Z á p i s

č. 4/2005

 

ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 3.12.2005 v Jihlavě.

 

Přítomni : dle prezenční listiny zástupci 32 OS CHPH, členové prezídia Ladislav Král,

Petr Husák, ing. Jaroslav Novotný, členové KRK ing. Tomáš Kusák, Jaroslav Reiterman.

 

Omluveni: OS CHPH Trutnov a Svitavy.

 

Program:          1.   Zahájení

                        2.   Volba volební a návrhové komise

                        3.   Zpráva o činnosti svazu

                        4.   Zpráva o hospodaření svazu

                        5.   Návrh rozpočtu svazu na rok 2006

                        6.   Svazové dokumenty – schválení

                        7.   Schválení posuzovatelské a výcvikové komise

                        8.   Závodní řád – schválení

                        9.   Volba prezidenta svazu a 1 člena prezídia

                        10. Vyhlášení výsledků voleb

                        11. Informace o Celostátní výstavě

                        12. Organizační záležitosti

                        13. Usnesení svazová konference

                        14. Závěr

 

1. Zahájení.         

Konferenci zahájil v 10.15 hodin viceprezident svazu ing. Novotný. Přivítal přítomné, navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

2. Volba volební a návrhové komise.

Do volební komise byli navrženi: Josef Palíšek OS Zlín, Jiří Štípek OS Středočeské, Ludvík Pešek OS Uničov. Zvoleni byli jednohlasně.

Do návrhové komise byli navrženi: Antonín Polívka OS Brno, ing. Václav Blažek OS Pardubice, Jiří Novotný OS České Budějovice. Zvoleni byli jednohlasně.

Delegáti konference mají 85 volebních hlasů.

 

3. Zpráva o činnosti svazu.

Zprávu o činnosti svazu od poslední svazové konference přednesl viceprezident ing. Jaroslav Novotný. Ve své zprávě poukázal jaký je s odstupem času pohled na Olympiádu, která se konala v Portu. Poukázal na velmi těžkou letošní závodní sezónu, kterou způsobilo především nepříznivé počasí v prvních dvou třetinách sezóny. Na problém, který nás všechny v současné době provází a to je ptačí chřipka, zejména ve vztahu k výstavám. Nejvíce času v prezídiu a v komisi jmenované k vypracování nového Závodního řádu, bylo věnováno jeho přípravě a projednávání jednotlivých jeho paragrafů. Po návrzích Českého sdružení a Moravskoslezského sdružení byla jmenována výcviková komise. Na konferenci posuzovatelů byla navržena posuzovatelská komise. Tyto komise budou předloženy dnešní konferenci ke schválení. Jediné co se nám doposud nedaří je majetkové vyrovnání s Českým svazem chovatelů. Jednání je blokováno ze strany Českého svazu chovatelů.

 

Součástí zprávy byly i krátké zprávy předsedů Českého sdružení a Moravskoslezského sdružení o jejich činnosti.

 

4. Zpráva o hospodaření svazu.

Zprávu za období leden až listopad 2005 přednesl pokladník Ladislav Král.

 

Příjmy

Plán

Skutečnost

Členské příspěvky

430.000 Kč

441.500 Kč

IZ CHPH

224.000 Kč

239.000 Kč

Příjem z reklam

10.000 Kč

9.000 Kč

Prodej košů

 

4.000 Kč

Celkem

664.250 Kč

693.500 Kč

 

Výdaje                                                                                   Plán                                  Skutečnost

                                                                                    652.250,- Kč                            461.854,- Kč

Předpokládané výdaje do konce roku 2005                                                                   154.000,- Kč

Předpokládaný výsledek hospodaření                                                                           + 36.396,- Kč

 

Revizní komisi bude pokladna předložena ke kontrole po uzávěrce roku 2005, tj. v únoru 2006.

Zpráva o hospodaření svazu za období leden až listopad 2005 byla schválena konferencí jednohlasně – 85 hlasů.

 

5. Návrh rozpočtu svazu na rok 2006.

Návrh rozpočtu svazu na rok 2006 přednesl pokladník Ladislav Král.

 

Příjmy

 

Výdaje

 

Členské příspěvky

440.000 Kč

Předpoklad výdajů

634.000 Kč

IZ CHPH

234.000 Kč

 

 

Příjem z reklam

15.000 Kč

 

 

Celkem

689.000 Kč

Celkem

634.000 Kč

Předpokládaný zůstatek                    55.000,- Kč

 

Příspěvek na rok 2006             100,- Kč

Rodový kroužek                          2,80

Závodní gumička                         0,90

IZ CHPH                                  130,-

 

Návrh rozpočtu svazu na rok 2006 byl schválen konferencí jednohlasně – 85 hlasů.

 

6. Svazové dokumenty – schválení.

Tajemník svazu Antonín Polívka předložil konferenci ke schválení tyto svazové dokumenty:

- Archivační a Skartační řád   -   byl schválen jednohlasně - 85 hlasů

- Výstavní řád a Řád veřejného vystoupení a svodu   -   byl schválen jednohlasně – 85 hlasů

- Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů   -   byly schváleny jednohlasně –

  85 hlasů

Dále předložil konferenci návrhy na doplnění a změny Stanov, Jednacího řádu a Disciplinárního řádu. Jedná se tyto návrhy:

 

Stanovy   -   změny a doplnění.

§ 3 bod 4 a 10,   § 10 bod 4o,   § 11 bod 13 a 16

Změna názvu národní na celostátní   -   týká se všech těchto paragrafů.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů

§ 4 bod 1

Nový text   -   Členem Svazu se může stát občan České republiky, nebo osoba bez občanství České republiky trvale žijící na území České republiky, která je chovatelem poštovních holubů, nebo sympatizuje s touto chovatelskou činností a dovršila 18-ti roků věku. Nezletilý se může stát členem Svazu jen ze souhlasem rodičů, nebo zákonného zástupce. Souhlas musí být podaný písemnou formou.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů

§ 24 nový bod 5, stávající bod 5 posunout na bod 6

Nový text   -  ZO CHPH může přestoupit z jednoho OS CHPH do druhého OS CHPH po vyrovnání závazků ve stávajícím OS CHPH a se souhlasem nového OS CHPH, nejpozději vždy do 31.12. pro následující rok. Znovu přestoupit může ZO CHPH po uplynutí 3 roků ve stávajícím OS CHPH.

Odsouhlaseno poměrem hlasů – 49 pro 3 roky, 34 pro 5 roků, 2 se zdrželi.

§ 10 bod 4b

Vypustit text  -   Volí na 3 roky  9 – 11 členné prezídium.

Nový text   -   Volí na 3 roky prezidenta ČMS CHPH a 3 člennou ústřední revizní komisi.

Odsouhlaseno poměrem hlasů – 75 pro, 7 proti, 3 se zdrželi

§ 16  - nový bod 5, ostatní posunout

Volí na 3 roky 5 členů prezídia ČMS CHPH.

Odsouhlaseno poměrem hlasů – 75 pro, 7 proti, 3 se zdrželi.

§ 5 bod 1c

Nový text   -   nezaplacením členského příspěvku do 31.1. běžného roku.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů.

 

Na návrh prezídia svazu, konference odsouhlasila jednohlasně – 85 hlasů, zapracovat do Stanov svazu úvodní preambuli ve znění:

„Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, je nástupnickou organizací odbornosti chovatelů poštovních holubů z Českého svazu chovatelů.“

 

Jednací řád   -   změny a doplnění.

Čl. 14 bod 3 

Poslední věta  -   slovo předsedy nahradit slovem prezidenta

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů

Čl. 6bod 3, 4, 5  

Doplnit větu   -   Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas prezidenta nebo předsedy.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů

Čl. 9 bod 7a

Doplnit větu   -   Předseda nebo delegovaný zástupce má při hlasování počet hlasů odpovídající počtu členů svého OS CHPH dle klíče  1 : 50.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů

Čl. 9 bod 7b

Vypustit text   -  …OS CHPH s hlasem rozhodujícím jimiž jsou předseda, tajemník a výcvikář, nebo jejich delegovaný zástupce.

Doplnit text  -   …delegáti jimiž jsou předseda OS CHPH nebo delegovaný zástupce má při hlasování počet hlasů odpovídající počtu členů svého OS CHPH dle klíče 1 : 50.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů

Čl. 14 noví bod 2, ostatní posunout

Text  -  Viceprezident svazu. V době nepřítomnosti prezidenta, nebo jeho odstoupení, zastupuje prezidenta svazu se všemi jeho právy i povinnostmi.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů. 

Čl. 9 bod 7c

Nahradit text   -   …předseda revizní komise OS CHPH   -   nahradit …členové revizní komise OS CHPH.

Odsouhlaseno jednohlasně – 85 hlasů.

Na návrh Českého sdružení a po zdůvodnění tohoto návrhu předsedou Českého sdružení Josefem Touškem, bylo hlasováno o oddělení funkce tajemníka od funkce člena prezídia.

Výsledek hlasování – 25 pro, 58 proti, 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.

 

Disciplinární řád   -   změny a doplnění

§ 3  doplnit bod c, ostatní posunout

Nový text   -   vyřazení z jednoho závodu

Schváleno jednohlasně – 85 hlasů

§ 3 bod e

Nový text  -   odvolání z funkce na dobu 1, 3 nebo 5 let

Schváleno jednohlasně – 85 hlasů

§ 3 bod f

Doplnit text  -   na dobu 1, 3 nebo 5 let

Schváleno jednohlasně – 85 hlasů

 

7. Schválení posuzovatelské a výcvikové komise.

Tajemník svazu Antonín Polívka předložil konferenci návrh na schválení posuzovatelské a výcvikové komise. Posuzovatelská komise byla navržena konferencí posuzovatelů. Výcviková komise byla navržena Českým sdružením a Moravskoslezským sdružením. Složení komisí:

Posuzovatelská komise: Tomáš Březa OS CHPH Brno, Jaroslav Supek OS CHPH Třinec, JUDr. Pavel Opatrný OS CHPH Prácheň, Vladislav Novák OS CHPH Plzeň, ing. Václav Kasal OS CHPH České Budějovice.

Komise byla schválena jednohlasně – 85 hlasů.

Výcviková komise: ing. Jaroslav Novotný OS CHPH Brno, ing. Václav Švec OS CHPH Vysočina, Martin Polášek OS CHPH Zlín, Petr Husák OS CHPH Lidice, Jiří Novotný OS CHPH České Budějovice.

Komise byla schválena – 78 pro, 7 se zdrželo.

 

8. Závodní řád.

Návrh nového Závodního řádu předložil konferenci ing. Jaroslav Novotný, vedoucí komise, která byla pověřena prezídiem k jeho vypracování. Se zněním návrhu byli delegáti podrobně seznámeni zasláním kompletního textu 30.5.2005. Konference projednala následují připomínky:

-         Umístění antén ESR tak aby byl holub v moci chovatel.

Výsledek hlasování: 61 proti, 15 pro, 4 se zdrželi – návrh neschválen.

-         Přeprava holubů v závodech holoubat bez závodního označení

Výsledek hlasování: 48 proti, 37 pro – návrh neschválen

-         Závodní označení na libovolnou nohu holuba

Výsledek hlasování: 2 proti,, 83 pro – návrh schválen

-         Dvě závodní označení do jedné dutinky

Výsledek hlasování: 57 proti, 21 pro, 7 se zdrželo – návrh neschválen

-         Umožnit chovateli držet svého holuba během nasazování

Výsledek hlasování: 64 proti, 19 pro, 2 se zdrželi – návrh neschválen

-         Potvrzení z místa startu organizací k tomu předem sjednanou (nevyžaduje se CHPH)

Výsledek hlasování: proti 21, 62 pro, 2 se zdrželi – návrh schválen

Po těchto úpravách by nový Závodní řád CHPH jako celek schválen.

 

9. Volba prezidenta svazu a jednoho člena prezídia.

Tajemník svazu Antonín Polívka představil navržené kandidáty. Jako kandidáta na prezidenta svazu navrhuje OS CHPH Brno ing. Jaroslava Novotného, OS CHPH Prácheň navrhuje kandidáta na prezidenta svazu Milana Poláčka. Na funkci člena prezídia svazu navrhuje České sdružení Václava Novotného z OS CHPH Polabí. Po představení kandidátů se Milan Poláček kandidatury na prezidenta svazu vzdal. Volby řídila volební komise.

 

10. Vyhlášení výsledků voleb.

Člen volební komise Josef Palíšek vyhlásil výsledky voleb.

Kandidát na prezidenta svazu ing. Jaroslav Novotný   -   odevzdáno 35 hlasovacích lístků, pro hlasovalo 76 hlasů, proti 6 hlasů.

Ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno, byl zvolen prezidentem Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů.

Kandidát na člena prezídia Václav Novotný   -   odevzdáno 33 hlasovacích lístku, pro hlasovalo 77 hlasů, nikdo proti.

Václav Novotný byl zvolen členem prezídia svazu.

 

11. Informace o Celostátní výstavě.

Informaci podal prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Do dnešního dne nebylo rozhodnuto, zda Mimořádná veterinární opatření v České republice budou zmírněna, nebo budou platit ve stávající podobě. Rozhodnout by se mělo podle informace ze Státní veterinární správy ve čtvrtek 8.12.2005. Konečný termín pro pořadatele OS CHPH Klatovy, zda se výstava bude konat nebo ne, je 15.12. 2005.

O dosavadní přípravě Celostátní výstavy informoval předseda OS CHPH Klatovy Stanislav Jáchym. Výstava je zajišťována podle Propozic vydaných prezídiem svazu.

Posuzovatelé Celostátní výstavy: ing. R. Hrubý, J. Ducháček, J. Pavlíček, B. Vaňhara, J. Supek, F. Prchal, ing. V. Kasal, B. Sedlák, ing. F. Herc, L. Veselý.

V případě, že se Celostátní výstava na základě Mimořádných veterinárních opatření neuskuteční, bude organizováno celostátní vyhodnocení pořádaných soutěží dne 5.2.2006 /neděle/ v Havlíčkově Brodě.

 

12. Organizační záležitosti.

-         evidenci členů na rok 2006 zaslat na obdržených formulářích do 31.1.2006 na tajemníka zemského sdružení /ČS CHPH Ladislav Král a MSS CHPH Vladimír Bátěk/. Výše příspěvku 100,- Kč za člena.

-         objednávku IZ CHPH na rok 2006 zašlou OS do 31.1.2006 na adresu ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. Cena 130,- Kč

-         objednávku rodových kroužků a závodních gumiček na rok 2007 zaslat do 30.4.2006 na tajemníka zemského sdružení /ČS CHPH Ladislav Král, MSS CHPH Vladimír Bátěk/.   Cena kroužku 2,80 Kč, cena gumičky 0,90 Kč.

-         do 31.1.2006 zašlou OS CHPH na adresu svazu: Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Vančurova 54, 618 00 Brno, seznam ZO CHPH s uvedením: čísla organizace, jméno předsedy, adresa předsedy, telefonní číslo. Telefonní číslo musí být uvedeno.

 

13. Usnesení svazové konference.

Člen návrhové komise Antonín Polívka přednesl delegátům konference návrh na usnesení.

Konference schvaluje:

1.      Zprávu viceprezidenta ing. Jaroslava Novotného o činnosti svazu od poslední svazové konference, konané v Jihlavě.

2.      Zprávu pokladníka Ladislava Krále o hospodaření svaz za období 1. – 11. 2005.

3.      Návrh rozpočtu svazu přednesený pokladníkem Ladislavem Králem na rok 2006.

4.      Změny a doplnění svazových dokumentů, tak jak jsou uvedeny v zápise z konference.

Konference schvaluje Archivní a Skartační řád, Výstavní řád a Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení a svodu, Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů, Závodní řád.

 

Konference ukládá :

  1. Vyzvat předsedu Českého svazu chovatelů ing. Kratochvíla k jednání o majetku organizací chovatelů poštovních holubů. Jednáním byl pověřen předseda ČS CHPH Josef Toušek a předseda KRK Milan Poláček. Dopis odešle prezident svazu do 15.12.2005.
  2. OS CHPH zaslat evidenci na rok 2006 do 31.1.2006 na adresu tajemníků ČS CHPH Ladislav Král, MSS CHPH Vladimír Bátěk.
  3. OS CHPH zašlou objednávku IZ CHPH na rok 2006 do 31.1.2006 na adresu ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno
  4. OS CHPH zašlou objednávku rodových kroužků a závodních gumiček na rok 2007 do 30.4.2006 na adresu tajemníků ČS CHPH Ladislav Král, MSS CHPH Vladimír Bátěk.
  5. Prezídiu svazu vydat brožuru pro všechny ZO CHPH, ve které budou zveřejněny všechny svazové dokumenty v platném znění.
  6. Prezidentu svazu, nejpozději do 15.12.2005 oznámit předsedům OS CHPH a pořadateli Celostátní výstavy OS CHPH Klatovy, zda se Celostátní výstava bude konat nebo ne.
  7. Prezídiu svazu, v případě nekonání Celostátní výstavy zajistit celostátní vyhodnocení pořádaných soutěží v roce 2005.

 

14. Závěr.

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný poděkoval všem delegátům za konstruktivní přístup v jednání dnešní konference a tuto ukončil.

 

 

V Jihlavě 3.12.2005

 

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Novotný

      prezident svazu