán formulář na objednávku. Objednávku zaslat do 31.3.2009 na adresu:

Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno.

12/4 Informační zpravodaj na rok 2009. Cena 160,- Kč za 4 čísla. Objednávku zaslat za celou OS do 28.2.2009 na adresu: Ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. OS dostanou seznam odběratelů roku 2008, tento opraví podle objednávek na rok 2009 a odešlou na uvedenou adresu.

12/5 Svaz zajistil 2000 kusů kroužků na rok 2009 jako rezervu pro případ příchodu nových členů, kteří neměli možnost si kroužky řádně objednat. Cena kroužku byla stanovena na 6,- Kč za jeden kus. Případné objednávky zavolejte na telefon tajemníka  723747183.

12/6 Konference odsouhlasila účast ČR na mistrovství světa holoubat, které se bude konat v roce 2009 ve Franci. Kolekci bude tvořit 25 holoubat, vítězů mistrovství OS holoubat 2008, kteří byli vylosováni na konferenci.

12/7 Konference odsouhlasila účast ČR na Středoevropské výstavě, která se bude konat v roce 2010 v Polsku.

12/8 Konference odsouhlasila pořadatele CV 2010. Výstavu bude organizačně zajišťovat České sdružení.

12/9 Konference odsouhlasila složení členů skupiny pro úpravu Stanov a dalších svazových dokumentů: ing. Jaroslav Novotný, Vladimír Bátěk Václav Špilar, Zdeněk Adamík, Petr Husák, Antonín Polívka. Termín pro úpravu Stanov byl stanoven na 15.2.2009.

 

Nástin pracovních úkolů k všeobecné diskusi pro činnost prezídia v roce 2009 předložil Antonín Polívka.

1.  Stabilizace Oblastních sdružení:

- V poslední době dochází stále častěji ke spekulativním přestupům ZO mezi jednotlivými OS. Tento negativní jev není ošetřen ve Stanovách svazu. Stávající ustanovení o počtu 70 chovatelů při zakládání OS toto neřeší. To, že to způsobuje problémy, ať už ekonomické, přepravní, organizační a v neposlední řadě i vážné problémy v mezilidských vztazích se již dostatečně prokázalo.  

- Prezídium musí stanovit jasná pravidla pro fungování OS jak po stránce určení regionů v jejimž rámci budou OS působit, tak po stránce počtu členů.

2. Stanovit specifikaci co to je závodící chovatel.

- Nejasného termínu závodící chovatel je nejčastěji zneužíváno právě v nejvíce problematických OS z hlediska počtu chovatelů, kteří se v daném roce účastnili závodů.

-  Prezídium musí jasně stanovit co to je závodící chovatel. Například ten, který nasadil na 50 % nebo 60% závodů v závodním plánu OS, minimálně 50 % holubů ze součtu mistrů ve všech závodech OS.

3. Stanovit pevná vypouštěcí místa pro starty holubů na území ČR.

- Na základě stávajících závodních plánů OS vybrat 20 nebo 30 vypouštěcích míst. Je to otázka posouzení.

- Na takto stanovených vypouštěcích místech by byla jako jedna z hlavních podmínek zajištění kvalifikovaného startéra. Tím by se vyřešil problém regulérního potvrzování vypouštěcích protokolů. 

4. Sportovní komise vypracuje podmínky pro konání tak zvaných komerčních závodů a předloží je prezídiu k projednání.

- Stanovit přesně co to je komerční závod. Kdo takový závod může pořádat a za jakých podmínek. Do kterých soutěží se započítávají dosažené výsledky ať už v rámci OS, nebo nadoblastních soutěží.  . 

- Totéž stanovit pro testovací stanice.

5. Sjednotit mistrovství OS vyhodnocované v rámci ČR.

- Ve všech OS stanovit stejný počet mistrovských závodů započítávaných do tohoto mistrovství např. 15 závodů. Stanovit km skladbu těchto závodů, počet mistrovských holubů, bodové hodnocení jednotlivých závodů. Bylo by to objektivní srovnání kvality mistrů jednotlivých OS a především soutěž, které by se mohla účastnit převážná část chovatelů OS. Věřím, že pro chovatele, kteří po takové soutěži vyhodnocované v rámci ČR volají je to krok vpřed.

- Ostatní soutěže a počet závodů včetně počtu mistrů ve vlastní mistrovské soutěži OS by byla záležitost každého OS. Tady by nedocházelo k žádnému omezení. Pouze respektování maximálního počtu mistrů 30 na jeden závod a na víkend /sobota, neděle/ 40 mistrů

 

13. Odvolání OS CHPH Svitavy.

13/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný požádal předsedu OS Svitavy Jaroslava Nedělu, aby sdělil delegátům důvody odvolání OS Svitavy proti rozhodnutí prezídia o vyřazení OS Svitavy ze všech soutěží v roce 2008, které bylo učiněno na základě nesplnění rozhodnutí prezídia o maximálních počtech mistrovských holubů v jednom víkendu. Předseda OS Svitavy řekl, že k tomu nemá co říct, že všechno je uvedeno v odvolání, které bylo zasláno prezídiu.

13/2. Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný zdůvodnil rozhodnutí prezídia, které bylo učiněno v souladu s ustanovením Stanov svazu. Prezídium projednalo na své schůzi 2.1.2009 oprávněnost tohoto rozhodnutí, a považuje ho za správné.

13/3 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný přečetl odvolání OS Svitavy ke svazové konferenci proti rozhodnutí prezídia o vyřazení OS Svitavy ze všech soutěží pořádaných v roce 2008.

13/4 Po obsáhlé diskusi bylo hlasováno o oprávněnosti rozhodnutí prezídia o vyřazení OS Svitavy ze všech soutěží pořádaných v roce 2008. Výsledek hlasování - 27 hlasů pro rozhodnutí prezídia, 53 hlasů proti rozhodnutí prezídia, 7 hlasů se zdrželo. Konference rozhodla o zrušení rozhodnutí prezídia. OS Svitavy bude dopočítáno do soutěží v roce 2008.

13/5 Prezídium na základě tohoto rozhodnutí svazové konference požádalo delegáty svazové konference o vyslovení důvěry. Hlasováno -   86 hlasů pro vyslovení důvěry, 2 hlasy pro nevyslovení důvěry.

 

14. Návrhy a připomínky předsedů OS CHPH.

- Ivan Voneš předseda OS Domažlice. Jak je to se startéry v Německu  Odpověď: Adresář startérů .bude zveřejněn na svazových webových stránkách. Dále poukázal na škodlivost v dělení OS a přecházení jednotlivých ZO z jednoho do druhého OS. Toto je třeba legislativně ošetřit, včetně finančních a majetkových záležitostí 

- Jaroslav Neděla předseda OS Svitavy. Navrhuje upravit ve Stanovách hostování chovatelů v jiné OS než je chovatel členem.

- Ing. Miroslav Ivan předseda OS Brno-venkov. Navrhuje zařadit Olympijskou kategorii Sport E do soutěže OS na CV. Tato kategorie je stejně hodnotná jako každá jiná.

- Josef Baránek předseda OS Bílé Karpaty. Navrhuje projednat možnost započítávání výsledků závodů uspořádaných se sousedními státy.Toto není doposud možné.

 

15. Přijetí usnesení svazové konference.

Návrh přednesl za návrhovou komisi Vladimír Bátěk.

 

Svazová konference bere na vědomí:

a) zprávu prezidenta Českomoravského svazu ing. Jaroslava Novotného

b) zprávu předsedy Českého sdružení Josefa Touška

c) zprávu předsedy Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeňka Uherka

 

Svazová konference schvaluje:

a)      zprávu o hospodaření svazu přednesenou pokladníkem ing. Janem Jakubcem k 1.12.2008

b)      zprávu ústřední revizní komise přednesenou předsedou Zdeňkem Meislem

c)      rozpočet svazu na rok 2009 – příjmy 798.000 Kč, výdaje 798.000,- Kč.

d)      doplnění svazových dokumentů viz zápis bod 12/9

e)      změny v ZŘ a propozicích soutěží pořádaných v roce 2009

f)        členský příspěvek na rok 2009 za 1 člena100,- Kč, členové do 18-ti roků neplatí. Cena rodového kroužku na rok 2010 3,- Kč, cena gumičky na rok 2010 0,70 Kč, cena IZ na rok 2009 160,- Kč

g)      pořadatele Celostátní výstavy 2010 České sdružení

h)      dodatečné zařazení OS Svitavy do celostátních soutěží na základě vyhovění odvolání OS Svitavy

 

Svazová konference ukládá:

a)      Oblastním sdružením zaslat „Evidenci chovatelů“ a „Evidenci základních organizací“ na obdrženích formulářích do 31.1.2009 na adresu tajemníka svazu

b)      Oblastním sdružením objednat Informační zpravodaj do 28.2.2009

c)      Oblastním sdružením objednat rodové kroužky a gumičky na rok 2010 na obdržených formulářích do 31.3.2009. Objednávku zaslat na adresu tajemníka svazu

d)      Oblastním sdružením zaslat závodní plán na rok 2009 do 31.3.2009 na výcvikáře zemských sdružení a ing. Jaroslava Novotného

e)      prezídiu svazu rozpracovat přednesené podnětné diskusní příspěvky

f)        prezídiu svazu připravit podklady pro úpravu svazových dokumentů

 

Schváleno: 85 hlasů pro, 3 hlasy zdržení hlasování.

 

16. Ukončení svazové konference.

Svazovou konferenci ukončil v 19.30 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

 

Lysá nad Labem 2.1.2009

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH