Z á p i s

č. 1/2008

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 18.1.2008 v Hluku

 

Přítomni: dle prezenční listiny 35 delegátů s hlasem rozhodujícím zastupující Oblastní sdružení, členové prezídia a členové revizní komise svazu.

 

Program:            1.   Zahájení svazové konference

2.      Volba návrhové a volební komise

3.      Zpráva prezidenta svazu za uplynulé funkční období

4.      Zprava předsedy Českého a Moravskoslezského sdružení

5.      Hospodaření svazu v roce 2007

6.      Zpráva Ústřední revizní komise

7.      Návrh rozpočtu svazu na rok 2008

8.      Organizační záležitosti

9.      Volba prezidenta svazu, Ústřední volební komise a představení 10 členů prezídia zastupující v něm České a Moravskoslezské sdružení

10.  Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů

11.  Schválení účasti Českomoravského svazu na Evropské výstavě

12.  Schválení Statutu udělování „Čestného členství“

13.  Diskuse – návrhy delegátů

14.  Závěr svazové konference

 

1. Zahájení svazové konference.

Konferenci zahájil v 15.00 hodin prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný. Přivítal přítomné a navrhl program konference. Program byl bez připomínek schválen.

 

2. Volba návrhové a volební komise.

2/1. Do návrhové komise byli zvoleni jednohlasně: Vladimír Bátěk, Josef Palíšek a Ing. Václav Blažek.

2/2. Do volební komise byli zvoleni jednohlasně: Antonín Polívka, Ing. Karel Vašíček a Jiří Novotný.

 

3. Zpráva prezidenta svazu za uplynulé funkční období.

Zprávu přednesl prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný, a mimo jiné v ní zdůraznil naše neúspěchy a úspěchy, které byly dosaženy za uplynulé 3 leté funkční období. Jako hlavní neúspěch v této době označil nešťastné vystoupení našeho svazu na Olympiádě 2005 v Portu a dílčí negativní dopady odtržení chovatelů poštovních holubů od Českého svazu chovatelů. Dále je to trvalý úbytek našich členů a permanentní přeskupování některých Základních organizací, Oblastních sdružení, a v neposlední řadě i samotných členů. V roce 2000 se závodů zúčastnilo 4000 chovatelů, v roce 2007 již jen 3550, to je úbytek 450 chovatelů za osm sezón. Úspěchů by bylo možno vyjmenovat celou řadu, ale některé nelze opomenou. Je to především navázání na historické kořeny chovatelů poštovních holubů České republiky před rokem 1948. V roce 2004 se chovatelé poštovních holubů osamostatnili a stali se svébytnou organizací nezávislou na Českém svazu chovatelů. Zde je třeba poděkovat všem funkcionářům, kteří se na tomto osamostatnění jakkoliv podíleli. V současné době máme zastoupení v řídícím výboru FCI a jeho sportovní komisi. Českomoravský svaz se stal v roce 2007 jednou ze zakládajících organizací Středoevropské federace chovatelů poštovních holubů. Zpráva prezidenta svazu je přílohou zápisu.

 

4. Zpráva předsedy Českého a Moravskoslezského sdružení.

3/l. Zprávu přednesl předseda Českého sdružení Josef Toušek, a mimo jiné v ní zdůraznil schválení dohod o potvrzení startu s předem schváleným startérem. České sdružení schválilo propozice zemské výstavy a jmenovalo výcvikovou komisi. Podařilo se projednat a schválit podmínky pro odložení startu při pořádání zemských závodů v případě nepříznivého počasí.  Doba startu je časově ohraničena od 6.30 do 10.00 hodin. Velice důležitý je pevný termín pořádání zemské výstavy vždy poslední sobota v listopadu. Jedním z úkolů které čekají zemské sdružení je zkvalitnění práce v zasazovacích střediscích. Dále je to znalost funkcionářů všech svazových dokumentů. Zvýraznění významu prováděných kontrol  Vyřešit problém neustálého přecházení a hledání výhodnějších doletových pozic jednotlivých chovatelů a celých Základních organizací. Vytváří se nová uskupení, která neřeší stabilitu  Oblastního sdružení, ale právě naopak. Přijmout přísnější podmínky v tomto směru v naší legislativě. Jedním z negativních jevů poslední doby je i fenomén neomezeného nasazování holubů na jednotlivé závody. Mnoho chovatelů volá po závodní soupisce, kde výchozí základna je pro všechny stejná. Do našeho chovatelství zasáhne i zhoršující se ekonomická situace našich členů, zejména důchodců. Zpráva předsedy Českého sdružení je přílohou zápisu. 

3/2. Zprávu přednesl v zastoupení předsedy Moravskoslezského sdružení Antonín Polívka, a mimo jiné v ní zdůraznil. Nově zvolený řídící výbor Moravskoslezského sdružení na podzimní zemské konferenci, dává záruky, že v příštím volebním období bude plnohodnotně zajištěna činnost chovatelů poštovních holubů v rámci Moravskoslezského sdružení. Úkolem číslo jedna je stabilizace členské základny. V současné době ekonomických reforem, které budou dále restriktivně pokračovat, bude finanční situace mnoha členů neuspokojivá. Je třeba přehodnotit soutěže pořádané v rámci Oblastních sdružené, zejména počty mistrovských holubů na jeden závod. Za optimální je považován počet 10-ti mistrů na jeden závod. Snížit počet pořádaných závodů a snížení finančních nákladů na přepravu organizováním vhodných kooperací. Jednou s cest jak snížit náklady na přepravu v Oblastních sdruženích je i pořádání komerčních závodů. Morava uspořádala v roce 2007 4 zemské závody nad 600 km  za účasti všech 17 Oblastních sdružení. Zemského závodu Cheb za účasti 22.000 holubů. Ve velmi dobrém technickém stavu jsou přepravní auta. Zpráva předsedy Moravskoslezského sdružení je přílohou zápisu.

 

5. Hospodaření svazu v roce 2007.

Zprávu o čerpání rozpočtu svazu v roce 2007 předložil v zastoupení pokladníka svazu tajemník svazu Antonín Polívka. Výsledek hospodaření k 11.1.2008. Příjmy celkem dle jednotlivých položek rozpočtu 897.950,- Kč. Výdaje celkem dle jednotlivých položek rozpočtu 660.485,- Kč. Stav finančních prostředků svazu k 11.1.2008 celkem 862.756,- Kč. V této částce je nezúčtovaná záloha 200.000,- Kč od zemských sdružení na kroužky a gumičky 2008. Hospodaření svazu k 11.1.2008 bylo schváleno jednohlasně.

 

6. Zpráva Ústřední revizní komise.

Zprávu přednesl předseda Ing. Tomáš Kusák. Ústřední revizní komise provedla revizi hospodaření a vedení pokladny svazu za rok 2006. Pokladník svazu Ladislav Král vysvětlil členům Ústřední revizní komise některé výdaje, které jim nebyly dostatečně zřejmé. Dále byla provedena kontrola příjmů a vydání Celostátní výstavy 2007 konané v Hluku. Vyúčtování Celostátní výstavy a podobných akcí zásadně nedělat bez účasti pokladníka svazu. Ústřední revizní komise doporučuje v rozpočtu svazu stanovit položku tak zvaného fondu prezídia svazu. Tato by neměla přesáhnou 5% z příjmu finančního rozpočtu. Ústřední revizní komise dále řešila stížnost pana Milana Poláčka na postup výcvikové komise Českého sdružení a výboru Oblastního sdružení Prácheň a žádost na přezkoumání jejich postupu. Odpověď Ústřední revizní komise spočívala v tom, že vyřazení ze soutěží  před konáním svazové konference / v jeho případě disciplinárního orgánu / bylo správné. Nelze zneužívat funkce předsedy Ústřední revizní komise k obcházení Závodního řádu a čekat až svazová konference rozhodne jako disciplinární orgán. Zpráva předsedy Ústřední revizní komise je přílohou zápisu. Svazová konference odsouhlasila hospodaření svazu po provedené revizi za rok 2006 jednohlasně. 

 

7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2008.

Návrh rozpočtu svazu na rok 2008 předložil v zastoupení pokladníka svazu tajemník svazu Antonín Polívka. Příjem dle jednotlivých položek návrhu rozpočtu svazu na rok 2008 celkem 859.075,- Kč. Výdaje dle jednotlivých položek návrhu rozpočtu svazu na rok 2008 celkem 814.000,- Kč. Předpokládaný výsledek hospodaření svazu v roce 2008 je přebytek 45.075,- Kč. Schválené ceny na rok 2008:  Informační zpravodaj 130,- Kč, členský příspěvek 100,- Kč děti do 18 roků neplatí, rodový kroužek 3,- Kč, závodní gumička 0,70 Kč. Návrh rozpočtu svazu na rok 2008 byl schválen jednohlasně.

 

8. Organizační záležitosti.

8/1. V písemném styku se svazem v adrese odesilatele vždy uvádět registrační číslo Základní organizace. Příklad: Základní organizace Židenice 0148.

8/2. Není třeba zasílat všechny zápisy ze schůzí Oblastních sdružení. Zasílat pouze ty, ve kterých jsou požadavky nebo návrhy směřující k prezídiu.

8/3. K 1.1.2008 byl vypracován nový adresář Základních organizací včetně telefonních čísel. Tento je zveřejněn na webových stránkách svazu.

8/4. Objednávka Informačního zpravodaje Oblastního sdružení do 15.2.2008 na adresu: Ing. Jaroslav Novotný, El.Krásnohorské 39, 618 00 Brno.

8/5. Evidenci členů zaslat na obdržených formulářích do 15.2.2008 na adresu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno.

8/6. Objednávku rodových kroužků a závodních gumiček zaslat do 31.3.2008 na adresu: České sdružení Ladislav Král, Polní 210, 533 13 Řečany nad Labem, Moravskoslezské sdružení Vladimír Bátěk, Luběnice 25, 783 46 Těšetice. Formuláře budou včas zaslány.

 

9. Volba prezidenta svazu, Ústřední revizní komise a představení členů prezídia.

Delegátům z hlasem rozhodujícím bylo předáno 35 volebních lístků s celkovým počtem hlasů 85. a návrhy kandidátů. na volbu prezidenta svazu a Ústřední volební komise. Volba probíhala tajnou volbou. Volební komise po sečtení hlasů odevzdaných na volebních lístcích vyhlásila výsledky volby prezidenta svazu a členů Ústřední revizní komise na 3 leté funkční období. Prezidentem svazu byl zvolen Ing. Jaroslav Novotný. Zvolení členové Ústřední revizní komise: Ing. Ludvík Bukva, Zdeněk Meisl a Ing. Václav Vorlíček. Volební komise představila 10 členů prezídia zvolených na zemských konferencích Českého a Moravskoslezského sdružení. Josef Toušek, Ladislav Král, Petr Husák, Václav Špilar a Ladislav Potůček z Českého sdružení. RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, Ing. Oldřich Planka, MVDr. Martin Polášek z Moravskoslezské sdružení.

Volební komise pracovala ve složení: Antonín Polívka, Ing. Karel Vašíček a Jiří Novotný.

 

10. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů. 

10/1. Ing. Novotný předložil svazové konferenci návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů schválené prezídiem svazu. Schválené návrhy na doplnění a změny Závodního řádu:

-         Vypustit celé znění § 10, bod 8.. Nové znění § 10, bod 8. Časová prodleva mezi nasazením dvou po sobě jdoucích holubů v jednom závodě nesmí být větší než 5 minut. Při přerušení nasazování z technických důvodů je nutno písemné vyjádření nasazovací komise v souborném protokolu. Porušení tohoto ustanovení je důvodem ke kárnému řízení podle § 21, bod 1, písmeno b/ Závodního Řádu. Odsouhlaseno jednohlasně.

-         V § 10, bod 16, v první větě nahradit slova možnost vstupu, slovy možnost zasahovat Odsouhlaseno jednohlasně

-         V § 10, bod 16, doplnit o další větu v tomto znění. Uživatelé musí používat ESK pouze v souladu s návodem k použití dodaného výrobcem. Odsouhlaseno jednohlasně.

-         V § 19, bod 1, Upravit poslední větu novým textem. Na vyzvání vedoucího zasazovacího střediska, nebo člena kontroly je chovatel povinen předložit do pěti dnů průkazy o vlastnictví kroužků od kontrolovaných holubů. Odsouhlaseno jednohlasně.

-         V § 12, bod 3, doplnit další větu. Průvodci nesmí být vůči sobě v žádném příbuzenském stavu a nesmí být členy jednoho závodního týmu. Odsouhlaseno jednohlasně.

10/2 Předseda Českého sdružení Josef Toušek navrhuje následující zněny v Závodním řádu:

-         V § 12, odstavec 3, nahradit druhou větu. Vedoucí zasazovacího střediska ustanoví nejméně dva průvodce s plnou odpovědností za boxy se závodníky až do předání ve svozovém uzlu. Boxy pro přepravu musí být zaplombované pečetí ZO. Odsouhlaseno jednohlasně.

Ostatní  návrhy Josefa Touška svazová konference neodsouhlasila.

 

11. Schválení účasti Českomoravského svazu na Evropské výstavě.

Ing. Jaroslav Novotný informoval svazovou konferenci o ustavení Středoevropské federace chovatelů poštovních holubů. Prvním prezidentem této federace byl na ustavující schůzi na Slovensku v Nitře zvolen Ing. Juraj Kurek prezident Slovenského svazu. První akcí tohoto nově vzniklého uskupení bude Evropská výstava poštovních holubů, která se bude konat 1. – 3.2.2008 v Nitře. Česká republika na ní vystaví reprezentační kolekci 34 holubů. Oficiální delegaci bude tvořit Ing. Jaroslav Novotný a JUDr. Pavel Opatrný, který bude zároveň posuzovatelem této výstavy. Dopravu holubů zajistí tito delegáti. Předpokládané náklady 20.000,- Kč. Účast České republiky na Evropské výstavě byla jednohlasně odsouhlasena.

 

12. Schválení Statutu udělování „ Čestného členství „.

Prezídium schválilo Statut udělování „ Čestného členství „. Text schváleného Statutu přednesl Antonín Polívka.  Statut udělování „ Čestného členství „ konference jednohlasně odsouhlasila.

 

13. Diskuse – návrhy delegátů.

13/1. Josef Palíšek předseda OS Zlín navrhl jednat o možnosti v závodech holoubat nasazovat i holoubata bez závodního označení. Odůvodnil to tím, že někteří chovatelé sice holoubata gumičkují, ale již je nekonstatují. Tím je do značné míry zkreslen výsledek závodu. Po obsáhlé diskusi tento návrh nebyl přijat.

13/2. Ing. Milan Bauer předseda OS Hlučín vznesl dotaz, jaká je spodní hranice věku mladých chovatelů do 18-ti roků. Protože mu nebylo možno hned odpovědět, svaz nemá tuto kategorii nijak specifikovanou, tajemník svazu Antonín Polívka bude navrhovat, aby tato kategorie bylo v rozmezí od 7 do 18-ti roku. Bude předloženo na jarní schůzi prezídia.

13/3. Josef Baránek předseda OS Bílé Karpaty navrhuje, aby klecné na Celostátní výstavě bylo sníženo ze 100,- Kč na 50,- Kč. Tento návrh projedná prezídium na jarní schůzi.

13/4. Ing. Tomáš Kusák z OS Karviná-Ostrava upozornil, že Propozice celostátního mistrovství schvaluje podle Stanov § 10, písmeno o), svazová konference. Na základě toho, jakékoliv změny je možno provést pouze po schválení svazovou konferencí.

13/5. Antonín Polívka tajemník svazu požádal předsedy Oblastních sdružení, aby jakékoliv svoje návrhy nebo připomínky posílaly před jejich projednáváním na sekretariát svazu. Při projednávání na svazové konferenci je možno se potom k těmto návrhům kvalifikovaněji vyjadřovat.

13/6. Josef Toušek předseda Českého sdružení navrhl, aby všechna Oblastní sdružení měla povinnost potvrzovat starty holubů startérem  / chovatelem v místě startu /, se kterým před začátkem závodní sezeny za tímto účelem uzavřela písemnou dohodu. Tento návrh nebyl po obsáhlé diskusi přijat.

13/7 Antonín Polívka tajemník svazu informoval o výběru hloubat do Německa. Holoubata budou vybrána losováním ze všech 34 mistrů Oblastních sdružení na společenském večírku, který se bude konat v sobotu 19.1.2008 od 18.00 hodin v restauraci Tvrz.

Vylosovaní mistři Oblastních sdružení, kteří dodají jedno holoubě do Německa: Laikep Tomáš – OS Znojmo, Kučera Josef – OS Bílé Karpaty, Ing. Skrbek Zdeněk – OS Opava, Řehák Vlastimil st. – OS Praha, Heller Pavel – OS Peruť, Novák Josef a syn – OS Trutnov, Svoboda Zdeněk – OS Uničov, Pregner Jiří – OS Tábor, Horáček Jaromír – OS Pardubice, Cvaniga Milan – OS Prácheň, Oharek Josef – OS Zlín, Svoboda Jiří – OS Sever, Ing. Laňka Alfons – OS Hlučín, Doležal Josef – OS Hodonín, Kraft Jan – OS Karlovy Vary, Círal Josef – OS České Budějovice, Janča Karel – OS Uh. Hradiště, Cienciala + Martynek – OS Třinec, Gončar Zdeněk – OS Karviná-Ostrava, Skrbek Marek – OS Beskydy, Franta František – OS Vysočina, Neděla Jaroslav – OS Svitavy, Truksa Vítězslav - OS Polabí, Potůček Ladislav – OS Klatovy, Biel Rostislav – OS Valašsko. Termín a předání holoubat bude včas oznámen.

13/8 Josef Toušek předseda Českého sdružení oznámil termín konání Celostátní výstavy 2009 jejíž organizační zabezpečení bude provádět České sdružení. Výstava se bude konat ve dnech 2. – 4. ledna 2009 v Lysé nad Labem. Termín Celostátní výstavy 2009 svazová konference schválila.

 

15.Závěr svazové konference.

Svazová konference byla ukončena v 18.00 hodin.

 

Usnesení svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 18.1.2008 v Hluku.

 

Svazová konference bere na vědomí:

a/ zprávu předsedy Českého sdružení Josefa Touška

b/ zprávu místopředsedy Moravskoslezského sdružení Antonína Polívka.

c/ složení prezídia Českomoravského svazu : Ladislav Král, Josef Toušek, Petr Husák, Václav Špilar, Ladislav Potůček, RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, MVDr. Martin Polášek, Ing. Oldřich Planka.     

 

Svazová konference schvaluje:

a/ zprávu prezidenta Českomoravského svazu Ing. Jaroslava Novotného.

b/ zprávu o hospodaření svazu přednesenou v.z. Antonínem Polívkou k 11.1.2008 a zprávu o hospodaření svazu v roce 2006.

c/ zprávu Ústřední revizní komise přednesenou jejím předsedou Ing. Tomášem Kusákem.

d/ rozpočet svazu na rok 2008 – příjmy 859.000,- Kč, výdaje 814.000,- Kč, přebytek + 45.075,- Kč.

e/ statut „ Čestného členství „ Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů.

f/ termín Celostátní výstavy 2009 – Lysá nad Labem 2. – 4.1.2009.

g/ volbu prezidenta svazu Ing. Jaroslava Novotného.

h/ volbu Ústřední revizní komise ve složení : Ing. Ludvík Bukva, Zdeněk Meisl, Ing. Václav Vorlíček.

ch/ doplnění svazových dokumentů viz zápis bod 10.

k/  členský příspěvek chovatele staršího 18 let 100,- Kč, cena rodového kroužku 3,- Kč, cena závodní gumičky 0,70 Kč, cena Informačního zpravodaje 130,- Kč. Chovatelé do 18 let příspěvky neplatí.

 

Svazová konference ukládá:

a/ Oblastním sdružením zaslat „Evidenci chovatelů a Evidenci Základních organizací„ na obdržených formulářích do 31.1.2008.

b/ Oblastním sdružením objednat rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2009 na obdržených formulářích a zaslat - České sdružení na Ladislava Krále, Moravskoslezské sdružení na Vladimíra Báťka do 31.3.2008.

c/ Oblastním sdružením objednat Informační zpravodaj do 15.2.2008.

d/ Oblastním sdružením zaslat závodní plány do 31.3.2008 na výcvikáře zemských sdružení a Ing. Jaroslava Novotného.

e/ Prezídiu svazu rozpracovat přednesené podnětné diskusní příspěvky.

 

Návrh přednesený návrhovou komisí ve složení: Ing. Václav Blažek, Josef Palíšek a Vladimír Bátěk, byl přijat jednohlasně.

 

Hluk 18.1.2008

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                Prezident ČMS CHPH