Z Á P I S

z mimořádné svazové konference ČMS CHPH, konané dne 12.3.2005 v Jihlavě.

 

Na konferenci bylo přítomno 33 OS CHPH disponujících sílou hlasů 85, z celkového počtu 34 OS CHPH a  počtu hlasů.89. Všichni členové prezídia ČMS CHPH a RK ČMS CHPH.

Nepřítomní: OS CHPH Uherské Hradiště.

 

Program: 1. Zprávy o přípravě, zajištění a výsledcích Olympiády v Portugalsku

-         prezident Václav Špilar

-         tajemník Antonín Polívka

-         výcvikář ing. Jaroslav Novotný

-         posuzovatel Olympiády ing. Sadil

-         předseda revizní komise Milan Poláček

               2. Samostatná schůze předsedů ČS CHPH a MSS CHPH k projednání dalšího programu konference

 

Mimořádnou svazovou konferenci zahájil v 10.30 hodin prezident svazu Václav Špilar. Navrhl program, který byl po doplnění o volbu návrhové a volební komise schválen.

 

Volba návrhové a volební komise:

Do návrhové komise byli zvoleni, ing. Jiří Pastyřík, Milan Poláček a Jan Peroutka. Hlasováno, 75 pro, 10 se zdrželo hlasování.

Do volební komise byli zvoleni, ing. Tomáš Kusák, Bukovický Ondřej a Josef Palíšek. Hlasováno, 79 pro, 6 se zdrželo hlasování.

 

1.      Zprávy o přípravě, zajištění a výsledcích Olympiády v Portugalsku.

Prezident svazu Václav Špilar přednesl svoje stanovisko k výsledkům Olympiády. Účast České republiky na letošní Olympiádě nelze hodnotit jinak než neúspěchem. V důsledku toho přijímá svoji odpovědnost a rezignuje na funkci prezidenta svazu.

Na dotazy týkající se Olympiády a dalších záležitostí souvisejících s činností svazu, uvedených na internetových stránkách odpověděl, že prezident ani prezídium na ně nebude na internetu odpovídat, jedná se v mnoha případech a anonymní pisatele. Veškeré dotazy a připomínky je třeba zasílat na sekretariát svazu. Na tyto bude řádně odpovězeno.

 

Tajemník svazu Antonín Polívka informoval konferenci o tom, jak bylo postupováno při přípravě a zajištění naší účasti na Olympiádě. Příprava probíhala s oficiálních propozic zaslaných pořadatelem Olympiády. Bylo splněno všechno to, co bylo pořadatelem požadováno, přihláška, počty holubů v  jednotlivých kategoriích, jména našich delegátů, zajištění jejich ubytování a návrh na posuzovatele. Tyto dokumenty byly včas odeslány pořadateli. V druhé fázi následovalo zajištění letenek, veterinárního potvrzení, dopis pořadatelům o čase našeho příletu, vypracování všech písemností týkající se naší kolekce. Karty sportovních holubů byly vyplněny před celostátní výstavou v Kladně. Karty standardních holubů po celostátní výstavě. Deklarace výsledků našich holubů byla připravena na CD. Toto všechno bylo v průběhu zajištění Olympiády pravidelně konzultováno s těmi, co se na zajištění Olympiády podíleli. Žádný dokument FCI, který by tento postup upravoval, nebo zpřesňoval, nám nebyl k dispozici. Možná jsme příliš věřili tomu, že propozice jsou rozhodující dokument určující pravidla Olympiády. V důsledku osobní odpovědnosti za náš neúspěch na Olympiádě, podává rezignaci na funkci člena prezídia a tajemníka svazu.

 

Výcvikář ing. Novotný doplnil předcházející informace o způsob deklarování výsledků našich sportovních a standardních holubů na Olympiádě. V případě včasné informace od našich delegátů o zapomenutí karet v Praze, bylo možno kopie karet zaslat elektronickou poštou přímo do dějiště Olympiády a tam výsledky z CD, podle požadavku pořadatelů vytisknout. Výsledky standardních holubů pořadatel podle předložených karet zkontroloval. Ke kontrole výsledků sportovní kolekce mu chybělo to podstatné, karty. Tímto není zpochybňován požadavek pořadatelů na předložení výsledků v tištěné formě. V pondělí po skončení Olympiády, byl zaslán dotaz na prezidenta Portugalského svazu Dr. Tereza, co bylo příčinou nezařazení naší sportovní kolekce do výsledků Olympiády – odpověď je přílohou zápisu. Rovněž byl zaslán protest na FCI, týkající se vyřazení našich sportovních holubů z výsledků Olympiády – protest byl zveřejněn. Na náš dotaz šéfredaktoru Die Brieftaube bylo odpovězeno, proč byli vyřazeni dva naši holubi z kategorie standard. – odpověď je přílohou zápisu. Protože přijímá osobní odpovědnost za neúspěch na Olympiádě, podává rezignaci na člena prezídia svazu a činností s touto funkcí spojenou.

 

Informaci o průběhu Olympiády podal ing. Stanislav Sadil. To, že byly zapomenuty karty sportovních holubů zjistili v Praze na letišti. Při předávání našich holubů ve středu ráno s výsledky našich holubů na CD souhlasil pan Zu-Lauf. Před bodováním na dotaz zda nemají posuzovatelé v kolekci své vlastní holuby, odpověděl ing. Sadil, že tam má dva. Holubi byli obodováni a oznámeni vítězové. Teprve v sobotu při slavnostním vyhlašování výsledků se ing. Sadil dověděl, že jeho dva holubi byli vyřazeni. Žádného incidentu se při vyhlašování výsledků nedopustil.

 

Předseda revizní komise Milan Poláček upozornil ing. Sadila na rozpor mezi jeho tvrzením o informování, že v kolekci má dva holuby a odpovědí z FCI a Die Brieftaube, kteří uvádějí, že toto před začátkem bodování neoznámil. Dále informoval o obsahu dokumentů týkající se Olympiády, které má revizní komise k dispozici, k posouzení přípravy a zabezpečení Olympiády. Dle názoru revizní komise se mělo prezídium více informovat u sousedních států na jejich stav příprav a případné informace o dostupných dokumentech k Olympiádě. Dále předložil několik návrhů, které budou zahrnuty do návrhu usnesení dnešní konference. Revizní komise navrhuje zaslat všem OS CHPH originál odpovědi FCI a redaktora Die Brieftaube s českým překladem.

 

Po neomezené diskusi delegátů konference k Olympiádě a jejím výsledkům, byla konference přerušena. Následovala porada předsedů ČS CHPH a MSS CHPH o dalším postupu v programu konference.

 

2. Stanovisko ČS CHPH a MSS CHPH k dalšímu programu konference.

Předsedové OS CHPH Českého sdružení doporučují dnešní mimořádné konferenci :

1.      Do podzimní konference zachovat stávající složení prezídia.

2.      Potvrdit rezignaci odstupujícího prezidenta pana Václava Špilara.

3.      Doporučují odvolat vedoucího posuzovatelů ing. Stanislava Sadila.

4.      Navrhují do podzimní konference ČMS CHPH projednat v zemských sdruženích kandidáty do prezídia v paritním zastoupení 5 z ČS CHPH a 5 z MSS CHPH. Zároveň projednat a nahlásit kandidáty na prezidenta svazu.

5.      Doporučují oddělit funkci tajemníka svazu od člena prezídia.

6.      Doporučují zvolit funkci viceprezidenta svazu.

 

Předsedové OS CHPH Moravskoslezského sdružení doporučují dnešní mimořádné konferenci:

1.      Tajnou volbou přijetí nebo nepřijetí rezignací prezidenta Václava Špilara, tajemníka Antonína Polívky a výcvikáře ing. Jaroslava Novotného.

 

Na základě návrhu MSS CHPH bylo hlasováno o tajné volbě při přijetí nebo nepřijetí rezignace prezidenta, tajemníka a výcvikáře ČMS CHPH. Výsledek hlasování 47 hlasů pro tajnou volbu, 34 proti, 2 se zdrželi. Volby řídila volební komise. Výsledek voleb vyhlásil člen volební komise Josef Palíšek.

Prezident Václav Špilar,              odmítnutí rezignace 33,80% hlasů – rezignace přijata, končí ve funkci.

Tajemník Antonín Polívka,          odmítnutí rezignace 84,70% hlasů – rezignace nepřijata, zůstává ve funkci.

Výcvikář ing. Jaroslav Novotný, odmítnutí rezignace 100% hlasů – rezignace nepřijata, zůstává ve funkci.

 

Konference odvolala z funkce vedoucího komise posuzovatelů ing. Stanislava Sadila. Hlasováno 80 hlasů pro, 5 se zdrželo.

 

3.      Zpráva pokladníka o výsledku hospodaření ČMS CHPH za rok 2004.

Celkové příjmy                                    683.178,29 Kč

Celkové výdaje                                   535.781,48 Kč

Výsledek hospodaření           +            147.396,81 Kč

Všem OS CHPH byla předána faktura na zaplacení členských příspěvků a IZ CHPH na rok 2005. Platby proveďte na předepsaný účet svazu s uvedením specifického symbolu.

 

4.      Organizační záležitosti.

4/1 Ing. Novotný podal informaci o přípravách na provádění dopingových kontrol.

4/2 Do pracovního týmu pro vypracování nového závodního řádu, byl zvolen další člen Jiří Novotný z OS Č. Budějovice.

4/3 Pan Zdeněk Adamík z OS Zlín se písemně vzdal kandidatury na všechny funkce v ČMS CHPH.

4/4 Na ministerstvo financí byl zaslán dotaz ve věci daně z přidané hodnoty při přepravě holubů na místo startu. Jedná se o snížení daně z 19% na 5%.

4/5 Byl schválen ceník poštovních holubů ve vlastnictví chovatelů poštovních holubů organizovaných v ČMS CHPH.

4/6 Do komise standard při FCI byl zvolen ing, Václav Kasal, Hlasováno 80 pro, 5 se zdrželo hlasování.

4/7 Ing. Kusák navrhl, aby výcvikáři OS CHPH zasílali 2 kopii svého zasazovacího listu před startem závodu na předsedu OS, nebo jim pověřeného zástupce. Odsouhlaseno jednohlasně. Platit bude od letošní závodní sezóny.

4/8 Konference odsouhlasila vybavit svaz potřebnou kancelářskou technikou do výše 50.000,- Kč.

4/9 Prezídium zvolilo na své krátké schůzi viceprezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného.

 

5. Návrhy delegátů k činnosti ČMS CHPH.

5/1 Předseda OS Polabí Václav Novotný navrhuje, aby svaz hledal  kandidáta do řídícího výboru FCI, kterého by navrhl při příležitosti konání Olympiády 2007 v Belgii.

5/2 Tajemník svazu Antonín Polívka navrhuje zvolit výcvikovou komisi v počtu 5 členů. Vedoucí výcvikář svazu + 2 členové z ČS CHPH a 2 členové z MSS CHPH.

5/3 Předseda ČS Josef Toušek navrhuje, aby svaz angažoval pro svoji právní pomoc právníka.

5/4 Předseda OS Klatovy Stanislav Jáchym představil prostory pro pořádání celostátní výstavy v roce 2006 v Klatovech.

 

 

U s n e s e n í

z mimořádné svazové konference ČMS CHPH, konané dne 12.3.2005 v Jihlavě.

 

Na konferenci bylo přítomno 33 OS disponujících sílou hlasů 85 z celkového počtu 34 OS a hlasů 89.  Tato účast představuje  95,5 %  t.j. konference je usnášení schopná.

Konference:

 

1/ Bere na vědomí přednesenou zprávu prezidenta př. Špilara, tajemníka př. Polívky, výcvikáře př. Ing. Novotného, předsedy KRK svazu př. Poláčka, pokladníka př. Krále a př. Ing. Sadila.

K situaci OLYMPIÁDA PORTO - Prezident, tajemník a výcvikář, ve svém vystoupení odstoupili /dali k dispozici své funkce/ - o přijetí jejich rezignace hlasovala konference dle JŘ § 12 tajnou volbou s tímto výsledkem:

Výcvikář - př.Novotný Jaroslav, odmítlo rezignaci       100% delegátů – pokračuje ve funkci

Tajemník - př.Polívka Antonín, odmítlo rezignaci         84,7% delegátů - pokračuje ve funkci

Prezident - př.Špilar Václav, odmítlo rezignaci 38,8% delegátů - končí ve funkci

 

2/ Dle JŘ  čl. 12. bod 1. přijala konference odstoupení prezidenta př. Špilara V. a ukládá prezidiu zvolit ze svého středu viceprezidenta, který bude zastupovat svaz do řádné konference.

 

3/ Ukládá dle Stanov a JŘ, řádně projednat v ZO a navrhnout pro jednání podzimní konference kandidáty na funkci prezident svazu. Současně vyzývá k předložení návrhů na členy odborných komisí a návrhů na zástupce v FCI (pokud bude Svaz k jeho delegování vyzván)

 

4/ Ukládá tajemníku svazu rozeslat všem OS se zápisem z konference překlad i originál vyjádření FCI a německého svazu k naší účasti na Olympiádě.

 

5/ Ukládá Prezidiu dořešit majetkové záležitosti s ČSCHDZ za účasti kvalifikovaného právníka.

 

6/ Ukládá všem členům, podrobně se seznámit se Stanovami, Jednacím řádem a Disciplinárním řádem a tyto důsledně dodržovat.

 

7/ Schvaluje stávající pracovní tým pro přípravu změn ZŘ a doplňuje jej o př. Jiřího Novotného.

 

8/ Schvaluje dovybavit technickým zázemím sekretariát Svazu v částce do 50.000,-Kč

 

9/ Schvaluje př. Ing. V. Kasala jako zástupce našeho Svazu pro práci v komisi Standard FCI.

 

10/ Bere na vědomí návrh Českého sdružení na paritní zastoupení zemských sdružení v prezidiu a návrh na oddělení funkce tajemníka od členství v prezidiu.

 

11/ Bere na vědomí dopis př. Adamíka, kterým se vzdává kandidatury na veškeré funkce ve Svazu.

 

Dále konference, jako kárný orgán svazu, ukládá disciplinární postihy takto:

a-      dle DŘ § 3. čl. 1. a/ písemné napomenutí př. Ing. Šebesty Františka, př. Ing. Novotného Jaroslava. a př. Polívku Antonína za nedostatky při zajištění celé akce. K takto mírnému trestu bylo přistoupeno s ohledem na předchozí záslužnou činnost těchto chovatelů .

b-      dle DŘ § 3. čl. 1.e/ odvolání z funkce vedoucího posuzovatelské komise př.Ing.Sadila. Tento vyšší trest byl udělen na základě rozporuplného vyjádření k situaci př. Sadilem v porovnání s písemným vyjádřením /dopis FCI a Německého svazu/ Do funkce vedoucího posuzovatelské komise do řádných voleb konference schválila př.Ing.Kasala.

 

Toto usnesení vyplynulo ze zpráv funkcionářů, zprávy KRK a neomezené diskuse účastníků a předkládá ho řádně zvolená Návrhová komise ve složení př.Poláček, Ing.Peroutka a Ing. Pastyřík, který usnesení přednesl.

Usnesení bylo schváleno ve veřejném hlasování delegátů  80 pro, zdrželo se  5, proti 0

 

Zapsal : Polívka Antonín

                   tajemník

 

                                                                                            Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                         viceprezident ČMS CHPH