Z á p i s

č. 2/2007

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, která se konala 12.1.2007 v Hluku.

 

Přítomni:  Dle prezenční listiny předsedové a zástupci všech 34 Oblastních sdružení, členové prezídia a zastupující  předseda Ústřední revizní komise.

 

Program:        1.   Zahájení

                        2.   Disciplinární jednání

                        3.   Volba volební a návrhové komise

                        4.   Zpráva o činnosti svazu v roce 2006

                        5.   Zpráva Ústřední revizní komise, výsledek hospodaření svazu 2005

                        6.   Zpráva pokladníka o hospodaření svazu v roce 2006

                        7.   Návrh rozpočtu svazu na rok 2007

                        8.   Návrhy na doplnění svazových dokumentů

                        9.   Soutěže pořádané v roce 2007

                        10. Doplňovací volba do Ústřední revizní komise

                        11. Organizační záležitosti

                        12. Informace o zajištění naší účasti na Olympiádě v Ostende

                        13. Diskuse

                        14. Závěr

 

1. Zahájení.

Svazovou konferenci zahájil v 15.30 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal přítomné delegáty a popřál všem úspěšný průběh jednání. Navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

2. Disciplinární jednání.

Prezídium svazu navrhuje, aby svazová konference jako disciplinární orgán, zahájila disciplinární jednání s odstoupivším předsedou Ústřední revizní komise panem Milanem Poláčkem. Disciplinární jednání s členy Ústřední revizní komise je v kompetenci svazové konference, která jako jediná může toto jednání vést. Návrh a odůvodnění, včetně disciplinárního přestupku pana Milana Poláčka, přednesl prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Z disciplinárního jednání je samostatný zápis.

 

3. Volba volební a návrhové komise.

Do volební komise byli navrženi: ing. Václav Blažek, Jiří Šafranko, Antonín Polívka.

Zvoleni jednohlasně.

Do návrhové komise byli navrženi: ing. Ludvík Pešek, Josef Palíšek, Jiří Novotný.

Zvoleni jednohlasně.

 

4. Zpráva o činnosti svazu v roce 2006.

Zprávu přednesl prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

        V úvodu vzpomněl tragickou událost, která se stala počátkem roku 2006 při výstavě v polských Katovicích, a jejíž obětí se stali i chovatelé z České republiky.

        Začátkem roku 2006 byl problém s výskytem ptačí chřipky. Nebylo jisté zda chovatelé poštovních holubů budou moci pořádat závody. Vše se vyřešilo počátkem května. Závody poštovních holubů byly povoleny bez jakéhokoliv omezení.

        Nejasnosti vznikly kolem propozic sportovních kategorií pro Olympiádu 2007 v Ostende vydaných F.C.I. Tyto se několikrát podle informací z FCI upřesňovaly. Mezi jednotlivými svazy sousedních států to zbytečně způsobilo zmatek. Vina je jednoznačně na F.C.I., která nedokázala k tomuto problému zaujmout jasné stanovisko.

        Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů chybí fungující program v práci s mládeží. Některé dobré zkušenosti, které mají slovenští chovatelé by bylo možno uplatnit i v České republice. Je třeba se tomu věnovat v daleko větší míře.

        Problém je kolem majetku Základních organizací. Některé budovy, které vlastnily tyto organizace byly neoprávněně převedeny bez jejich vědomí na Český svaz chovatelů Praha, Maškova 3. Jediná cesta jak toto napravit je podání soudní žaloby na určení vlastníka. Některé žaloby již byly podány. Soud doposud neproběhl.

        V létě roku 2006 navštívil Prahu prezident F.C.I. pan Terezo. Po předcházející dohodě se s ním setkal prezident našeho svazu ing. Novotný. Vzájemně si představili svoje názory na činnost a fungování F.C.I. Pan Terezo projevil zájem o zapojení našeho zástupce do práce řídícího výboru F.C.I. Řídící výbor bude volen na kongresu při Olympiádě v belgickém Ostende. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů bude navrhovat svého prezidenta ing. Jaroslava Novotného.

        Soutěže pořádané Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů proběhly v roce 2006 bez závažnějších problémů. Pokud nějaké vznikly byly před zveřejněním konečných výsledků vyřešeny v rámci zemských sdružení. O úspěšné závodní sezóně svědčí i kolekce Oblastních sdružení vystavených na letošní Celostátní výstavě.

 

5. Zpráva Ústřední revizní komise.

Zprávu přednesl zastupující předseda ing. Tomáš Kusák. Zpráva je přílohou zápisu.

 

6. Zpráva pokladníka o hospodaření svazu v roce 2006.

Zprávu přednesl pokladník svazu Ladislav Král. Průběžný stav pokladny k 8.1.2007.

Příjmy:

- členské příspěvky                  430.100,- Kč

- Informační zpravodaj             241.280,- Kč

- příjem z reklam                     18.000,- Kč

                                            ----------------------         

Celkem příjmy:                        689.380,- Kč

 

Výdaje:

- příspěvek F.C.I. + delegáti    40.089,- Kč                           - Olympiádu 2007                     57.322,- Kč

- tajemník + daň                      82.500,- Kč                           - pokladník + daň                      12.936,- Kč

- schůze + konference              26.913,- Kč                           - posuzovatelská komise              1.880,- Kč

- výcviková komise                     6.972,- Kč                           - náklady CV                              4.938,- Kč

- telefon + internet                   19.635,- Kč                           - administrativní činnost              33.329,- Kč

- brožury                                 17.094,- Kč                           - Informační zpravodaj             212.223,- Kč

- práce na dohodu                      8.147,- Kč

                                               ----------------------------------------------------------------------------- 

Celkem výdaje:                       523.978,- Kč

 

7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2007.

Pokladník Ladislav Král předkládá návrh rozpočtu svazu na rok 2007.

Příjmy:

- členské příspěvky á 100,- Kč za člena / 4.300 členů`                       430.000,- Kč

- Informační zpravodaj 130,- Kč / 1.900 odběratelů                           247.000,- Kč

- příjem z reklam                                                                                  18.000,- Kč

                                                                                                  --------------------------

Celkem příjmy:                                                                                   695.000,- Kč

 

Výdaje:

- příspěvky F.C.I. delegáti schůze        80.000,- Kč   - Olympiáda 2007         30.000,- Kč

- rezerva Olympiáda 2009                   30.000,- Kč   - tajemník + daň            90.000,- Kč

- pokladník + daň                                15.000,- Kč   - ocenění soutěží           50.000,- Kč

- náklady CV                                      20.000,- Kč   - schůze konference      35.000,- Kč

- posuzovatelská komise                      18.000,- Kč   - výcviková komise       10.000,- Kč

- telefon + internet                               35.000,- Kč   - administrativa              35.000,- Kč

- Informační zpravodaj                    247.000,- Kč

                                               -----------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem:                                 695.000,- Kč

 

8. Návrhy na doplnění svazových dokumentů.

Prezident svazu ing. Novotný předložil svazové konferenci návrh na doplnění Závodního řádu a Disciplinárního řádu. Doplnění projednalo a odsouhlasilo prezídium svazu.

Závodní řád § 7 Uzavírání konstatovacích hodin. Nový článek 8. Uložení zasazovacích listů v ZS po ukončení nasazování a uzavření konstatovacích hodin. Originál a 1. kopie vyplněného ZL spolu s hřebenem s tajnými čísly závodních gum každého účastníka závodu musí být uložen až do ukončení závodu a zahájení práce otevíracích komisí v ZS. Uloženy musí být způsobem odpovídajícím ustanovení § 4 odst. f) Závodního řádu.

Disciplinární řád § 3 Disciplinární tresty. Stávající text  v článku 2. vypustit a nahradit ho textem novým. Pokud se disciplinárně stíhaný současně dopustí několika disciplinárních přestupků, je možno uložit úhrnný disciplinární trest

Doplnění Závodního řádu § 7 článek 8. a Disciplinárního řádu § 3 článek 2. nový text, bylo odsouhlaseno jednohlasně.

 

9. Soutěže pořádané v roce 2007.

Předseda výcvikové komise Petr Husák seznámil delegáty s návrhem pořádaných soutěží Českomoravským svazem v roce 2007. Po projednání v prezídiu na jarním zasedání budou Propozice soutěží na rok 2007 zaslány všem Oblastním sdružením.

Konference odsouhlasila pořádání nové soutěže v rámci České republiky, SUPER ESO.

Prezident svazu ing. Novotný informoval svazovou konferenci a schválení polského ESK VIZION a holandského ESK MEGA. Používáni těchto ESK v České republice schválilo prezídium svazu podmínečně s tím, že budou do 28.2.2007 splněný požadované požadavky prezídia.

Prezident Rakouského svazu chovatelů poštovních holubů ing. Primes požádal prezidenta našeho svazu ing. Novotného o pořádání soutěže mladých chovatelů s mladými holubi. Pro vyhodnocení této soutěže předal pěknou cenu. Výcviková komise navrhne prezídiu svazu do jarního zasedání prezídia organizaci této soutěže pro mladé chovatele.

 

10. Doplňovací volba do Ústřední revizní komise.

Volební komise ve složení ing. Václav Blažek Jiří Šafranko a Antonín Polívka navrhuje v doplňovací volbě do Ústřední revizní komise zvolit ing. Václava Vorlíčka z Prahy. Ing. Václav Vorlíček je členem Kontrolní a revizní komise Českého sdružení. Kandidatura byla s ing. Vorlíčkem projednána, s kandidaturou souhlasí.

Ing. Václav Vorlíček byl jednohlasně zvolen členem Ústřední revizní komise

 

11. Organizační záležitosti.

Tajemník svazu Antonín Polívka přednesl časový harmonogram organizačních záležitostí svazu v roce 2007.

        Objednávka Informačního zpravodaje-Poštovní holub do 15.2.2007 na ing. Novotného. V zaslaných seznamech opravit / vyškrtnout / pouze ty chovatele, kteří odběr v roce 2007 ruší, a dopsat adresy  chovatelů, kteří mají zájem Informační zpravodaj v roce 2007 odebírat.

        Evidence na rok 2007 zašlou Oblastní sdružení na obdržených formulářích do 31.1.2007  na adresu: České Oblastní sdružení, Ladislav Král a Moravské Oblastní sdružení, Vladimír Bátěk. Členský příspěvek na rok 2007 činí 100,- Kč.

        Závodní plány na rok 2007 zašlou Oblastní sdružení do 31.3.2007 na adresu: České Oblastní sdružení, Petr Husák, Moravské Oblastní sdružení, ing. Jaroslav Novotný.

        Rodové kroužky na rok 2008 na zaslaném formuláři objednat do 31.5.2007 na adrese: České Oblastní sdružení, Ladislav Král a Moravské Oblastní sdružení, Vladimír Bátěk. Cena jednoho kroužku 3,- Kč.

        Závodní gumičky na rok 2008 na zaslaném formuláři objednat do 31.5.2007 na adrese: České Oblastní sdružení, Ladislav Král a Moravské Oblastní sdružení, Vladimír Bátěk. Cena jedné gumičky 0,70 Kč.

        Oblastní sdružení, která tak doposud neučinily dají do souladu se svazovými dokumenty:

        Přidělení IČO / obdrží na Českém statistické úřadě /, razítka podle zveřejněného vzoru, majitele účtu v peněžním ústavě, registraci aut a jejich pojištění na správnou adresu, 

        V rámci prezídia svazu pracuje výcviková a posuzovatelská komise. Předsedou výcvikové komise je Petr Husák, předsedou posuzovatelské komise je JUDr. Pavel Opatrný. Vaše návrhy týkající se sportovní činnosti a výstavnictví zasílejte těmto předsedům k projednání. . 

        Rok 2007 je ve všech organizacích Českomoravského svazu rokem volebním. Volby se budou konat v Základních organizacích, Oblastních sdruženích a Zemských sdruženích.   Volby by měly proběhnou do 30.11.2007 

        Celostátní výstava v roce 2008 se bude konat ve Sportovní hale v Hluku. Pořadatel bude prezídium Českomoravského svazu.

        Test pro vedoucí Zasazovacích středisek mají všechny Oblastní sdružení. O jeho provedení zašlou Oblastní sdružení na tajemníka svazu zprávu, která bude obsahovat: Název Oblastního sdružení, Zasazovací střediska a datum provedení testu.

        Školení pokladníků Oblastních sdružení týkající se podvojného účetnictví se uskuteční v druhé polovině roku 2007.

 

12. Informace o zajištění naší účasti na Olympiádě v Ostende.

Informaci podal prezident svazu ing. Novotný. Oficiální delegace České republiky ing. Jaroslav Novotný a Josef Kondrys., zajistí i dopravu holubů do Ostende. Veškerá dokumentace týkající se naší kolekce bude včas připravena. Složení kolekce bude v katalogu Celostátní výstavy. Chovatelé jejichž holubi budou reprezentovat na Olympiádě budou dopisem informováni o záležitostech týkající se dopravy do místa soustředění holubů.

 

13. Diskuse.

        František Vojtěšek z OS Uh. Hradiště upozornil na nedořešený případ bývalého pokladníka Moravskoslezského sdružení pana Ličky. Dále poukázal na zhoršující se vztahy mezi jednotlivými chovateli.

        Ing. Václav Blažek z OS Pardubice navrhuje nefinancovat posuzovatele z finančních prostředků Oblastních sdružení. Při delegování posuzovatelů vedoucími posuzovatelských sborů, respektovat požadavek pořadatele na konkrétní posuzovatele.

        Ing. Stanislav Jáchym navrhuje uspořádat v rámci České republiky jeden národní závod. Jako návrh uvádí Ostende. Tento závod společně vyhodnotit a ocenit.

        Jan Lukáš z OS Valašsko navrhuje uspořádání příští svazové konference v kulturnějším prostředí. Pro lepší slyšitelnost požít mikrofon.

        Jaroslav Fuka z OS Tábor navrhuje projednat s výrobcem zvětšení průměru rodového  kroužku.

 

14. Závěr.

Prezident svazu ing. Novotný po vyčerpání programu svazovou konferenci ukončil.

 

Usnesení svazové konference, konané dna 12.1.2007 V Hluku.

Na základě návrhu návrhové komise ve složení Josef Palíšek, ing. Ludvík Pešek a Jiří Novotný, svazová konference jednohlasně odsouhlasila následující usnesení:

 

Svazová konference schvaluje:

1. Schvaluje zprávu o činnosti Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, přednesenou prezidentem svazu ing. Jaroslavem Novotným.

2. Schvaluje zprávu Ústřední revizní komise, přednesenou zastupujícím předsedou ing. Tomášem Kusákem.

3. Schvaluje výsledek hospodaření Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů po provedené revizi za rok 2005.

4. Schvaluje doplnění Závodní řádu a Disciplinárního řádu jak uvedeno v zápise.

5. Schvaluje návrh rozpočtu Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů na rok 2007. Ukládá prezídiu zapracovat do příjmů částku zisku z rodových kroužků, závodních gumiček a Celostátní výstavy.

6. Schvaluje cenu Informačního zpravodaje na rok 2007 v částce 130,- Kč. Cenu rodového kroužku na rok 2008 v částce 3,- Kč. Cenu závodní gumičky na rok 2008 v částce 0,70 Kč, Členský příspěvek na rok 2007 v částce 100,- Kč.

 

Svazová konference bere na vědomí:

1. Informaci o průběžném hospodaření Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů za rok 2006, přednesenou pokladníkem Ladislavem Králem.

2. Informaci o pořádaných soutěžích v roce 2007, přednesenou předsedou výcvikové komise Petrem Husákem.

3. Informaci prezidenta svazu ing. Novotného o zajištění naší účasti na Olympiádě 2007 v belgickém Ostende.

4. Diskusní příspěvky přednesené na svazové konferenci. Ukládá prezídiu tyto projednat na nebližší schůzi prezídia.

5. Informaci související s organizační činností svazu v 2007, přednesenou tajemníkem svazu Antonínem Polívkou.

6. Informaci o pořádání Celostátní výstavy 2008 ve Sportovní hale v Hluku, kterou bude pořádat prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů.

 

V Hluku 12.1.2007

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                                Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                prezident ČMS CHPH