Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Vančurova 54, 615 00 Brno

Česká republika

 

 

Z á p i s

 

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 28.1.2005 v Humpolci.

 

Přítomni:  Špilar Václav, Král Ladislav, Husák Petr, ing. Novotný Jaroslav, Batěk Vladimír,

                Strachota František, Polívka Antonín, Ing. Sadil Stanislav, ing. Šebesta František.

Omluveni: Mareš Karel, Swaczyna Jindřich, Toušek Josef, Baláž Jan.

 

Program :            1. Olympiáda v Portugalsku

                        2. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident přítel Špilar v 18.15 hodin. Hlavním bodem dnešního jednání prezídia je zhodnocení přípravy, zabezpečení a především nezařazení naší sportovní kolekce do výsledků Olympiády.

 

1/1 Ing. Šebesta podal podrobnou informaci o zabezpečení a účasti České republiky na letošní Olympiádě v Portugalsku. Jeho informace doplnil Ing. Sadil.

V době přípravy nenastaly žádné problémy, které by bylo potřeba řešit. Všechno probíhalo tak, jako na předcházející Olympiády. Do Portugalska jsme odlétali v úterý 18.1.2005. Hned na letišti jsme zjistili, že karty od sportovní kolekce zůstaly doma. Telefonicky bylo zajištěno jejich dodání do Portugalska ve čtvrtek 20.1.2005. Na letišti v Portugalsku nás po předcházejícím dopise, ve kterém jsme o našem příletu informovali, čekal portugalský prezident Dr. Tereso a doprovodil nás do 25 km vzdáleného hotelu. Ve středu dopoledne jsme jako první delegace předali naše holuby portugalským pořadatelům s upozorněním, že karty od sportovních holubů předáme ve čtvrtek. Spolu s holuby byl předán pořadatelům CD rom pro kontrolu výsledků našich holubů. Ze strany pořadatelů nebylo připomínek.

Ve čtvrtek dopoledne bylo posuzování standardních holubů. Před začátkem posuzování upozornil ing. Sadil, že v kolekci ČR má svoje holuby. K posuzování mu byly přiděleny holubice. Výsledky kolekce standardních holubů byly zkontrolovány podle předaného CD romu bez připomínek. Ve čtvrtek odpoledne po skončeném posuzování, bylo našim zástupcům oznámeno, že sportovní kolekce ČR nebyla zařazena do hodnocení Olympiády. Na dotaz, proč se tak stalo bylo řečeno, že výsledky našich holubů  z CD romu není možno zkontrolovat, protože pořadatel požadoval předložení výsledků výhradně v tištěné formě. Po okamžitém protestu, jsme upozornili pořadatele, že žádný dokument, kde je toto výhradní předání výsledků v tištěné formě uvedeno, náš svaz neobdržel. Přesto byl náš protest zamítnut.

V sobotu, aniž by to našim zástupcům někdo oznámil, byli vyřazeni holub a holubice standard. Odůvodnění znělo, že proto, že ing. Sadil posuzoval svoje holuby. Na závěr svého vystoupení ing. Šebesta prohlásil: zúčastnil jsem se několika Olympiád, ale co se dělo na letošní Olympiádě v Portu, nemohu nazvat jinak než fiaskem se strany portugalských pořadatelů. 

 

1/2 Ing. Novotný a Antonín Polívka chronologicky popsali jednotlivé kroky při přípravě a zajištění Olympiády. I z jejich strany bylo uděláno všechno co bylo podle dostupných dokumentů ze strany pořadatele a FCI požadováno. Doklady týkající se požadavků komise Sport při FCI na dokumentaci výsledků nebyly součástí oficiálních propozic a nebyly svazu zaslány.

 

1/3 V další části jednání se k naší účasti na Olympiádě v Portugalsku vyjádřili všichni přítomní členové prezídia.

 

1/4 Prezídium rozhodlo dle § 10 Stanov Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů o svolání mimořádné svazové konference na 12.3.2005. Pozvánky budou zaslány.

 

1/5 Prezídium schválilo text protestu proti vyřazení holubů ČR v kategorii sport a standard. Tento protest bude zaslán prezidentu FCI Dr. Teresovi a všem místopředsedům FCI.

 

Usnesení prezídia k zajištění naší účasti na Olympiádě 2005 v Portugalsku.    

 

Prezídium projednalo zajištění účasti Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů České republiky na Olympiádě 2005 v Portugalsku. Členové prezídia pověření zajištěním této přípravy ing. Novotný Jaroslav a Polívka Antonín, vědomě nezanedbali nic, co by způsobilo nezařazení naší sportovní kolekce do soutěží Olympiády a vyřazení holuba a holubice v kategorii standard.

 

2. Organizační záležitosti.

2/1 Ing. Šebesta jako náš delegát na kongresu FCI informoval prezídium, že žádné navrhované změny nebyly na kongresu odsouhlaseny. Jejich projednávání bude na kongresu FCI při Olympiádě 2007 V Belgii.

2/2 Prezídium upozorňuje OS, že pro soutěže v roce 2005 platí stávající propozice soutěží.

2/3 Ing. Novotný zjistí zakázané povzbuzující látky, které jsou zakázány v Německu. Pověření členové prezídia Husák, Král, Polívka se budou informovat v laboratořích, které provádí zjištění zakázaných látek na cenu v případě týkající se holuba.

2/4 Prezídium a jeho funkcionáři pracují ve stejném složení do mimořádné svazové konference.

2/5 Prezídium schválilo zajištění překladatele pro překládání všech dokumentů zasílaných na prezídium ve francouzštině.

2/6 Prezídium odsouhlasilo nahlášení zástupce ČR do sportovní komise FCI, prezidium žádá OS o předložení písemných návrhů do 10.3.2005

2/7 Prezídium požádá revizní komisi svazu o předložení stanoviska mimořádné svazové konferenci, týkající se naší účasti na Olympiádě 2005 v Portugalsku.

 

 

 

Zapsal: Polívka Antonín

            tajemník

 

                                                                                       Václav Špilar

                                                                                  prezident ČMS CHPH