Z á p i s

č. 1/2006

 

 

z jednání předsedů Oblastních sdružení chovatelů poštovních holubů a členů prezídia Svazu na Celostátní výstavě, konané dne 13.1.2006 v Klatovech.

 

Přítomni: předsedové OS CHPH dle prezenční listiny. Členové prezídia ing. Novotný J., Král L., Polívka A., Toušek J., Mareš K., Husák P., Baláž J., Novotný V., Bátěk V., Strachota F., Swaczyna J. Členové ústřední revizní komise Poláček M., ing. Kusák T.

 

Nepřítomni: předsedové OS CHPH Bílé Karpaty, Hlučín, Vysočina.

 

Program:            1. Zahájení

                        2. Informace týkající se ptačí chřipky

                        3. Seznámení s jednáním komisí FCI

                        4. Změna propozic Olympijských kategorií

                        5. Příprava propozic soutěží 2006

                        6. Řešení problematiky zalétlých holubů

                        7. Podpora mladých chovatelů

 

1.Zahájení

Jednání zahájil v 11.30 hodin prezident Svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal přítomné a navrhl program jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

2.Informace týkající se ptačí chřipky.

Ing. Novotný popsal postupné kroky a jednání, které vedl ohledně možnosti uvolnění veterinárních opatření přijatých 22.10.2005 se Státní veterinární správou. Před odjezdem na Celostátní výstavu telefonicky hovořil s pracovníkem Statní veterinární správy do jehož kompetence tato problematika patří, kolem prognózy týkající se především závodů poštovních holubů v letošním roce. Nic není rozhodnuto, vše vyplyne z momentální nákazové situace, zejména při jarních tazích ptáků. Dále citoval ze zápisu FCI z 26.10.2005 body týkající se ptačí chřipky. FCI připravuje obsáhlou informaci na CD pro členské státy kolem ptačí chřipky.

 

3. Seznámení s jednáním komisí FCI.

Komise standard, navrhuje deklaraci výsledků jednotlivých států na Olympiádě 2007 v Ostende na elektronickém nosiči. Komise standard doporučuje klást větší důraz při posuzování  na sportovní stavbu těla holuba.

Komise sport, doporučuje členským zemím zaslání Závodního řádu na FCI. Komise sport pak vypracuje Evropský Závodní řád.

Olympiáda 2009 se bude konat 16. – 18.1. 2009 v Německu.

 

4. Změna Propozic Olympijských kategorií.

Na základě propozic sportovních kategorií zveřejněných na webových stránkách FCI, požádal ing. Novotný sekretáře FCI o vysvětlení. Odpověď nás neuspokojila, protože původní informace byla, že na kongresu v Portu se nic takového neprojednávalo. Následná odpověď sekretáře FCI byla, že propozice byly projednány na jarním zasedání sportovní komise FCI a pro Olympiádu 2007 v Ostende platí. Zásadní změna je u snížení horní hranice km u kategorie A na 350 km. a ve výpočtu koeficientů kategorie A a B.Další výrazná změna pro Českou republiku problematická je v kategorii E, 4 závody nad 800 km.

Dalším problémem bude sestavení reprezentační kolekce České republiky ve sportovních kategoriích. Kolekci bude tvořit 12 holubů 5-ti kategorií, kolekce tedy nemůže být tvořena stejným počtem holubů v každé kategorii. Předsedové OS pověřili prezídium svazu vypracovat 3 návrhy výběru reprezentační kolekce, které projednají jarní zemské konference. Podle schváleného jednoho z nich, rozhodne prezídium o sestavení kolekce. 

 

5. Příprava propozic soutěží 2006.

České sdružení podalo návrh na změny v propozicích celostátních soutěží pro rok 2006.

-         změna všech celostátních soutěží týkající se výpočtu. Vypočítávalo by se pouze z výsledků  Oblastního sdružení, ne z pásem.

-         mistrovství ročních holubů, určit 7 předem označených závodů v niž boduje 5 holubů, celkem 35.

-         u ESO holoubě snížit počet celkových km na 400.

Tyto návrhy projedná výcviková komise svazu a předloží je prezídiu ke schválení.

 

6. Řešení problematiky zalétlých holubů.

Tajemník svazu předložil návrh na řešení problematiky zalétlých holubů. Základním principem bude:

-         aktuální seznam Základních organizací, adresy předsedů a jejich telefonní číslo

-         zalétlí holubi budou hlášeni přímo na předsedy Základních organizací

-         pokud se organizace nebo majitel zalétlého holuba neozve, požádá chovatel po 30 dnech svaz o vystavení náhradního průkazu vlastnictví

-         za tento úkon bude svaz účtovat 100,- Kč

-         zahraniční holubi nahlášeni na svaz budou oznámeni přeslušným svazům, rovněž za poplatek 100,- Kč

-         zalétlí holubi nebudou zveřejňováni v Informačním zpravodaji (jen na webu svazu)

-         zveřejňovány budou v Informačním zpravodaji vystavené náhradní průkazy o vlastnictví

-         o všech těchto úkonech bude na svazu vedena evidence

Účastníci jednání s tímto návrhem souhlasí. Rychlé řešení je v zájmu jak chovatelů, tak holubů. Tajemník vypracuje prováděcí pokyn k hlášení zalétlých holubů, a tento bude zaslán všem OS CHPH, zveřejněn v IZ Poštovní holub a na webových stránkách svazu.

 

7. Podpora mladých chovatelů.

Tajemní svazu předložil návrh na možnosti podpory mladých chovatelů majících zájem o chov poštovních holubů. Podpora by se měla skládat ze dvou základních částí:

-         přímá pomoc, která by sestávala z darování určitého počtu holoubat od předních chovatelů OS CHPH, zapůjčení konstatovacích hodin na určitou dobu a bezplatná účast v závodech na určitou dobu.

-         nepřímá pomoc, finanční jednorázový příspěvek na němž by se podílely všechny orgány svazu.

Účastníci jednání pověřili tajemníka svazu rozpracováním těchto bodů do konkrétní podoby, včetně zainteresování jednotlivých orgánů svazu.

 

Organizační záležitosti :

-         Svaz vydá brožuru, která bude obsahovat všechny základní dokumenty svazu. Tuto brožuru zaplatí zemská sdružení podle objednaného počtu. Objednávku počtu brožur zašlou zemská sdružení do 15.2.2006 na adresu tajemníka svazu.

-         OS CHPH se vyzývají k dodržení termínu zaslání evidence na rok 2006, to je 31.1.2006.

-         Pokladník upozorňuje na uvádění specifického symbolu při platbě na konto svazu. Je důležitý při určení plátce.

-         Doposud není rozhodnuto o pořadateli Celostátní výstavy 2007. Pořadatelství připadá MSS CHPH. O pořadateli rozhodne jarní zemská konference MSS CHPH a návrh předloží prezídiu.

-         Předseda OS CHPH Klatovy Stanislav Jáchym za pořadatele Celostátní výstavy popřál všem účastníkům příjemný a spokojený pobyt na letošní Celostátní výstavě.

-         Předsedové byli informování, že v pátek kolem 14 hod. navštíví CV jako oficiální host předseda Senátu ČR pan MUDr. Přemysl Sobotka.

 

 

V Klatovech 13.1.2006

 

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                             prezident Svazu